Ocena skutków awarii instalacji procesowej z uwzględnieniem efektu domino
Andrzej Rusin
Katarzyna Stolecka
  
Słowa kluczowe: efekt domino, pożar, wybuch, instalacja procesowa
Streszczenie
Awarie obiektów i instalacji technicznych podczas których dochodzi do uwolnienia substancji niebezpiecznych stanowią
zagrożenie zarówno dla nich samych, jak i dla otoczenia. Skala negatywnych skutków takich awarii może być dodatkowo
spotęgowana wystąpieniem efektu domino. Zjawisko to jest inicjowane przez zdarzenie pierwotne, którego skutki fizyczne
oddziałują na instalację wtórną. Powstaje wówczas łańcuch następujących po sobie niebezpiecznych awarii, których konsekwencje,
w zależności od rodzaju uwolnionej substancji, stanowią potencjalne zagrożenie dla ludzi i otoczenia. Analiza
danych z przeszłości pokazuje, że najczęstszymi substancjami biorącymi udział w powstaniu tego typu zjawiska są LPG,
benzyna oraz olej napędowy. Z kolei wśród najczęstszych zdarzeń pierwotnych prowadzących do powstania efektu domina
wymienić należy m.in. pożar strumieniowy, pożar powierzchniowy oraz wybuch. Zagadnienie mechanizmu powstawania
zjawiska domino stanowi istotny problem badawczy, uwzględniony w zapisach Dyrektywy Seveso. W analizie ryzyka efekt
ten może być wykorzystany do określenia minimalnej bezpiecznej odległości pomiędzy elementami instalacji. W artykule
przeanalizowano wybrane aspekty awarii instalacji procesowej z uwzględnieniem efektu domino. Scharakteryzowano wybrane
początkowe scenariusze zdarzeń niebezpiecznych w postaci pożaru i wybuchu powodujące kolejne uszkodzenia innych
instalacji. Przedstawiono zasięgi stref zagrożenia dla wybranych substancji z uwzględnieniem zmienności wybranych
parametrów.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.