Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Lista Recenzentów GWiTS

Lista Recenzentów GWiTS

• prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński

– Politechnika Śląska

• prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk

– Politechnika Warszawska

• prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka

– Politechnika Gdańska

• prof. dr hab. inż. Kazimierz Szymański

– Politechnika Koszalińska

• prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński

– Politechnika Łódzka

• dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni

– Politechnika Warszawska

• dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. uczelni

– Politechnika Gdańska

• dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. – Zachodniopomorski

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

• dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. uczelni

– Politechnika Krakowska

• dr hab. inż. Małgorzata Kutyłowska, prof. uczelni

– Politechnika Wrocławska

• dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. uczelni

– Akademia Górniczo-Hutnicza

Procedura recenzowania

1. Po zakwalifikowaniu artykułu przesłanego przez Autora jako zgodnego z profilem czasopisma, Redaktor Naczelny po ewentualnej konsultacji z Redaktorami Tematycznymi, dokonuje wyboru dwóch niezależnych Recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora publikacji. Wybór Recenzentów dokonywany jest spośród autorytetów uznanych w danej dziedzinie, przy czym wybrany Recenzent musi gwarantować: niezależność opinii; brak konfliktu interesów, wyrażający się w szczególności brakiem bezpośrednich relacji osobistych, bądź służbowych z Autorem manuskryptu oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji; zachowanie poufności co do zawartości merytorycznej materiałów, jak i opinii o nich.

2. Do oceny artykułów w języku obcym, co najmniej jeden z powołanych Recenzentów musi być afiliowany w jednostce naukowej lub instytucji zagranicznej innej niż Autor pracy.

3. Po wyborze Recenzentów, Redaktor Naczelny kontaktuje się z nimi określając tematykę publikacji (opis lub streszczenie), wymagany zakres recenzji oraz termin jej sporządzenia.

4. Po przyjęciu oferty przez Recenzentów, Redakcja wysyła im pełen tekst artykułu wymagającego recenzji.

5. Recenzja artykułu odbywa się standardowo według procedury “double blind review”, co oznacza, że Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. Przed wysłaniem artykułu do Recenzenta Redakcja dokłada wszelkich starań, by z treści artykułu usunąć wszelkie informacje mogące zidentyfikować Autora. Redakcja w uzasadnionych przypadkach dopuszcza inne procedury recenzji, jednakże w takim przypadku Recenzent zobowiązany jest podpisać deklarację o braku konfliktu interesów.

6. Personalia Recenzentów są niejawne i mogą być odtajnione wyłącznie na prośbę Autora i za zgodą Recenzenta, szczególnie w przypadku recenzji negatywnej lub manuskryptu zawierającego elementy dyskusyjne. Co najmniej raz w roku Redakcja zamieszcza w czasopiśmie pełną listę Recenzentów, z którymi współpracuje.

7. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres mailowy Redakcji podany w korespondencji . Poza formularzem recenzji  Recenzent przekazać może również swoje uwagi w formie komentarzy naniesionych w elektronicznej wersji recenzowanego artykułu.

8. Po wpłynięciu recenzji, Redakcja: może poinformować Autora o jej wpłynięciu (w przypadku recenzji nie wymagającej poprawek, lub konieczności wprowadzenia tylko drobnych zmian o charakterze redakcyjnym); kieruje recenzję zawierającą uwagi krytyczne do Autora, który dokonuje wymaganych poprawek, a w przypadku uwag, z którymi się nie zgadza – przygotowuje odpowiedzi na recenzję, kieruje ponownie artykuł do Recenzenta po wprowadzeniu przez Autora zmian – jeżeli Recenzent stwierdzi konieczność ponownej recenzji.

9. Decyzję ostateczną o druku artykułu naukowego podejmuje Redaktor na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.

10. W przypadku recenzji dyskwalifikującej artykuł, Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o odrzuceniu pracy bądź kieruje artykuł do innego Recenzenta.

11. Końcowa wersja artykułu przesyłana jest do Redaktora Językowego oraz Redaktora Statystycznego (jeżeli zachodzi taka potrzeba), a następnie – po złamaniu i zmakietowaniu – zostaje wysłana do Autora w celu dokonania korekty autorskiej.

12. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redaktora Naczelnego.

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”