Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Wskazówki dla autorów

ZGŁASZANIE ARTYKUŁU

Teksty można przesyłać przez Internet: 

gazwoda@sigma-not.pl

lub pocztą tradycyjną pod adres:

Redakcja „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5 p. 216 

 WYTYCZNE DLA AUTORÓW

Do artykułu należy dołączyć w jęz. polskim oraz angielskim: tytuł artykułu, streszczenie, słowa kluczowe, podpisy pod rysunkami i tabelami  oraz notkę biograficzną autorów (imię, nazwisko, tytuły naukowe, afiliacja, adres e- mail).

Artykuł naukowy powinien mieć podział na numerowane podtytuły, np. wstęp, wprowadzenie, część eksperymentalna (metody badań, wyniki, analiza), podsumowanie, wnioski. Literatura, na którą Autor powołuje się w tekście, powinna być zestawiona na końcu artykułu wg stylu Chicago

Zgodnie z zaleceniami MNiSW ocena publikacji pod kątem możliwości ich publikacji opiera się na następujących kryteriach:

1. Oryginalność 

 • czy artykuł zawiera nowości w zakresie prezentowanej tematyki,
 • czy wnosi wkład w stan wiedzy, 
 • czy odpowiada poziomowi merytorycznemu czasopisma, 
 • czy opisywane zagadnienia są istotne dla rozwoju nauki lub zastosowań praktycznych.

2. Układ 

 • czy artykuł prezentuje logiczny układ treści i jasność wywodu, 
  • Tytuł – czy odpowiada treści artykułu, 
  • Streszczenie – czy odzwierciedla treść artykułu, 
  • Wprowadzenie – czy opisuje co autor zamierzał osiągnąć i jasno przedstawiające zagadnienia poruszane w artykule (wprowadzenie może zawierać przegląd literatury dotyczącej  danego tematu, opis eksperymentu, hipotezy, ogólny plan eksperymentu lub stosowanych metod), 
  • Metody badań – dokładne wyjaśnienia w jaki sposób otrzymano wyniki. Pod uwagę brane jest również: czy metody badań są odpowiednio dobrane, czy są dokładnie opisane (jeśli metody są nowe), czy autor wystarczająco dokładnie opisał sposób wykonywania badań/pomiarów?
  • Wyniki – czy autor w logiczny i jasny sposób wyjaśnia co stwierdził w wyniku przeprowadzonych badań?, czy dokonał prawidłowej analizy wyników? 
  • Podsumowanie/Wnioski – czy zamieszczone stwierdzenia/wnioski są poparte wynikami badań?, czy autor wykazał jak wyniki odnoszą się do oczekiwań i wcześniejszych badań?, czy wyniki badań potwierdzają czy zaprzeczają wcześniejszym teoriom?  
  • Rysunki i tabele: czy zamieszczone rysunki i tabele jasno ilustrują wyniki badań i czy są zrozumiałe dla czytelnika?, czy są istotne dla zilustrowania treści artykułu? 

3. Wcześniejsze badania

 • jeśli artykuł zawiera wcześniejsze wyniki badań, to czy zamieszczono odpowiednie odnośniki literaturowe?

4. Zagadnienia etyczne

 • Plagiat: czy artykuł nie jest kopią innej pracy?

5. Odpłatność za publikację

 • Opłaty za publikacje nie obowiązują do odwołania.
 1. Po zakwalifikowaniu artykułu naukowego jako zgodnego z profilem czasopisma, Redaktor Naczelny po ewentualnej konsultacji z Redaktorami Tematycznymi dokonuje wyboru dwóch niezależnych Recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Wybór Recenzentów dokonywany jest spośród autorytetów uznanych w danej dziedzinie, przy czym wybrany Recenzent musi gwarantować:

  • niezależność opinii,
  • brak konfliktu interesów, wyrażający się w szczególności brakiem bezpośrednich relacji osobistych, bądź służbowych z Autorem artykułu, bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
  • zachowanie poufności co do zawartości merytorycznej materiałów, jak i opinii o nich.

  Do oceny artykułów w języku obcym, co najmniej jeden z powołanych Recenzentów musi być afiliowany w jednostce naukowej lub instytucji zagranicznej innej niż autora pracy.

 2. Po wyborze Recenzentów, Redaktor Naczelny kontaktuje się z nimi określając tematykę artykułu (opis lub streszczenie), wymagany zakres recenzji oraz termin jej sporządzenia.
 3. Po przyjęciu oferty przez Recenzentów, Redakcja wysyła im pełen tekst artykułu wymagającego recenzji.
 4. Recenzja artykułu odbywa się standardowo według procedury „double blind review”, co oznacza, że Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. Przed wysłaniem artykułu do Recenzenta Redakcja dokłada wszelkich starań, by z treści artykułu usunąć wszelkie informacje mogące zidentyfikować Autora artykułu. Redakcja w uzasadnionych przypadkach dopuszcza inne procedury recenzji, jednakże w takim przypadku Recenzent zobowiązany jest podpisać deklarację o braku konfliktu interesów.
 5. Personalia Recenzentów są niejawne i mogą być odtajnione wyłącznie na prośbę Autora i za zgodą Recenzenta, szczególnie w przypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne. Co najmniej raz w roku Redakcja zamieszcza w czasopiśmie pełną listę Recenzentów, z którymi współpracuje.
 6. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres mailowy Redakcji podany w korespondencji lub na formularzu recenzji. Poza formularzem recenzji Recenzent przekazać może również swoje uwagi w formie komentarzy naniesionych w elektronicznej wersji recenzowanego artykułu.
 7. Po wpłynięciu recenzji, Redakcja:

