Porównanie danych opadowych z sieci deszczomierzy i radaru meteorologicznego dla Wrocławia
Janusz Zaleski
Katarzyna Siekanowicz-Grochowina
Paweł Licznar
Tomasz Konieczny
  

W pracy dokonano porównania danych opadowych zarejestrowanych za pomocą deszczomierzy, należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. we Wrocławiu oraz przy użyciu radaru meteorologicznego zlokalizowanego w Pastwniku (województwo dolnośląskie), urządzenia działającego w sieci POLRAD Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Analizie poddano szeregi opadowe z letniego półrocza 2014 roku. Zidentyfikowano współrzędne komórek siatki zobrazowania radarowego, które odpowiadają lokalizacji deszczomierzy MPWiK we Wrocławiu. Na tej podstawie wydzielono 10-cio minutowe szeregi czasowe zarejestrowanych odbiciowości radarowych, które zostały transponowane w docelowe szeregi natężeń opadów na podstawie przyjętej zależności Z-R. Szeregi wartości natężeń opadów według radaru zostały porównane z odpowiadającymi im szeregami wartości natężeń opadów zarejestrowanych za pomocą deszczomierzy.

Kolejno, poddano ocenie korelację danych o natężeniach opadów z sieci deszczomierzy i przeliczonych na podstawie odbiciowości zarejestrowanej przez radar. W podsumowaniu zawarto identyfikację czynników wpływających na badaną korelację danych opadowych z analizowanych źródeł dla Wrocławia. 

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.