Numer czasopisma: 01/90/2016(styczeń)

Szanowni Czytelnicy

 

 

W kolejnym Noworocznym numerze czasopisma zamieszczone są dwa artykuły z dziedziny gazownictwa i pięć artykułów z dziedziny wodociągów i kanalizacji.

Pierwszy z artykułów dotyczących gazownictwa stanowi prezentację metod obliczeniowych pozwalających na określenie zapotrzebowania na gaz. W pracy omówiono aktualnie stosowane metody obliczeniowe oraz metody ?historyczne?. Przedstawione treści można uznać za wstęp do dalszych analiz związanych z określaniem zapotrzebowania na gaz.

Kolejny artykuł poświęcony gazownictwu jest kontynuacją artykułu zamieszczonego w poprzednim numerze czasopisma. W tej części artykułu omówiono wyniki badań z wykorzystaniem algorytmu do wykrywania nieszczelności w sieciach gazowych. Badania przeprowadzono dla pojedynczego odcinka gazociągu oraz dla sieci wykorzystując w tym celu dane rzeczywiste. Rezultaty badań potwierdziły poprawność działania algorytmu. 

Interesujące treści zawarte są w artykule dotyczącym zagadnienia monitoringu i modelowania systemów kanalizacyjnych na przykładzie Łodzi. Wykorzystując doświadczenia w zakresie monitoringu jakościowego i  ilościowego ścieków oraz monitoringu opadów omówiono korzyści i sformułowano problemy wynikające z zastosowania przyjętego postępowania przy podejmowaniu decyzji związanych z modernizacją sieci kanalizacyjnych.

Unikalne treści zawiera artykuł poświęcony charakterystyce ścieków kosmetycznych. Wyniki badań i sformułowane wnioski są efektem badań obejmujących 20 próbek ścieków kosmetycznych. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że ścieki kosmetyczne charakteryzują się dużą zmiennością zależną od profilu produkcji. Z tego względu konieczne jest prowadzenie badań jakości ścieków kosmetycznych przed podjęciem decyzji dotyczącej technologii ich oczyszczania. 

Zachęcam Szanownych Czytelników do zapoznania się z treścią artykułu poświęconego porównaniu efektywności biologicznego usuwania związków biogennych w procesach MUCT i A2/O na przykładzie oczyszczalni ścieków w Gdańsku. Autorzy wykazali, że zmiana systemu MUCT na system A2/O wpływa na poprawę jakości ścieków oczyszczonych w odniesieniu do stężenia związków biogennych. Z przedstawionych rozważań wynika, że jakość ścieków po ich oczyszczaniu w systemie A2/O, spełnia rygorystyczne zalecenia HELCOM w odniesieniu do stężeń azotu i fosforu w ściekach odprowadzanych do morza Bałtyckiego.

 

                                                                                                             Zbigniew Heidrich

                                                                          Redaktor Naczelny

Przegląd metod obliczeniowych do wyznaczania zapotrzebowania na gaz » Zobacz streszczenie Maciej SkrzyckI
Sebastian Englart
Komputerowa metoda wykrywania nieszczelności w gazowych sieciach przesyłowych (cz.2) » Zobacz streszczenie Andrzej J. Osiadacz
Łukasz Kotyński
Problemy monitoringu i modelowania systemów kanalizacyjnych na przykładzie Łodzi » Zobacz streszczenie Agnieszka Brzezińska
Grażyna Sakson
Marek Zawilski
Rozwój i kształtowanie systemów kanalizacyjnych w Polsce w dostosowaniu do warunków określonych w Traktacie o akcesji Polski do Unii Europejskiej » Zobacz streszczenie Alina Nowakowska-Błaszczyk
Paweł Błaszczyk
Charakterystyka ścieków kosmetycznych » Zobacz streszczenie Jan Bogacki
Jeremi Naumczyk
Paweł Marcinowski
Paweł Wiliński
orównanie efektywności biologicznego usuwania związków biogennych w procesach MUCT i A2/O na przykładzie oczyszczalni w Gdańsku » Zobacz streszczenie Magdalena Gajewska
Marek Swinarski
Sławina Klimowicz

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.