Popłuczyny z obiegu wody basenowej – jakość i perspektywy oczyszczania
Edyta Łaskawiec
Joanna Wyczarska-Kokot
Mariusz Dudziak
  

Słowa kluczowe:

woda basenowa, popłuczyny, koagulacja

Streszczenie

Oceniono możliwości zastosowania procesu koagulacji objętościowej do oczyszczenia popłuczyn z instalacji uzdatniania wody w pływalni krytej. Efektywność wybranych koagulantów glinowych wstępnie zhydrolizowanych (zakres dawek: 0,5÷3,0 mgAl/dm3) oceniono w oparciu m.in. o zawartość zawiesin ogólnych oraz stężenia ogólnego węgla organicznego (OWO) w próbkach przed i po procesie koagulacji. Badane koagulanty wykazywały bardzo wysoką skuteczność w usuwaniu mętności (od 93% do 97%). Większość z badanych próbek popłuczyn po koagulacji charakteryzowała się zawartością zawiesin ogólnych, która pozwala na odprowadzenie ich do środowiska, (tj. poniżej 35 mg/dm3). Dodatkowo, zastosowanie koagulantu PAX 16 pozwoliło na obniżenie stężenia OWO w popłuczynach o ponad 60%. Za optymalną uznano dawkę PAX 16 – 0,5 mgAl/dm3. Pozostałe koagulanty wykazywały zróżnicowaną efektywność oczyszczania popłuczyn, która zależała od ich dawki. Zastosowanie procesu koagulacji popłuczyn w obiegach uzdatniania wody basenowej, daje możliwość ograniczenia ilości odprowadzanych ścieków do systemów kanalizacyjnych i ich bezpieczne odprowadzanie do środowiska. Niezbędna jest jednak indywidualna analiza jakości fizykochemicznej i objętości popłuczyn

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.