Autor: Halina Kłoss-Trębaczkiewicz

Liczba artykułów: 14
Przyczyny spadku zużycia wody w miastach polskich i jego granice. Nr 10/2000 Str. 398
Restrukturyzacja usług wodociągowych i kanalizacyjnych. Nr 11/2000 Str. 462
Prognoza zapotrzebowania na wodę dla Warszawy Nr 4/2003 Str. 124
» Zobacz streszczenie
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst z dnia 12 grudnia 2003 r.) w świetle wniosków z konferencji przeprowadzonych w 2002 i 2003 r. w Warszawie Nr 5/2004 Str. 146
Konstruowanie taryf za oczyszczanie ścieków Nr 7-8/2006 Str. 68
Odprowadzanie ścieków w miastach polskich w latach 2001?2004 Nr 03/2007 Str. 10
» Zobacz streszczenie
Zasady ustalania taryf za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej Nr 7-8/2007 Str. 19
Wybrane wskaźniki charakteryzujące wodociągi w dużych miastach polskich w latach 2005-2008 Nr 03/2010 Str. 7
» Zobacz streszczenie
Struktura kosztów własnych świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych Nr 12/2010 Str. 
» Zobacz streszczenie
Wodociągi na wsi w liczbach Nr 11/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Komunalne systemy odprowadzania ścieków na wsi w liczbach w latach 2000 – 2009 Nr 01/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej Nr 01/LXXXVIII/2014(styczeń) Str. 
» Zobacz streszczenie
Głos w dyskusji dotyczącej opłat za pobór wody podziemnej i powierzchniowej Nr 11/90/2016(listopad) Str. 
» Zobacz streszczenie
Cele polityki taryfowj w sektorze usług wodociągowych i kanalizacyjnych Nr 03/91/2017(marzec) Str. 
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.