Analiza stanu środowiska na terenie wytwórni betonu w aspekcie możliwości zagospodarowania wód odciekowych
Beata Janowska
Izabela Siebielska
Kazimierz Szymański
  
W pracy wskazano na stopień zanieczyszczenia terenu przedsiębiorstwa
produkującego beton związkami mineralnymi i organicznymi.
Powstające tam ścieki, z wyjątkiem ścieków pochodzących
z myjni samochodowej, gromadzone są w studzience kanalizacyjnej,
charakteryzują się wyraźnym odczynem alkalicznym
(pH > 12,0). Zawierają one znaczne ilości związków wapnia (max.
407,53 mg/l), szczególnie ścieki z mycia gruszko-mieszarki, które
decydują o alkalicznym odczynie tego ścieku. Ścieki pochodzące
z myjni samochodowej zawierają podwyższone stężenie związków
węgla organicznego, które rzutują na podwyższone ładunki
BZT5 i ChZTCr. W ściekach nie stwierdzono nadmiernej koncentracji
związków metali ciężkich z wyjątkiem związków ołowiu
i chromu. W ściekach tych chrom występuje głównie na szóstym
stopniu utlenienia (próbki nr 1 i 2), natomiast w próbce nr 3 i 4
głównie na trzecim stopniu utlenienia. W osadach ściekowych
oraz odpadach metal ten występuje w formie trudnorozpuszczalnej
(na trzecim stopniu utlenienia), tym samym jego zdolności
migracyjne w środowisku są znacznie ograniczone. Źródłem tego
metalu są zapewne niektóre gatunki cementów, które mogą zawierać
popioły, żużle wielkopiecowe, jak też dodatki specjalne,
zawierające chrom, katalizujące procesy wiązania materiałów budowlanych.
W ściekach stwierdzono obecność znaczących ilości
siarczanów. Szczególnie w próbkach nr 1, 3 i 4, występuje znacząca
ilość zawiesin, które winny być odseparowane przed prognozowanym
zrzutem do kanalizacji deszczowej.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.