Numer czasopisma: 09/2014

Szanowni Czytelnicy

 

 

W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono jeden artykuł poświęcony technicznym i prawnym możliwością wykorzystania energii z wód kopalnianych w geotermii niskotemperaturowej oraz siedem artykułów z szeroko pojętej dziedziny inżynierii środowiska.

W jednym z artykułów zaprezentowano wyniki analizy wpływu wielkości oczyszczalni ścieków na średnią mobilność oraz stabilność metali ciężkich. Badania dotyczyły dziewięciuoczyszczalni ścieków z województwa świętokrzyskiego obsługujących od 850 do 8 tysięcy mieszkańców. Analizowane metale to kadm, miedź, chrom, nikiel, cynk i ołów.

Warto zwrócić uwagę na artykuł poświęcony metodom suszenia osadów ściekowych. Autor  omówił najczęściej stosowane rozwiązania technologiczne i techniczne obejmujące suszarnie solarne, suszarnie bębnowe i taśmowe oraz fluidalne. Z treści artykułu wynika, żesuszarnie solarne ze względu na małą wydajność nadają się głownie dla małych oczyszczalni ścieków. Bardzo istotnym uzupełnieniem artykułu są rozważania ekonomiczne, których wynikiem są określone przez Autora koszty wysuszenia 1 tony osadu mokrego.

Spośród pozostałych artykułów proponuję zapoznać się z treścią pracy, w której przedstawiono schemat i wyniki opracowania metodyki badania i oceny jakości osadów dennych zbiorników zaporowych dla potrzeb ogólnej oceny ich jakości oraz dla oceny możliwości zagospodarowania osadów. Określono kryteria wyboru miejsc poboru próbek osadów dennych, częstotliwość i sposób pobierania osadów, zakres badanych wskaźników, sposób przygotowania próbek do badań oraz metody referencyjne analiz dla przyjętego zakresu wskaźników. Autorzy opracowali metodę ogólnej oceny jakości osadów dennych wraz z analizą możliwości ich zagospodarowania.

Projektanci miejskich sieci kanalizacyjnych powinni się zapoznać z artykułem dyskusyjnym poświęconym porównaniu metod wymiarowania kanalizacji.

 

                                                                                             Zbigniew Heidrich

                                                                                             Redaktor Naczelny

Techniczne i prawne możliwości wykorzystania energii z wód kopalnianych w geotermii niskotemperaturowej » Zobacz streszczenie Anna Wachowicz-Pyzik
Justyna Mazurkiewicz
Wpływ wielkości oczyszczalni ś cieków na średnią mobilność oraz stabilność metali » Zobacz streszczenie Jarosław Gawdzik
Joanna Długosz
Zależność między zmianami ilości związków węgla, azotu, fosforu i zużycia energii w sekwencyjnym reaktorze porcjowym (SBR) a procesami zachodzącymi w reaktorze » Zobacz streszczenie Joanna Kazimierowicz
Katarzyna Ignatowicz
Wybrane metody suszenia osadów ściekowych » Zobacz streszczenie Olgierd Lossman
Metodyka badania i oceny jakości osadów dennych zbiorników wodnych » Zobacz streszczenie Agnieszka Jancewicz
Urszula Tomczuk
Urszula Dmitruk
Usuwania azotu z wód poosadowych w procesie nitryfikacji – denitryfikacji w reaktorze typu SBR » Zobacz streszczenie Dominika Sobotka
Joanna Majtacz
Zmiana zawartości wybranych metali w wodach powierzchniowych i w sąsiedztwie składowiska popiołów elektrownianych » Zobacz streszczenie Agata Trzcionka
Błażej Szady
Ewelina Stykowska
Jerzy Kwapuliński
Krzysztof Mitko
Małgorzata Bebek
Michał Swoboda
Renata Musielińska
Robert Rochel
Tomasz Fulczyk
Porównanie metod wymiarowania kanalizacji –artykuł dyskusyjny
Kazimierz Ziomber

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.