Oczyszczalnia ścieków komunalnych elementem gospodarki obiegu zamkniętego
Agata Karło
Zbigniew Gieleciak
  

Słowa kluczowe:

GOZ, biogospodarka, kofermentacja

Streszczenie

Transformacja tradycyjnej gospodarki liniowej na gospodarkę o obiegu zamkniętym wynika z konieczności zmiany podejścia do zasobów naturalnych, wtórnych oraz odpadów. Biogospodarka, której istotnym elementem będzie w przyszłości także branża wodno-ściekowa, jest jedną z podstawowych składowych tej transformacji. Oczyszczalnie ścieków komunalnych są bardzo dobrym przykładem obiektów, w których założenia modelu GOZ mogą być efektywnie wdrażane – przede wszystkim poprzez odzysk energii, surowców wtórnych, a także naturalnych. Przykładem obiektu, w którym założenia te wprowadzane są od lat, przyczyniając się do uzyskiwania bardzo dobrych wskaźników ekonomicznych i ekologicznych, jest oczyszczalnia ścieków Tychy-Urbanowice. Prowadzona w pełnej skali kofermentacja odpadów i osadów ściekowych, odzysk ścieków oczyszczonych, nutrientów oraz energii, a także działalność badawcza, umożliwiająca testowanie nowych substratów energetycznych w skali laboratoryjnej oraz nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych w skali pilotażowej, w pełni wpisują się w model gospodarki cyrkulacyjnej i rozwój zrównoważony. 

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.