Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo

Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS). Wiodące czasopismo w branżach: gazownictwo, wodociągi i kanalizacja, technika sanitarna, odpady, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska.

Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.

ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo należy do baz danych:  BazTech , Index Copernicus,POL-index

Artykuły publikowane w czasopiśmie są oznaczane numerem DOI :10.15199/17 , stanowiącym cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

W czasopiśmie znaleźć można:

  • publikacje uznanych naukowców
  • pełna informacja naukowo – techniczna związana z użytkowaniem gazu, wody i urządzeń sanitarnych oraz ochroną środowiska
  • wyniki najnowszych badań
  • doświadczenia z eksploatacji
  • sprawozdania z konferencji, zjazdów i targów branżowych
  • bogata oferta reklamowa przodujących firm i przedsiębiorstw
  • Tematyka: gazownictwo, wodociągi, kanalizacja, ochrona wód przed zanieczyszczeniem, urządzenia do oczyszczania wody i ścieków, technologia wody i ścieków, ochrona atmosfery, kształtowanie i ochrona środowiska, zwalczanie hałasu, balneotechnika, oczyszczanie miast i osiedli, unieszkodliwianie odpadów miejskich i przemysłowych, instalacje sanitarne.

Autorzy: wybitni naukowcy z krajowych i zagranicznych uczelni i instytutów oraz uznani praktycy w dziedzinach związanych z użytkowaniem gazu, wody i urządzeń sanitarnych oraz ochroną środowiska.

Czytelnicy: inżynierowie i technicy o wyższych kwalifikacjach zawodowych, projektanci, konstruktorzy i technolodzy oraz studenci lat wyższych uczelni technicznych. Biura projektów, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa wykonawcze, gazownicze, wodociągowe, oczyszczalnie, urzędy miejskie i gminne, uczelnie, instytuty naukowe, szkoły, biblioteki oraz indywidualni odbiorcy.

Reklamodawcy: najlepsze firmy polskie i zagraniczne z branży producentów, usługodawców i dealerów urządzeń dla gazownictwa, wodociągów, techniki sanitarnej i ochrony środowiska.

Format: A4 Papier: kreda Kolory: 4c/2c Objętość: 32 str. + 4 okładki Częstotliwość ukazywania się: miesięcznik Sposób rozprowadzania-wyłącznie w prenumeracie (papierowej i cyfrowej).

Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” otrzymuje 140 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17.07.2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Na stronie www.sigma-not.pl można zakupić elektroniczną wersję artykułów od 2004 roku

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 17 lipca 2023 r. został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Naszemu 

Czytaj więcej »