Wykorzystanie drzewa niezdatności w ocenie zagrożeń pochodzenia rolniczego na jakość zasobów wód podziemnych
Andrzej Kuśnierski
Izabela Zimoch
  

Intensywna gospodarka rolna obejmująca zarówno uprawy roślin jak i hodowlę zwierząt nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne, w tym na zasoby wodne. Dlatego, na terenach użytkowanych rolniczo istotnym zagrożeniem dla jakości zasobów wód naturalnych są zanieczyszczenia biologiczne, pochodzące z gnojowicy oraz obornika wykorzystywanego do nawożenia pól uprawnych.  Celem artykułu jest wykorzystanie metody drzewa niesprawności FTA do ocena wpływu działalności rolniczej na mikrobiologiczną jakość ujmowanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.