Numer czasopisma: 05/90/2016(maj)

Szanowni Czytelnicy


W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono sześć artykułów, w tym dwa z dziedziny gazownictwa oraz cztery z szeroko pojętej inżynierii środowiska. 
Pierwszy z artykułów z zakresu gazownictwa dotyczy pozyskiwania gazu z polskich łupków. W artykule przedstawiono analizę możliwych etapów technologicznych mogących występować w cyklu życia gazu łupkowego pochodzącego z kopalni zlokalizowanej na terenie Polski. W artykule wykorzystano dane pochodzące z literatury fachowej i z konsultacji eksperckich.
Kolejny artykuł z zakresu gazownictwa dotyczy analizy schładzania gazu w tłoczniach systemu przesyłowego. W artykule omówiono zasadę działania chłodnicy oraz zaprezentowano algorytm wyznaczania temperatury schładzanego gazu. Opracowany model matematyczny chłodnicy zweryfikowano na podstawie danych rzeczywistych.
Uwagę Czytelników zwracam na artykuł dotyczący procesu stabilizacji beztlenowej osadu nadmiernego pochodzącego z układu technologicznego oczyszczalni ścieków bez sedymentacji wstępnej. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, które pokazały obniżony potencjał substratu, o wydłużonym wieku osadu, do produkcji biogazu zachowując konkurencyjność do metod tlenowych stabilizacji w postaci ubytku materii organicznej.
W kolejnym artykule dotyczącym fotokatalicznego utleniania jako metody eliminacji odorów przedstawiono charakterystykę procesu oraz rozwiązania techniczne pracujące na terenie kraju od roku 2005. Zastosowanie proponowanych urządzeń w znacznym stopniu poprawia komfort przebywania w pobliżu obiektów gospodarki komunalnej, które emitują substancje złowonne. Autorka artykułu zaprezentowała zastosowania omówionego procesu oraz zebrane doświadczenia eksploatacyjne. 
Interesujące treści zawarte są w artykule poświęconym procesu eutrofizacji wód na przykładzie Zbiornika Dobczyckiego. Przedstawiono przebieg zmienności i ocenę stanu troficzności wody z wykorzystaniem modelu Vollenweidera.


     Zbigniew Heidrich
            Redaktor Naczelny
 
 
 

Uwaga: Kolejność Autorów w porządku alfabetycznym
Gaz z polskich łupków jako wyrób/produkt końcowy – wprowadzenie do oceny środowiskowej opartej na metodologii LCA (Life Cycle Assessment) » Zobacz streszczenie Robert Bocianowski
Analiza procesu schładzania gazu w tłoczniach systemu przesyłowego » Zobacz streszczenie Andrzej J. Osiadacz
Konrad Woliński
Adaptacyjny system sterowania stężeniem tlenu i instalacją napowietrzającą w oczyszczalni ścieków typu SBR » Zobacz streszczenie Robert Piotrowski
Stabilizacja osadu nadmiernego z układów uproszczonych (bez sedymentacji wstępnej) w procesie stabilizacji beztlenowej » Zobacz streszczenie Krzysztof Iskra
Stanisław Miodoński
Fotokatalityczne utlenienie jako skuteczna metoda eliminacji odorów - zastosowanie i eksploatacja » Zobacz streszczenie Izabela Bartkowska
Ocena stanu eutrofizacji wód Zbiornika Dobczyckiego » Zobacz streszczenie Piotr Beńko
Wiesława Styka

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.