Wpływ rozbioru wody na parametry fizykochemiczne
Jacek Doskocz
Joanna Wysocka
Piotr Kardasz
  
Słowa kluczowe: stabilność wody, rozbiór wody, system wodociągowy, woda wodociągowa

 
Streszczenie
Zmienność składu wody w sieci wodociągowej jest w dużej mierze uzależniona od jej eksploatacji, warunków hydraulicznych
tam panujących, jak i sposobu zaprojektowania. Istotne znaczenie ma dobowy rozbiór wody, który wpływa na tworzenie
się osadów w rurociągach, występowanie procesu korozji i usuwanie jej produktów nagromadzonych w przewodach
oraz na rozwój mikroorganizmów. Celem pracy było określenie chwilowej zmienności składu wody oraz oszacowanie
wpływu wielkości rozbioru na jakość wody u indywidualnego odbiorcy. Próby wody wodociągowej pobierano w jednym
punkcie kontrolnym zlokalizowanym w mieszkaniu prywatnym w obszarze śródmiejskim sieci wodociągowej miasta
Strzelina o różnych porach dnia. Badania prowadzono przez okres 16 dni przed, po i w okresie Świąt Wielkanocnych, gdyż
w czasie świątecznym rozbiór wody jest szczególnie zróżnicowany. Oznaczono w pobranych próbach zawartości: żelaza,
manganu, wapnia, magnezu, twardość, zasadowość i mętność wody. Zmiany składu wody były uzależnione od rozkładu
dnia mieszkańców, zmienności poboru wody w analizowanym obszarze sieci wodociągowej oraz stanu technicznego
sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych. Uzyskane wyniki potwierdziły dobową zmienność wartości wskaźników jakości
wody oraz wzrost ich wartości przy pierwszym spływie wody. Im dłuższy był okres stagnacji wody w instalacjach
wewnętrznych, tym następował większy przyrost stężeń: żelaza, wapnia, magnezu i twardości wody. Maksymalną mętność
(4,07 NTU), stężenie żelaza (0,3 mg Fe/dm3) i twardość wody (260,7 mg CaCO3/dm3) odnotowano w Poniedziałek
Wielkanocny, podczas pierwszego spływu wody, po prawie dwu dniowej przerwie w poborze wody przez mieszkańców.
Uzyskane wyniki potwierdziły, że główną przyczyną zmian składu wody u indywidualnych odbiorców jest nierównomierny
jej rozbiór. Największe wtórne zanieczyszczenie wody obserwuje się po długim okresie jej przetrzymania w instalacjach
wewnętrznych. W czasie porannego i popołudniowego wzrostu rozbioru wody z przewodów były odrywane i wynoszone
cząstki osadów. Na jakość wody poddanej analizie wpływa nie tylko czas (godzina) poboru wody, ale także jej zużycie
przez mieszkańców oraz stan techniczny instalacji wewnętrznych. Przeprowadzone badania dowodzą, że monitoring jakości
wody w systemie wodociągowym wykonywany przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, oparty na poborze wody
z punktów czerpalnych w mieszkaniach, jest obarczony błędem, trudno więc na jego podstawie oceniać stabilność wody
w systemie wodociągowym.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.