Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny oraz na moce przesyłowe gazu ziemnego przez segment elektroenergetyki gazowej w Polsce w perspektywie 2040 roku
Andrzej J. Osiadacz
Jacek Ciborski
  
Słowa kluczowe: gaz ziemny, elektroenergetyka gazowa, zapotrzebowanie na gaz ziemny, zapotrzebowanie szczytowe

 
Streszczenie
W nadchodzących latach w Polsce nastąpi diametralna zmiana w strukturze źródeł wytwórczych energii elektrycznej. Główną
przyczyną zmian będzie polityka energetyczna Unii Europejskiej zmierzająca w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
w tym dwutlenku węgla. Aby wypełnić stawiane przez naszym krajem kryteria związane ze zmniejszenie emisji
w kolejnych latach nastąpić musi istotna zmiana miksu technologii źródeł wytwórczych energii elektrycznej. Rząd Polski
w dokumencie „Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku” nakreślił oczekiwane kierunki zmiany struktury wytwórczej,
w której istotne miejsce zajmują odnawialne źródła energii takie jak fotowoltaika czy farmy wiatrowe. Gaz ziemny jako
paliwo dla elektroenergetyki stanowić będzie, zgodnie z dokumentem Rządowym, paliwo dla jednostek pełniących funkcję
regulacyjną dla systemu, tj. źródeł które będą bilansować zapotrzebowane rynku na energię elektryczną w sytuacji niesprzyjających
warunków atmosferycznych. Ze względu na duży zakładany udział OZE w strukturze, zapotrzebowanie na energię
z bloków gazowych będzie jednak rosło a w ślad za nim zapotrzebowanie na paliwo gazowe. Co więcej funkcja regulacyjna
systemu wymuszać będzie dużą elastyczność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, a w ślad za nim dużą elastyczność
dostaw gazu ziemnego w okresach szczytowych. W niniejszym artykule poruszono kwestie związane z wpływem
zmiany technologii w zakresie źródeł wytwórczych energii elektrycznej na zapotrzebowanie na paliwo gazowe w kraju jak
również na zapotrzebowanie na moce przesyłowe systemu gazowniczego. Bazując na założeniach Polityki Energetycznej
autorzy oszacowali zapotrzebowanie na gaz ziemny jak również zapotrzebowanie na szczytowe moce przesyłowe dla gazu
ziemnego w perspektywie 2040 roku
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.