Numer czasopisma: 10/2014

Szanowni Czytelnicy

 

 

W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono osiem artykułów naukowych, w tym jeden z dziedziny gazownictwa.

W artykule z dziedziny gazownictwa zaprezentowano przyczyny zwiększania przez operatorów ciśnień roboczych w gazociągach przesyłowych, skutkujące koniecznością rozwoju produkcji stali o coraz wyższych właściwościach mechanicznych ale jednocześnie pozwalających na zastosowanie rur o mniejszych grubościach ścianek. W podsumowaniu zestawiono ograniczenia w rozpowszechnianiu na świecie wysokowytrzymałych stali do budowy gazociągów dalekiego zasięgu.

W artykule poświęconym procesom napowietrzania zaprezentowano wpływ napowietrzania ścieków  na przebieg procesów biologicznego oczyszczania metodą osadu czynnego oraz szczegółowo omówiono elementy tworzące instalację napowietrzającą. W ramach pracy zaprezentowano model matematyczny instalacji napowietrzającej pracującej w wybranej oczyszczalni ścieków. Istotne jest to, że w końcowej części artykułu przedstawiono testy symulacyjne i analizę wyników w odniesieniu do opracowanego modelu matematycznego.

Interesujące treści zawarto w artykule poświęconym oczyszczaniu ścieków kosmetycznych. Porównano skuteczność oczyszczania tych ścieków metodami koagulacji iFentona. Proces koagulacji prowadzono z zastosowaniem takich koagulantów jak siarczan glinowy i chlorek żelazowy przy różnych wartościach odczynu. Koagulację prowadzono bez i zewspomaganiem flokulantem. W ramach badań dokonano oceny możliwości zastosowania procesu Fentona dla ścieków surowych i wstępnie skoagulowanych. Skuteczność sumaryczna koagulacji i prowadzonego później procesu Fentona była najwyższa spośród realizowanych procesów i wynosiła ponad 81% obniżenia ChZT.

Spośród pozostałych artykułów warto zwrócić uwagę na treści poświęcone charakterystyce podstawowych siloksanów wykrywanych w biogazie, źródeł ich powstawania oraz mechanizmów uwalniania do biogazu. Zasadnicza część pracy jest poświęcona przeglądowi i analizom porównawczym technika poboru siloksanów ze strumienia biogazu. Autorzy przedyskutowali problemy analityczne towarzyszące różnym metodykom poboru analizowanych związków.

 

                                                                                      Zbigniew Heidrich

                                                                                      Redaktor Naczelny

Możliwości zastosowania wysokowytrzymałych stali x90, x100, x120 na gazociągi przesyłowe » Zobacz streszczenie Maciej Witek
Procesy napowietrzania – opis i modelowanie » Zobacz streszczenie Robert Piotrowski
Oczyszczanie ścieków kosmetycznych z wykorzystaniem procesów koagulacji i Fentona » Zobacz streszczenie Jan Bogacki
Jeremi Naumczyk
Piotr Marcinowski
Analiza chromatograficzna związków chemicznych obecnych w ekstraktach surowych odcieków ze składowiska odpadów komunalnych Łubna oraz po wytypowanych czasach ich oczyszczania elektrochemicznego » Zobacz streszczenie Anna Dmochowska
Dariusz Dmochowski
Mariusz Smolarkiewicz
Stanisław Biedugnis
Siloksany w biogazie – geneza, zagrożenia, problemy analityczne » Zobacz streszczenie Anna Pakuluk
Joanna Ciołek
Kazimierz Gaj
Mieczysław Steininger
Numeryczna analiza hydrauliki toru kajakarstwa górskiego w Drzewicy » Zobacz streszczenie Jakub Otta
Michał Szydłowski
Zastosowanie fotokatalizy TiO2/UV do dezynfekcji ścieków miejskich » Zobacz streszczenie Monika Solecka
Metodologia analizy oddziaływania zintegrowanych systemów gospodarki odpadami na środowisko naturalne » Zobacz streszczenie Agnieszka Generowicz
Krzysztof Gaska

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.