Stan i przesłanki zastosowania benchmarkingu jako mechanizmu podnoszenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce
Paweł Chudziński
  
Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce w zakresie wykorzystania koncepcji benchmarkingu na tle doświadczeń zagranicznych. W tekście zaprezentowano przegląd projektów benchmarkingowych zrealizowanych w Polsce i na świecie, oraz wyniki badań nad benchmarkingiem przeprowadzone w polskich przedsiębiorstwach wodociągowych. Ukazano benchmarking, jako metodę zarządzania kosztami wraz z wynikami analiz dotyczącymi wskaźników benchmarkingowych w obszarze kosztów. Artykuł powstał na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwie wodociągowym”
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.