Szukaj

Wskazówki dla autorów

Informacje dla Autorów

1. Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły naukowe, które dotyczą tematyki zgodnej z profilem czasopisma.

2. Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły naukowe, które są oryginalnym dziełem autora lub autorów, nie były wcześniej publikowane i nie zostały zgłoszone równocześnie w innym czasopiśmie.

3. Artykuły powinny zostać przygotowane zgodnie z wytycznymi redakcji odnośnie struktury i objętości pracy (patrz Wytyczne Przygotowania Artykułu).

4. Artykuły mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim.

5. Fakt nadesłania pracy do redakcji uważa się za jednoznaczny z oświadczeniem autora, że praca spełnia powyższe warunki. Formularz zgłoszenie artykułu.

6. O publikacji artykułu decydują wyniki preselekcji dokonywanej przez redaktora tematycznego oraz dwóch recenzji sporządzonych przez recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autorów.

7. Wszelkie otrzymane materiały związane z publikacją artykułu naukowego traktowane są jako poufne i nie będą przekazywane osobom, które nie uczestniczą bezpośrednio w procesie publikacji.

8. Autorzy powinni zapoznać się z wytycznymi MEiN dot. kryteriów oceny publikacji, zasadami recenzji artykułów, zasadami etyki publikacji oraz procedurą przeciwdziałania ghostwriting i guestwriting obowiązującymi w czasopiśmie.

Zachęcamy autorów, aby publikując prace w innych czasopismach krajowych i zagranicznych powoływali się na artykuły publikowane w „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, które wykorzystywali podczas przygotowywania swojego artykułu.

Wytyczne przygotowania artykułu

1. Artykuł należy przygotować w wersji elektronicznej w pliku MS Word lub zgodnym.

2. Nadesłana praca musi mieć strukturę artykułu naukowego, tj. zawierać tytuł, imiona i nazwiska autorów, afiliacje autorów, ORCID autorów, wskazanie i adres e-mail autora korespondencyjnego, streszczenie, słowa kluczowe, wstęp, przegląd aktualnego stanu wiedzy, opis metodologii, prezentację wyników, dyskusję wyników, wnioski oraz spis literatury.

3. W artykułach polskojęzycznych tytuł, streszczenie, słowa kluczowe oraz podpisy pod rysunkami i tabelami należy zamieścić również w języku angielskim.

4. Wzory należy przygotować w edytorze równań programu MS Word. Kolejne wzory muszą być numerowane. Nie dopuszcza się umieszczania wzorów w postaci grafik.

5. Rysunki i wykresy należy przygotować w jakości zapewniającej ich bardzo dobrą czytelność w zeszycie czasopisma (odpowiednia wielkość czcionek, kontrast kolorów, oznaczenia serii, grubość linii itd.). Zalecany jest format wektorowy grafik i wykresów. Dopuszcza się pliki rastrowe wysokiej rozdzielczości. Wszystkie rysunki do umieszczone w tekście należy przesłać w wysokiej rozdzielczości osadzone w osobnym pliku MS Word.

6. Spis literatury należy przygotować zgodnie z zasadami stylu Chicago.

Formalizowany zapis bibliograficzny (styl Chicago):

autor #1 nazwisko #1 imię, autor#2 imię #2 nazwisko . rok . „tytuł” . czasopismo tom (zeszyt) : strony .Należy zwrócić uwagę na oddzielenie partii danych kropkami, natomiast cudzysłowu używamy przy oznaczeniu tytułu artykułu. Zastosowanie tej techniki zdecydowanie polepszy czytelność wpisu. Numer zeszytu wpisujemy w nawiasie. Uwaga! Znaku dwukropka używamy przed wstawieniem numeru stron, na których został zamieszczony artykuł w danym czasopiśmie. Wyjątek – jeśli imię autora nie można napisać w pełnej wersji, prosimy wpisać inicjał imienia. 

Przykład (Źródło: PBN):Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37-41.

