Szukaj

Wstępniak

Szanowni Czytelnicy,

W lutowym  numerze czasopisma znajdziecie Państwo siedem interesujących artykułów

W pierwszym artykule dokonano przeglądu nowoczesnych technologii, związanych z zarządzaniem sieciami gazowymi w warunkach zróżnicowanej jakości gazu oraz rozwiązań wspierających wprowadzanie gazów odnawialnych do systemów gazowniczych. Przedstawione zostały przykłady instalacji dostarczających biometan i wodór do sieci, opisano doświadczenia wybranych krajów w zakre­sie integracji LNG i gazu sieciowego oraz przedstawione zostały nowoczesne techniki śledzenia zmian jakości gazu w sieci ,w oparciu o komputerową symulację sieci.

Kolejny artykuł dotyczy problemów związanych z produkcją biometanu w Polsce. W ostatnich latach odnotowuje się  dynamiczny rozwój przemysłu biometanowego w Europie.  W Polsce natomiast brakuje instalacji biometanowych, a to za sprawą. według Autora artykułu, przepisów niezbyt precyzyjnie definiujących relacje między operatorem sieci gazowej a wytwórcą biometanu.

 

Następny artykuł poświęcony jest procesowi bioremediacji, z wykorzystaniem rodzimych i egzogennych bakterii rozkładających węglowodory, do usuwania rozlanych frakcji ropy naftowej. Podejście to, według Autora artykułu ,wydaje się najbardziej obiecujące i korzystne jako metody oczyszczania i rekultywacji ekosystemów, ponieważ oparte są na aktywności naturalnie występu­jących mikroorganizmów.

 

Wody podziemne, stanowiące główne źródło zaopatrzenia ludności w wodę do picia, ze względu na swój skład wymagają często uzdatniania z wykorzystaniem procesów napowietrzania i filtracji. O skuteczności przebiegu tych procesów decyduje wiele parametrów eksploatacyjnych poszczególnych procesów jednostkowych, które powinny być kontrolowane, a w wypadku pogorszenia jakości uzdatnionej wody odpowiednio weryfikowane. W czwartym artykule , na podstawie przeprowadzonych badań poka­zano, że oceny przebiegu usuwania związków żelaza i manganu, podczas uzdatniania wód podziemnych, można dokonać na podstawie badań w skali wielkolaboratoryjnej oraz technicznej.

Z kolei w piątym artykule przedstawiono sieć czujnikową do pomiarów zanieczyszczeń powietrza na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej. Opisano urządzenia czujnikowe do pomiarów frakcji pyłu PM2.5, wykorzystujące niskobudżetowe czujniki optyczne PMS A003 fir­my Plantower. Zaprezentowano również strukturę sieci zlokalizowanej na kampusie głównym i kampusach peryferyjnych. Opisano działanie systemu do informowania społeczności akademickiej i mieszkańców Wrocławia o jakości powietrza, a także przedstawio­no przykładowe wyniki badań przeprowadzonych za pomocą urządzeń czujnikowych..

Nowoczesna gospodarka odpadami komunalnymi powinna wpisywać się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Wdrożenie zasad GOZ jest wyzwaniem dla każdego miasta. Za przykład rozważań w tym zakresie Autorom kolejnego artykułu  posłużyło miasto Łódź, gdzie nadal istnieje przestrzeń na podejmowanie działań w ramach gospodarki cyrkularnej, które jednocześnie pozwolą na usprawnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Odzysk ciepła ze ścieków szarych jest tematem ostatniego artykułu. Według Autorów jest to  atrakcyjne źródło energii, podnoszące efektywność układu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przeprowadzono badania parametrów pracy poziomego wymiennika płytowego do odzysku ciepła ze ścieków szarych dla dwóch wariantów podłączenia hydraulicznego, zmien­nych proporcji strumieni po stronie gorącej i zimnej wymiennika oraz różnych temperatur ścieków szarych. Uzyskane w badaniach wyniki sprawności tem­peraturowej porównano z wartościami prezentowanymi w literaturze.

                                                                                                                                             Andrzej J. Osiadacz

                                                                                                                                             Redaktor Naczelny

Skip to content