Numer czasopisma: 03/2015

Szanowni Czytelnicy

 

 

W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono osiem artykułów z dziedziny inżynierii środowiska.

Ciekawe treści zawiera artykuł poświęcony zastosowaniu teorii podobieństwa w modelowaniu awarii sieci wodociągowej. W ramach artykułu podjęto próbę określenia warunków budowy modelu fizycznego symulującego awarie polegające na rozszczelnieniu sieci wodociągowej z wykorzystaniem analizy postaci równań opisujących zjawisko i analizę wymiarową. Przedstawione w artykule wyniki obliczeń stanowią rezultat teoretycznych analiz wymagających potwierdzenia na drodze empirycznej weryfikacji.

Artykuł godny uwagi Czytelników dotyczy oceny awaryjności wodomierzy i jej wpływu na stan niezawodności gospodarki wodomierzowej. Na podstawie przeprowadzonych badań ponad dwóch tysięcy liczników wody zarysowano propozycję procesu modelowania bezpieczeństwa jako liczbową analizę. Sugestie sformułowanie przez Autorów powinny być wykorzystane w porządkowaniu gospodarki wodomierzowej.

Artykuł któremu warto poświęcić szczególną uwagę to druga część pracy obejmującej doświadczenia własne w poszukiwaniu warunków do wykształcenia biofilmu na złożu ruchomym. Prezentowana część artykułu to ocena efektywności oczyszczania jako narzędzia kontroli zasiedlania nośników biomasą. W artykule pokazano drogi doboru warunków pracy sekwencyjnego reaktora porcjowego, które pozwalają na wykształcenie na złożu ruchomym błony biologicznej charakteryzującej się dużą aktywnością bakterii nitryfikacyjnych. W badaniach wykazano, że biofilm wykształcony na złożu ruchomym zawierał taką ilość bakterii nitryfikacyjnych, która zapewniała uzyskanie wysokiej efektywności utleniania azotu amonowego.

Ciekawe informacje zawarte są w artykule dotyczącym efektów dezintegracji hydrodynamicznej osadu nadmiernego. Prezentowane wyniki badań dotyczą przebiegu dezintegracji w warunkach laboratoryjnych i w pełnej skali technicznej. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że główne korzyści badanego procesu to wzrost produkcji biogazu oraz wyższe efekty mineralizacji osadu.

 

 

                                                                                   Zbigniew Heidrich

                                                                                   Redaktor Naczelny

Zastosowanie teorii podobieństwaw modelowaniu awarii sieci wodociągowych Str. 82 » Zobacz streszczenie Agnieszka Malesińska
Małgorzata Iwanek
Ocena awaryjności wodomierzy i jej wpływ na stan niezawodności gospodarki wodomierzowej Str. 87 » Zobacz streszczenie Jadwiga Królikowska
Tomasz Cichoń
Wpływ sposobu prowadzenia procesu utleniania zanieczyszczeń wody przy użyciu ClO2 na stężenie ubocznych produktów po procesie Str. 92 » Zobacz streszczenie Wiesław Zymon
Doświadczenia własne w poszukiwaniu optymalnych warunków do wykształcenia biofilmu na złożu ruchomym Część. II.Ocena efektywności oczyszczania ścieków jako narzędzie kontroli zasiedlania nośników biomasą Str. 96 » Zobacz streszczenie Joanna Stochowska
Jolanta Podedworna
Katarzyna Sytek
Monika Żubrowska-Sudoł
Sylwia Grzywna
Tomasz Wasilewski
CHARAKTERYSTYKA HYDROGEOCHEMICZNA WÓD TERMALNYCH GEOTERMII STARGARD SZCZECIŃSKI Str. 101 » Zobacz streszczenie Anna Wachowicz-Pyzik
Justyna Mazurkiewicz
Ocena efektów dezintegracji hydrodynamicznej osadu nadmiernego w warunkach laborytoryjnych i w pełnej skali Str. 106 » Zobacz streszczenie Ewa Gołdyń
Jan Miodoński
Krzysztof Iskra
Stanisław Miodoński
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W BIOREAKTORACH MEMBRANOWYCH NA PRZYKŁADZIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ROWACH Str. 113 » Zobacz streszczenie Krzysztof Piaskowski
Podstawy technologiczne wytwarzania paliw z odpadów Str. 119 » Zobacz streszczenie Krystyna Lelicińska-Serafin
Piotr Manczarski

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.