Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo

Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS). Wiodące czasopismo w branżach: gazownictwo, wodociągi i kanalizacja, technika sanitarna, odpady, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska.

Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.

ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo należy do baz danych:  BazTech , Index Copernicus,POL-index

Artykuły publikowane w czasopiśmie są oznaczane numerem DOI :10.15199/17 , stanowiącym cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

W czasopiśmie znaleźć można:

  • publikacje uznanych naukowców
  • pełna informacja naukowo – techniczna związana z użytkowaniem gazu, wody i urządzeń sanitarnych oraz ochroną środowiska
  • wyniki najnowszych badań
  • doświadczenia z eksploatacji
  • sprawozdania z konferencji, zjazdów i targów branżowych
  • bogata oferta reklamowa przodujących firm i przedsiębiorstw
  • Tematyka: gazownictwo, wodociągi, kanalizacja, ochrona wód przed zanieczyszczeniem, urządzenia do oczyszczania wody i ścieków, technologia wody i ścieków, ochrona atmosfery, kształtowanie i ochrona środowiska, zwalczanie hałasu, balneotechnika, oczyszczanie miast i osiedli, unieszkodliwianie odpadów miejskich i przemysłowych, instalacje sanitarne.

Autorzy: wybitni naukowcy z krajowych i zagranicznych uczelni i instytutów oraz uznani praktycy w dziedzinach związanych z użytkowaniem gazu, wody i urządzeń sanitarnych oraz ochroną środowiska.

Czytelnicy: inżynierowie i technicy o wyższych kwalifikacjach zawodowych, projektanci, konstruktorzy i technolodzy oraz studenci lat wyższych uczelni technicznych. Biura projektów, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa wykonawcze, gazownicze, wodociągowe, oczyszczalnie, urzędy miejskie i gminne, uczelnie, instytuty naukowe, szkoły, biblioteki oraz indywidualni odbiorcy.

Reklamodawcy: najlepsze firmy polskie i zagraniczne z branży producentów, usługodawców i dealerów urządzeń dla gazownictwa, wodociągów, techniki sanitarnej i ochrony środowiska.

Format: A4 Papier: kreda Kolory: 4c/2c Objętość: 48 str. + 4 okładki Częstotliwość ukazywania się: miesięcznik Sposób rozprowadzania-wyłącznie w prenumeracie (papierowej i cyfrowej).

Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-z-dnia-05-stycznia-2024-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Na stronie www.sigma-not.pl można zakupić elektroniczną wersję artykułów od 2004 roku

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”