Modelowanie numeryczne procesu mieszania w wydzielonych komorach fermentacyjnych
Bogdan Gicala
  
W pracy przybliżono zagadnienie modelowania przepływu przy zastosowaniu numerycznej mechaniki płynów, jako metody wspomagającej dobór mieszadeła do wydzielonej komory fermentacyjnej biologicznej oczyszczalni ścieków. Omówiono skrótowo podstawy teoretyczne i metodologię modelowania. Przedstawiono przykładowe wyniki modelowania pola prędkości, mocy mieszania, sił osiowych pochodzących od wirników mieszadeł dla rzeczywistej pracującej wydzielonej komory fermentacyjnej. Symulacje przeprowadzono dla stanu ustalonego i nieustalonego z uwzględnieniem nienewtonowskich właściwości mieszanego medium. Zastosowano model lepkości Herschel-Bulkley’a. Parametry modelu przyjęto na podstawie danych literaturowych. Przedstawiono wyniki symulacji dla dwuwirnikowego mieszadła pionowego zainstalowanego w wydzielonej komorze fermentacyjnej z dnem stożkowym. Wyniki obliczeń pola prędkości w zbiorniku przedstawiono w formie wykresów konturowych prędkości
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.