Numer czasopisma: 08/LXXXIX/2015(sierpień)

                                                                                                                                                       Szanowni Czytelnicy

 

 

W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono pięć artykułów z szeroko pojętej dziedziny inżynieria środowiska.

 

Pierwszy z artykułów ma charakter historyczny . Dotyczy dwudziestu pięciu lat rozwoju budowy i wyposażania lokalnych pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych. Celem artykułu było pokazanie wpływu postępu naukowo-technicznego na powstawanie i wdrażanie nowych rozwiązań. W artykule wskazano kierunki dalszych działań zmierzających do zmniejszenia energochłonności i zwiększenia niezawodności działania pompowni.

Uwagę Szanownych Czytelników zwracam na pracę dotyczącą usuwania związków azotu i fosforu w oczyszczalniach ścieków z zastosowaniem reaktorów SBR i przyjmujących ścieki z terenów niezurbanizowanych w kontekście nowych wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych. Przeprowadzona analiza pozwoliła na stwierdzenie, że analizowany obiekt jest przygotowany do realizacji planowanych zmian w zakresie redukcji związków biogennych.

Interesujący jest również artykuł przedstawiający ocenę  zawartości pierwiastków w roślinach leczniczych jako narzędzia do weryfikacji zjawiska kumulacji metali oraz przydatność współczynników podziału do tej oceny.

Część merytoryczną zamyka artykuł przedstawiający technologie odgazowania zamkniętych i starych składowisk, co jest o tyle aktualne, że do końca zeszłego roku zamknięto ok 300 takich obiektów. Istotny jest wybór właściwej strategii i dobór technologii rekultywacji oraz zaplanowanie monitoringu zamkniętego składowiska i opieki poeksploatacyjnej.

Na końcu sierpniowego numeru-  kolejny akcent historyczny –wspomnienie o Witoldzie Stanisławskim, zasłużonym inżynierze hydrotechniku, który m.in. podczas Powstania Warszawskiego był odpowiedzialny za zaopatrzenie stolicy w wodę.

 

 

                                                                                           Zbigniew Heidrich

                                                                                           Redaktor Naczelny 

 

Lokalne pompownie wodociągowe i kanalizacyjne- 25 lat rozwoju » Zobacz streszczenie Jan Bagieński
Dualny system oczyszczania ścieków komunalnych w Gorlicach » Zobacz streszczenie Adam Masłoń
Usuwanie biogenów w oczyszczalniach ścieków typu SBR na terenach niezurbanizowanych w kontekście nowych wymagań » Zobacz streszczenie Małgorzata Makowska
Rafał Jagodzik
Zastosowanie równania podziału do oceny wpływu udziału form specjacyjnych metali w glebie na ich zawartości w roślinach leczniczych » Zobacz streszczenie Jerzy Kwapuliński
Jolanta Kowol
Krzysztof Mitko
Małgorzata Bebek
Marek Stempin
Michał Swoboda
Renata Musielińska
Urszula Oleśkow
Technologie odgazowania zamkniętych i starych składowisk » Zobacz streszczenie Piotr Manczarski
Wspomnienie: Witold Rola Stanisławski

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.