Numer czasopisma: 02/2015

Szanowni Czytelnicy

 

 

W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono jeden artykuł z dziedziny gazownictwa  oraz siedem artykułów z szeroko pojętej dziedziny inżynierii środowiska.

W artykule z dziedziny gazownictwa przedstawiono  nowoczesne i skuteczne rozwiązania ochrony przed korozją gazociągu, w tym odcinka ułożonego techniką HDD orazstacji gazowej. Autor artykułu stwierdził, że zastosowanie odpowiednich powłok izolacyjnych,w tym powłok PUPP na połączeniach spawanych uzyskuje się po montażu gazociągu bardzowysoką jednostkową rezystancję przejścia.

czasopiśmie zamieszczono dwa artykuły, których treści związane są z geotermią nisko temperaturową. W jednym z nich Autor stwierdza, że wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych stanowi jeden z ważniejszych elementów zrównoważonego rozwoju kraju. W tymże artykule podana jest informacja, że Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej zobligowana jest do podejmowania działań zorientowanych na wdrażanie alternatywnych źródeł energii zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego z 2009 r. oraz strategii i polityki przyjętych w naszym kraju, a których celem jest osiągnięcie w 2020 roku 15% udziału energii w strukturze finalnej brutto ze źródeł odnawialnych.

Interesujące treści zawarte są w artykule dotyczącym gospodarki osadami z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę osadów oraz na podstawie literatury i badań własnych omówiono sposoby określania ilości osadów, jak też przedstawiono metody unieszkodliwiania takich osadów. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na wykorzystanie i zagospodarowanie rolnicze i przyrodnicze osadów pochodzących z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.

Analizując treści zamieszczonych artykułów zwracam uwagę Szanownych Czytelników na treści zawarte w pracy poświęconej ocenie jakości wód osadowych. W artykule przedstawiono charakterystykę wód osadowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Koszalinie. W podsumowaniu Autor zaproponował, że możliwe jest określenie wielkości ładunku zanieczyszczeń recyrkulowanych z wodami osadowymi za pomocą pomiaru przewodności właściwej.

 

 

                                                                                     Zbigniew Heidrich

                                                                                     Redaktor Naczelny

Nowoczesne rozwiązania ochrony przeciwkorozyjnej na przykładzie nowego gazociągu przesyłowego » Zobacz streszczenie Marek Fiedorowicz
Główne bariery rozwoju geotermii niskotemperaturowej wspomaganej pompami ciepła typu woda/woda w Polsce » Zobacz streszczenie Justyna Mazurkiewicz
Charakterystyka hydrogeochemiczna wód termalnych geotermii Pyrzyce » Zobacz streszczenie Anna Wachowicz-Pyzik
Justyna Mazurkiewicz
Ocena jakości wód osadowych wybranymi parametrami » Zobacz streszczenie Krzysztof Piaskowski
Możliwości pozyskania wsparcia dla energii odnawialnej w gospodarce odpadami » Zobacz streszczenie Anna Rolewicz-Kalińska
Jakub Szostakiewicz
Krystyna Lelicińska-Serafin
Gospodarka osadami z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków » Zobacz streszczenie Maciej Pawlak
Małgorzata Makowska
Doświadczenia własne w poszukiwaniu optymalnych warunków do wykształcenia biofilmu na złożu ruchomym Część I. Metodyka realizacji badań » Zobacz streszczenie Joanna Stochowska
Jolanta Podedworna
Katarzyna Sytek
Monika Żubrowska-Sudoł
Sylwia Grzywna
Tomasz Wasilewski
Emisja bromu do atmosfery podczas spalania węgli energetycznych » Zobacz streszczenie Jerzy Kwapuliński
Marek Stempin

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.