Analiza zmian wybranych wskaźników jakości wody w systemie wodociągowym
Agnieszka Dobrowolska
Beata Kowalska
  
Słowa kluczowe: jakość wody, system wodociągowy, modele predykcji
 
Streszczenie
Analiza zmian wskaźników jakości wody umożliwia ocenę zagrożenia wystąpienia pogorszenia się jej jakości u odbiorców,
pozwala na podjęcie działań naprawczych w sytuacji przekroczenia dopuszczalnych wartości tych wskaźników, a także
umożliwia opracowanie modeli prognostycznych służących przewidywaniu zmian wybranych wskaźników jakości, na
podstawie zgromadzonych w dłuższym okresie danych pomiarowych. W pracy przeprowadzono analizę zmian wybranych
wskaźników jakości wody w istniejącym systemie dystrybucji wody w wybranych punktach oraz określano związki między
nimi. Okres badań trwał 8 miesięcy, próbki pobierane były 4 razy w miesiącu. Określono korelacje między wszystkimi parami
wskaźników jakości wody, przedstawiono modele predykcji dla przyjętych założeń. Obliczenia wykonano wykorzystując program
STATISTICA 13.1 firmy SoftStart Polska.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.