  • Powołania w tekście – wszystkie pozycje ze spisu  Literatury powinny mieć powołania w tekście.
  • Autocytowania nie powinny przekraczać 20% wykazu literatury. W przypadku cytowania pracy doktorskiej lub patentu należy podać nazwisko autora, tytuł pracy, nazwę instytucji lub firmy, którą autor reprezentuje, datę i numer patentu.

7. Objętość artykułu naukowego wraz z rysunkami i tabelami nie może przekraczać 15 stron w pliku MS Word napisanych czcionką Times New Roman, rozmiar 12, pojedynczy odstęp, co odpowiada 6 stronom w zeszycie czasopisma GWiTS.

8. Artykuł należy przygotować i przesłać w wersji elektronicznej w pliku MS Word lub zgodnym na adres e-mail redakcji: gazwoda@sigma-not.pl W tej samej wiadomości e-mail należy dołączyć należy dołączyć formularz „Zgłoszenie artykułu naukowego do publikacji w miesięczniku Gaz, Woda i Technika Sanitarna” podpisany przez autora zgłaszającego. Wszelka korespondencja dotycząca procedowania artykułu będzie przesyłana na adres z którego zostało wysłane zgłoszenie

9. Wszystkie nadesłane artykuły przechodzą procedurę obiektywnej preselekcji prowadzoną przez redaktorów tematycznych. Redaktor ma prawo wnioskować o zmiany w artykule lub odmówić przyjęcia artykułu. O wynikach preselekcji drogą mailową powiadamiany jest autor zgłaszający. Artykuły naukowe spełniające wymagania edytorskie i mieszczące się w zakresie tematycznym czasopisma są kierowane do recenzji.

10. Zatwierdzany przez edytora tematycznego artykuł naukowy kierowany jest do recenzji przez do dwóch recenzentów. Recenzje realizowane są w trybie ślepej recenzji ( tzw. blind review). O wynikach recenzji drogą mailową powiadamiany jest autor zgłaszający.

11. Autorzy poprawiający teksty według uwag redaktora lub recenzentów proszeni są o dostarczenie wraz ze skorygowaną wersją artykułu, oddzielnej jego wersji z zaznaczonymi kolorem żółtym zmianami treści oraz osobnego dokumentu z odpowiedziami na uwagi redaktora i recenzentów.

12. Teksty przyjęte do druku po składzie i łamaniu komputerowym, przesyłane są drogą mailową do autora zgłaszającego w celu dokonania korekty autorskiej. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania oraz dokonywania niezbędnych skrótów, decydowania o sposobie i formie wydania oraz o szacie graficznej.

Publikacja artykułu

1. Dostarczony wydawcy przez autora utwór, z chwilą jego przyjęcia do publikacji przez wydawcę, przechodzi na jego własność. Autor udziela wydawcy niewyłącznej licencji na: zwielokrotnianie utworu techniką drukarską i jego rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu i sprzedaży bez ograniczeń w czasie i terytorium; wykorzystywanie utworu w zakresie rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu i sprzedaży bez ograniczeń w czasie i terytorium, w następujących formach: przeniesienia na nośniki elektroniczne (bez względu na sposób zapisu i odtwarzania) oraz reprodukowania dokonanych nagrań i ich udostępniania, w tym w Internecie; tłumaczenia na inne języki i rozpowszechniania tych tłumaczeń.

2. Autor materiałów nadsyłanych do publikacji jest odpowiedzialny za przestrzeganie prawa autorskiego. Zarówno treść pracy, jak i wykorzystane w niej ilustracje, zestawienia, wykresy, schematy itp. powinny stanowić własny dorobek autora lub muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło cytatu.

3. Jeżeli wydawca włączy do utworu dostarczone przez autora ilustracje lub inne materiały chronione prawem autorskim osób trzecich, autor zobowiązuje się do uzyskania pisemnego zezwolenia na ich wykorzystanie przez wydawcę oraz do poniesienia związanych z tym kosztów.

Skip to content