  • może poinformować Autora o jej wpłynięciu (w przypadku recenzji nie wymagającej poprawek, lub konieczności wprowadzenia tylko drobnych zmian o charakterze redakcyjnym),
  • kieruje recenzję zawierającą uwagi krytyczne do Autora, który dokonuje wymaganych poprawek, a w przypadku uwag, z którymi się nie zgadza – przygotowuje odpowiedzi na recenzję,
  • kieruje ponownie artykuł do Recenzenta po wprowadzeniu przez Autora zmian – jeżeli Recenzent stwierdzi konieczność ponownej recenzji.

 8. Decyzję ostateczną o druku artykułu naukowego podejmuje Redaktor na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.
 9. W przypadku recenzji dyskwalifikującej artykuł, Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o odrzuceniu pracy bądź kieruje artykuł do innego Recenzenta.
 10. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redaktora Naczelnego.
 1. Prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski – Politechnika Wrocławska
 2. Prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 3. Prof. dr inż. Marek Gromiec – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Warszawa
 4. Prof.ndz.dr inż Monika Żubrowska-Sudoł-Politechnika Warszawska
 5. Dr inż. Józef Trela – Uniwersytet Sztokholmski .Szwecja
 6. Prof. dr inż.Elżbieta Płaza-Royal Institute of Technology ,Szwecja
 7. Dr inż. Anna Lersson ,Green Bussiness Norwey. Norwegia
 8. Dr inż. Agnieszka Speicher ,Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW. Niemcy

(opracowane na podstawie wytycznych COPE – Committee on Publication Ethics)

Gaz, Woda i Technika Sanitarna – jako czasopismo naukowe jest zobowiązane do podejmowania działań na rzecz przestrzegania etyki w publikacjach naukowych, publikowania wysokiej jakości artykułów i przeciwdziałania zjawiskom nieetycznym w nauce.

Stosowania się do zasad etyki oczekuje się w równym stopniu od wszystkich uczestników procesu publikacji: autorów, redaktorów, recenzentów i wydawcy.

Obowiązki Redaktora

Redaktor dokonuje oceny materiału w sposób całkowicie obiektywny i sprawiedliwy, nie dyskryminując autorów ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne i geograficzne. Swoje decyzje opiera wyłącznie na podstawie zawartości analizowanego artykułu uwzględniając jego oryginalność, wartość naukową, jasność prezentowania zagadnień, ważność badań lub informacji dla środowiska naukowego i technicznego w danej dziedzinie

Redaktor traktuje wszelkie materiały otrzymane od Autorów jako poufne i nie przekazuje informacji na ich temat osobom, które nie uczestniczą bezpośrednio w procesie publikacji (autorzy, redaktorzy, recenzenci, itp.) oraz nie wykorzystuje ich we własnej działalności naukowej bez pisemnej zgody Autora.

Redaktor umożliwia Autorowi publikację polemiki, gdy artykuł Autora został poddany krytyce na łamach czasopisma.

Redaktor nie blokuje możliwości publikowania negatywnych wyników badań.

Redaktor wraz z Redakcją zwracają szczególną uwagę na obowiązujące wymogi prawne dotyczące praw autorskich.

Obowiązki Recenzenta

Zadaniem procesu recenzji jest pomoc Redaktorowi Naczelnemu oraz Redakcji w podejmowaniu decyzji o publikacji artykułu oraz ewentualna pomoc Autorowi w poprawieniu lub ulepszeniu jego pracy. Recenzent powinien obiektywnie ocenić, czy może podjąć się sporządzenia recenzji artykułu uwzględniając zakres merytoryczny materiału oraz określone przez Redakcję ramy czasowe. Recenzent nie podejmuje się przygotowania recenzji jeżeli stwierdzi występowanie konfliktu interesów wynikającego np. z finansowych, osobistych lub służbowych związków z którymkolwiek z autorów artykułu, firmą lub instytucją.

Recenzent traktuje wszelkie materiały otrzymane od Redakcji jako poufne i nie przekazuje informacji na ich temat osobom trzecim bez zgody Redakcji oraz nie wykorzystuje ich we własnej działalności naukowej bez pisemnej zgody Autora.

Recenzja powinna być przygotowana w sposób obiektywny, jasny, jednoznaczny, bez odniesień personalnych, a uwagi krytyczne poparte konkretnymi argumentami.

