Jakość wody w instalacjach wewnętrznych w odniesieniu do procesów kształtujących tę jakość na przykładzie wybranego Systemu Zaopatrzenia w Wodę
Agnieszka Szuster-Janiaczyk
Jędrzej Bylka
Marta Skrzypczak
Tomasz Schiller
  

Słowa kluczowe: jakość wody, instalacje wewnętrzne, zarządzanie jakością wody
Streszczenie Jakość wody u odbiorcy kształtowana jest przez wiele procesów zachodzących w trakcie jej ujmowania, uzdatniania oraz dystrybucji. Są to procesy zachodzące zarówno w objętości wody, jak i procesy zachodzące na granicy faz (woda-materiały konstrukcyjne, woda-osady wodociągowe). Procesy te wpływają na wskaźniki fi zyko-chemiczne i mikrobiologiczne jakości wody, a intensyfi kowanie, bądź hamowanie ich związane jest miedzy innymi z: jakością wody surowej, stosowaną technologią uzdatniania, parametrami hydraulicznymi pracy sieci, jakością użytych materiałów, sposobem eksploatacji, etc. Złożoność i synergia procesów zachodzących w Systemie Zaopatrzenia w Wodę (SZwW) powoduje, iż zarządzanie tymi procesami jest zadaniem bardzo skomplikowanym. W pracy przedstawiono analizę zmian jakości wody na drodze od ujęcia wody, aż po punkty czerpalne u odbiorców. Zmianę wskaźników opisano w odniesieniu do stosowanych technologii uzdatniania i rozwiązań technicznych, użytych materiałów konstrukcyjnych oraz parametrów hydraulicznych.


 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.