Szukaj

DOI: 10.15199/17.2023.11.2

Awarie sieci podziemnych i ich wpływ na stan nawierzchni ulic na przykładzie infrastruktury miejskiej w Płocku / Underground network failures and their impact on the condition of road surfaces using the example of municipal infrastructure in Plock Małgorzata J. Kacprzak, Piotr Gryszpanowicz DOI: 10.15199/17.2023.11.2, listopad 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.11.1

Rozwój polskiej energetyki na drodze transformacji i harmonizacji z europejską polityką energetyczno-klimatyczną / Development of the Polish energy sector through transformation and harmonization with the European energy and climate policy Waldemar Kamrat DOI: 10.15199/17.2023.11.1, listopad 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.10.4

Algorytm obliczania śladu węglowego miejskiej oczyszczalni ścieków – część pierwsza / Algorithm of carbon footprint calculation for municipal wastewater treatment plant – part one Paulina Szulc-Kłosińska, Zbysław Dymaczewski DOI: 10.15199/17.2023.10.4, październik 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.10.3

Potencjał retencyjny miasta. Część 1: / Metody City’s retention potential. Part 1: Methods Paulina Rybka, Jakub Jurasz, Marcin Wdowikowski DOI: 10.15199/17.2023.10.3, październik 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.10.2

Nowa wielokryterialna metoda oceny efektywności inwestowania w nowoczesnych systemach energetycznych / The new investing effectiveness evaluation multi-criteria method in modern energy supply systems Waldemar Kamrat DOI: 10.15199/17.2023.10.2, październik 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.10.1

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 1: Przegląd istniejącej infrastruktury / Overview of currently existing LNG facilities worldwide, technical aspects of an individual station, and forecasting gas consumption part 1 – review of existing infrastructure Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej Żero DOI: 10.15199/17.2023.10.1, październik 2023 […]

DOI: 10.15199/17.2023.9.6

Wykorzystanie mikroglonów ekstremofilnych Cyanidioschyzon merolae i Galdieria sulphuraria w odzysku metali z kwaśnych wód kopalnianych (AMD) jako alternatywnego źródła surowców krytycznych / The use of extremophilic microalgae Cyanidioschyzon merolae and Galdieria sulphuraria in the recovery of metals from acid mine drainage (AMD) as an alternative source of critical raw materials Ewa Izabela Borowska, Weronika Urbańska […]

DOI: 10.15199/17.2023.9.5

Nowe kierunki zastosowania zużytych katalizatorów jako sorbentów do usuwania zanieczyszczeń z cieczy / New directions for the use of spent catalysts as sorbents for removing impurities from liquids Anna Niemczyk-Wojdyla, Rafal Zawisz, Agnieszka Fornalczyk*), Joanna Willner, Agnieszka Sobianowska-Turek, Oksana Velgosova DOI: 10.15199/17.2023.9.5, wrzesień 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.9.4

Wpływ sposobu regulacji natężenia przepływu wody w Recyrkulacyjnych Systemach Akwakulturowych (RAS) na straty energii / The influence of the method of regulating the water flow rate in Recirculating Aquaculture Systems (RAS) on energy losses Łukasz Józefowicz, Anna Janicka, Maciej Zawiślak, Agnieszka Sobianowska-Turek DOI: 10.15199/17.2023.9.4, wrzesień 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.9.3

Numeryczna ocena wpływu zielonej infrastruktury i pokryć wodoprzepuszczalnych na spływ powierzchniowy w niewielkiej zlewni przemysłowej / Numerical assessment of green infrastructure and permeable pavements influence on runoff outflow in small-scale industrial catchment Aleksandra Iwanowa, Anna Musz-Pomorska, Marcin K. Widomski DOI: 10.15199/17.2023.9.3, wrzesień 2023 Pobierz PDF

Skip to content