Numer czasopisma: 11/93/2019(listopad)

Szanowni Czytelnicy

 
W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono sześÄ? artykułów dotyczÄ?cych szeroko pojÄ?tej inżynierii środowiska. InteresujÄ?ce treści zawarto w artykule dotyczÄ?cym zarzÄ?dzania procesem modernizacji sieci wodociÄ?gowej w ujÄ?ciu Kaizen. Omawiany proces obejmował przebudowÄ? systemu hydraulicznego zasilania i odbioru wody ze zbiorników terenowych w Łośni. Istotnym wyzwaniem była budowa obejścia sieci, wraz ze zmianÄ? kierunku zasilania dla kilku dzielnic miasta DÄ?browa Górnicza, przy zapewnieniu nieprzerwanej dostawy wody o niepogorszonej jakości. Wypracowano i wdrożono innowacyjne rozwiÄ?zanie, polegajÄ?ce na zatłaczaniu wody z beczkowozów do hydrantów. Kolejny artykuł dotyczy Bechmarkingu jako narzÄ?dzia wspomagajÄ?cego nadzorowanie awaryjności sieci w przedsiÄ?biorstwie wodociÄ?gowo-kanalizacyjnym. Autorki uzasadniły znaczenie zarzÄ?dzania awariami liniowymi. Wskaźniki uzyskane w trakcie analizy pozwoliły na wskazanie lepszych i gorszych obszarów funkcjonowania przedsiÄ?biorstwa oraz zwróciły uwagÄ? na to, gdzie możliwa i konieczna jest poprawa. W nastÄ?pnym artykule omówione zostały zasady racjonalnego wymiarowania osadników wirowych, które sÄ? istotnÄ? kategoriÄ? urzÄ?dzeń do usuwania zawiesiny z cieczy. MajÄ? one charakter obiektów lokalnych, odgrywajÄ?cych istotna rolÄ? w systemach odwadniania dróg. Autorzy zwracajÄ? uwagÄ? na to, iż trudności przy projektowaniu osadników wirowych wynikajÄ? z braku zamkniÄ?tej metody wymiarowania tych urzÄ?dzeń. W artykule zaproponowano kryteria projektowe o charakterze racjonalnym. Jeden z nastÄ?pnych artykułów dotyczy wpływu modyfikacji chitozanu na jego strukturÄ? i powierzchniÄ? właściwÄ?. Przedstawiono różne sposoby modyfikacji chitozanu, poprzez otrzymywanie z czystego chitozanu w postaci hydrożelowych kulek, które nastÄ?pnie modyfikowano poprzez sieciowanie epichlorohydrynu lub aldehydem glutarowym a także kondycjonowanie przy użyciu NaHSO4 Dla chitozanu i jego modyfikacji wyznaczono też wielkości powierzchni właściwej oraz całkowitej objÄ?tości i całkowitej powierzchni porów za pomocÄ? wyznaczonych izoterm BET sorpcji azotu.

 
                                                                                      Zbigniew Heidrich
                                                                                      Redaktor Naczelny
Zarządzanie procesem modernizacji sieci wodociągowej w ujęciu Kaizen » Zobacz streszczenie Mirosław Szemla
Benchmarking jako narzędzie wspierające nadzorowanie awaryjności sieci w firmie wodociągowo-kanalizacyjnej » Zobacz streszczenie Gabriela Piszczatowska
Iwona Kinga Piszczatowska
Racjonalne wymiarowanie osadników wirowych » Zobacz streszczenie Jerzy M. Sawicki
Marlena A. Gronowska-Szneler
Aktualizacja danych wejściowych do projektowania miejskich oczyszczalni ścieków » Zobacz streszczenie Karolina Wójcicka
Zbigniew Heidrich
Wpływ modyfikacji chitozanu na jego strukturę i powierzchnię właściwą » Zobacz streszczenie Krzysztof Filipek
Krzysztof Barbusiński
Szymon Salwiczek
Innowacyjna konstrukcja wentylatora osiowego o wysokiej sprawności i jego własności » Zobacz streszczenie Romuald Laskowski
Witold Laskowski

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.