Numer czasopisma: 08/90/2016(sierpień)

Szanowni Czytelnicy


W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono osiem artykułów, w tym jeden z dziedzi-ny gazownictwa i siedem z szeroko pojętej inżynierii środowiska.
Artykuł poświęcony gazownictwu zawiera chronologiczne omówienie wprowadzenia do prawodawstwa krajowego pojęcia strefy kontrolowanej. Autor artykułu odniósł się krytycznie do niektórych zapisów technicznych i prawnych związanych z tym zagadnieniem. W artykule poru-szono również aspekty ekonomiczne, związane z odszkodowaniami za służebność przesyłu oraz konsekwencjami wprowadzenia przez gminy zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dotyczących przeznaczenia gruntu na którym wybudowany został gazociąg.
Interesujące treści zaprezentowano w artykule dotyczącym zastosowania metody Fentona do remediacji odcieków składowiskowych. W artykule wykazano, że reakcja utleniania odczyn-nikiem Fentona jest skuteczną metodą podczyszczania odcieków ze składowisk odpadów. Auto-rzy artykułu zaproponowali dobór proporcji mieszaniny utleniającej, zapewniającej jej wysoką aktywność.
Pragnę zwrócić uwagę Czytelników na artykuł poświęcony biogazowi rolniczemu w Pol-sce. Autor artykułu podaje, że według stanu na koniec 2015 roku zrealizowano w Polsce 80 bio-gazowni, które są w stanie wyprodukować 331 820 280 m3 biogazu. W artykule Autor podał, że w roku 2014 z biogazu wyprodukowano 354,916 GWh energii elektrycznej. Interesująca jest też informacja, że najwięcej instalacji zrealizowano w województwie warmińsko-mazurskim i za-chodniopomorskim a Polska dysponuje zasobami substratów, dających możliwość wytworzenia ok. 18 mld m3 biogazu.
W przekazywanym Państwu numerze czasopisma zamieszczono kolejny artykuł dotyczą-cy ochrony przeciwpożarowej. Autorka przedstawiła wstęp do teorii rozpylania cieczy, chcąc przybliżyć podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem dysz osobom potencjalnie zain-teresowanym wykorzystaniem mgły wodnej do ochrony przeciwpożarowej.


     Zbigniew Heidrich
            Redaktor Naczelny

Aspekty techniczne i prawno-ekonomiczne dot. Stref kontrolowanych dla gazociągów » Zobacz streszczenie Andrzej Barczyński
Biogaz rolniczy w Polsce » Zobacz streszczenie Zbigniew Podkówka
Diagnostyka warunków pracy studni ujęciowej oraz systemu pompowo-tłocznego na podstawie próbnego pompowania » Zobacz streszczenie Kamil Górecki
Krzysztof Polak
Rozpylacze w ochronie przeciwpożarowej » Zobacz streszczenie Agnieszka Malesińska
Zastosowanie metody Fentona do remediacji odcieków składowiskowych » Zobacz streszczenie Mikołaj Sikorski
Joanna Muszyńska
Jarosław Gawdzik
Imisja związków miedzi w zasięgu oddziaływania punktowego źródła emisji huty cynku w Miasteczku Śląskim (Województwo Śląskie) » Zobacz streszczenie E. Nogaj
Jerzy Kwapuliński
Jolanta Kowol
Krzysztof Mitko
Małgorzata Bebek
Marek Stempin
Robert Rochel
Analiza efektywności odzysku ciepła odpadowego z zastosowaniem rurki ciepła. Cz. 2: Badana eksperymentalne. » Zobacz streszczenie Rafał Andrzejczyk
Tomasz Muszyński
Analiza rozwiązań lokalnych systemów oczyszczania wody w wybranych ośrodkach sportu i rekreacji (OSIR) cz.1 Rozwiązania technologiczne uzdatniania wody basenowej » Zobacz streszczenie Małgorzata Perchuć
Radosław Dziążak

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.