Recenzent powinien poinformować Redaktora jeżeli stwierdzi występowanie w artykule treści o znaczącym stopniu podobieństwa do występujących w innych publikacjach, które zna.

Obowiązki Autora

Autor przesyła do Redakcji wyłącznie materiały oryginalne i niepublikowane. Niedopuszczalne jest zgłaszanie artykułów jednocześnie do kilku wydawnictw.

Artykuł powinien być przygotowany z uwzględnieniem właściwego cytowania źródeł oraz przedstawiać metody, badania i wyniki w sposób jasny i czytelny, tak by umożliwić prześledzenie toku postępowania Autora i ewentualne powtórzenie badań przez innych badaczy w danej dziedzinie. Artykuł powinien uwzględniać stan wiedzy w danej dziedzinie, a wyniki badań powinny być szczegółowo i obiektywnie opisane i przeanalizowane. Jeżeli wyniki częściowe zostały wcześniej opublikowane, Autor powinien poinformować o tym fakcie Redaktora i umieścić informację o tym w artykule.

Autor potwierdza, że dane badawcze wykorzystane w publikacji nie były fabrykowane lub manipulowane.

Autorstwo artykułu jest ograniczone do osób, które miały znaczący wpływ na koncepcję, założenia, metody, prowadzenie badań i interpretację wyników oraz opracowanie merytoryczne artykułu. Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie artykułu muszą być wymienione jako współautorzy. Autor zgłaszający publikację powinien ujawnić wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji oraz upewnić się, że wszyscy współautorzy akceptują zgłoszenie artykułu do czasopisma oraz ostateczną wersję artykułu.

Autor powinien zawiadomić Redakcję o zauważonych istotnych błędach w swojej publikacji i współdziałać z Redaktorem w celu ich poprawienia lub sprostowania.

Autor powinien przechowywać źródłowe dane badawcze w celu ewentualnego udostępnienia ich na prośbę Redakcji lub uprawnionych instytucji.

Autor potwierdza w uzasadnionym przypadku, że wszystkie badania przeprowadzone zostały z poszanowaniem zasad etycznych oraz formalnych obowiązujących w danej dziedzinie nauki (np. zgoda komisji bioetycznej).

Autor powinien poinformować o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure) oraz o ewentualnych konfliktach interesów, które mogą wiązać się z publikacją artykułu.

Postępowanie w sytuacji stwierdzenia nieetycznych praktyk

W sytuacji gdy zachodzi podejrzenie nierzetelności w opublikowanym lub zgłoszonym artykule, w szczególności dotyczącej zjawiska plagiatu, „ghostwriting” lub „guest authorship”, Redaktor podejmuje działania w celu wyjaśnieniu sprawy, przy czym w pierwszej kolejności prosi o ustosunkowanie się Autora. W przypadku potwierdzonej nierzetelności znacząco naruszającej zasady etyki Redaktor podejmuje dalsze kroki, do których może należeć m.in. opublikowanie informacji o wykrytej nierzetelności oraz powiadomienie pracodawcy Autora. Wszelkie przejawy nierzetelności w nauce są dokumentowane przez Redakcję.

Prosimy Autorów o pisanie prostych wzorów oraz oznaczeń w tekście z klawiatury. Wzory zawierające kreski ułamkowe, pierwiastki i inne symbole niedostępne z klawiatury muszą być wstawiane jako obiekt Microsoft Equation 3.0. Wykaz literatury (w nawiasach kwadratowych, na końcu artykułu) powinien być utworzony w stylu Chicago:

Sformalizowany zapis bibliograficzny:

autor #1 nazwisko #1 imię, autor#2 imię #2 nazwisko . rok . „tytuł” . czasopismo. tom (zeszyt) : strony.

Proszę zwrócić uwagę na oddzielenie partii danych kropkami, natomiast cudzysłowu używamy przy oznaczeniu tytułu artykułu. Zastosowanie tej techniki zdecydowanie polepszy czytelność wpisu. Numer zeszytu wpisujemy w nawiasie. Uwaga! Znaku dwukropka używamy przed wstawieniem numeru stron, na których został zamieszczony artykuł w danym czasopiśmie. Wyjątek – jeśli imię autora nie można napisać w pełnej wersji, prosimy wpisać inicjał imienia.

Pozycje literatury na końcu artykułu powinny być ułożone w porządku alfabetycznym, w nawiasach kwadratowych, powołania w tekście również w nawiasach kwadratowych.

Przykład

Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37–41.

W przypadku publikacji w czasopiśmie oczekujemy: nazwiska i imienia autorów, roku, tytułu artykułu, tytułu czasopisma, zeszytu i stron, na której znajduje się publikacja.

Źródło: PBN

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Wydanie 02/2023

Szanowni Czytelnicy, W lutowym  numerze czasopisma znajdziecie Państwo siedem interesujących artykułów. W pierwszym artykule dokonano przeglądu nowoczesnych technologii, związanych z zarządzaniem sieciami gazowymi w warunkach

Czytaj więcej »