Numer czasopisma: 06/90/2016(czerwiec)

Szanowni Czytelnicy


W kolejnym numerze czasopisma zamieszczone zostały artykuły z dziedziny gazownictwa oraz z szeroko pojętej inżynierii środowiska. 
Interesujące treści dotyczące gazownictwa zostały zawarte w artykule dotyczącym tech-nicznych i ekonomicznych aspektów odzysku ciepła w tłoczniach gazu ziemnego. Autorzy arty-kułu porównali, z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego, wybrane systemy odzysku ciepła możliwe do zastosowania w tłoczniach gazu ziemnego wyposażonych w sprężarki odśrod-kowe napędzane turbinami gazowymi. 
Artykuł dotyczący systemów wodociągowych, na który warto zwrócić uwagę, związany jest z analizą zmienności poboru wody w mieście liczącym 22 tys. mieszkańców. Rozważania prowadzono w całym roku kalendarzowym obejmując analizę zużycia wody i nierównomierność poboru wody w skali miesięcy, tygodni i dni. W wyniku przeprowadzonych rozważań stwier-dzono, że w badanym roku maksymalna zmiana tygodniowego poboru wody wnosiła 1,33, mak-symalna zmiana poboru dobowego – 1,63. Rozpatrzono również obszar zmienności dostarczanej wody w dniach roboczych, przedświątecznych i świątecznych. 
Kolejny artykuł dotyczy wymagań związanych z jakością wody w obiektach służby zdrowia. Autorki artykułu stwierdzają, że z uwagi na niebezpieczeństwo wtórnego zanieczysz-czenia wody w instalacji wewnętrznej podczas jej dystrybucji oraz ze względu na obowiązujące dodatkowe wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej na różne cele technologiczne, obiekty służby zdrowia decydują się na stosowanie Lokalnych Stacji Doczyszczania Wody. 
Jeden z artykułów dotyczy przeciw pożarowych instalacji wodociągowych, który inaugu-ruje cykl artykułów poświęconych temu zagadnieniu. Celem zamieszczonego opracowania było przybliżenie Czytelnikowi podstawowych zagadnień związanych z rodzajami gaśnic i pożarów, jakie dany typ gaśnicy może ugasić. 

     Zbigniew Heidrich
            Redaktor Naczelny

Eksploatacja nawanialni wtryskowych Dosaodor-D » Zobacz streszczenie Krzysztof Gromadzki
Techniczne i ekonomiczne aspekty odzysku ciepła w tłoczniach gazu ziemnego » Zobacz streszczenie Andrzej J. Osiadacz
Konrad Woliński
Zmienność poboru wody w sieci wodociągowej miasta o liczbie mieszkańców 22 000 w okresie roku kalendarzowego » Zobacz streszczenie Tomasz Kaźmierski
Tomasz Schiller
Propozycja metody oceny bezpieczeństwa użytkowania rekreacyjnego obiektu wodnego typu ‘dzika rzeka’ » Zobacz streszczenie Anna Siedlecka
Michał Szydłowski
Wymagania dotyczące jakości wody w obiektach służby zdrowia » Zobacz streszczenie Anna Stępień
Małgorzata Perchuć
Gaśnice (do 20 kg), jako Przenośne Urządzenia Gaśnicze (PUG) - badania skuteczności gaśniczej wg normy PN-EN 3-7+A1:2008 » Zobacz streszczenie Agnieszka Malesińska
Bartłomiej Ślęczkowski
Praktyczne metody usuwania siarkowodoru z biogazu. III Propozycja ankiety jako metody kompleksowej oceny aspektów ekonomicznych i ekologicznych technologii odsiarczania biogazu » Zobacz streszczenie Wojciech M. Wolf
Piotr Anielak
Katarzyna Klemba
Andrzej Żarczyński

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.