Analiza przyczyn nieuzasadnionego wzrostu natężenia przepływu ścieków
Grzegorz Kaczor
Kazimierz Kudlik
Tomasz Bergel
  

W niniejszej pracy poddano analizie zjawisko narastającego natężenia przepływu ścieków w sieci kanalizacji sanitarnej, funkcjonującej w wybranej gminie wiejskiej, Celem badań było wskazanie prawdopodobnych przyczyn zwiększonej objętości ścieków odprowadzanych tą siecią do oczyszczalni. Na podstawie przeprowadzonej analizy, jako najbardziej prawdopodobną przyczynę podwyższonego i zwiększającego się z roku na rok przepływu ścieków w kanalizacji, wskazano okresowe dopływy wód infiltracyjnych. Przeprowadzona analiza wykazała kilkukrotnie większą w stosunku do zużycia wody objętość spływających kanalizacją ścieków, nie potwierdzając równocześnie istotnej zależności między miesięcznymi sumami opadów atmosferycznych a miesięcznymi odpływami ścieków. Dopływ wód infiltracyjnych był wynikiem płytkiego położenia zwierciadła wód gruntowych, przebiegu trasy kanalizacji wzdłuż cieków wodnych oraz prawdopodobnie błędów wykonawczych, popełnionych podczas budowy kolektorów z rur kamionkowych.    

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.