Numer czasopisma: 08/2014

Szanowni Państwo

 

W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono jeden artykuł z pogranicza gazownictwa i ciepłownictwa oraz 8 artykułów z szeroko pojętej dyscypliny inzynieria środowiska. Warto zwrócić uwagę między innymi na opracowanie dotyczące zastosowania suchego lodu jako metody dezintegracji osadu w kontekście potencjalnej możliwości wykorzystania osadu zdezintegrowanego jako dodatkowego źródła wegla w procesie biologicznego oczyszczania ścieków.  Problematyki osadow ściekowych dotyczy także artykuł poświęcony zmianom stężenia wybranych WWA podczas fermentacji mieszaniny komunalnych osadów ściekowych z osadami wydzielonymi ze ścieków koksowniczych oraz samych osadów komunalnych.Podczas analizy zmiennosci WWA, przeprowadzonej zarówno w odniesieniu do osadów jak i cieczy osadowej, wykazano, że po 20 dniach realizacji procesu fermentacji nastąpiło obniżenie stężenia WWA w odniesieniu do s.m. osadu odpowiednio o 95% i 80 %.

Trzy artykuły związane są z zagadnieniem zagospodarowania odpadów stałych. W pierwszym z nich Autorzy zaprezentowali porównanie różnych metod analizy wielokryterialnej wykorzystanych do wyboru systemu gospodarki odpadami.  Stwierdzono,że przeprowadzenie analizy wielokryterialnej pozwala na pełną ocenę funkcjonowania systemu gospodarki odpadami i umożliwia wybór rozwiązania najkorzystniejszego. W kolejnym artykule z tej grupy tematycznej przedstawiono klasyfikację odpadów stałych dla potrzeb ich transgranicznego przemieszczania, wymagającego systemu monitoringu i kontroli odpadów niebezpiecznych. W ostatnim z artykułów omówiono planowane zmiany wymagań techniczno-technologicznych dotyczących składowania odpadów stałych oraz ich implikacje w warunkach krajowych.

Weryfikacja modelu stacjonarnego przepływu gazu w rurociągu » Zobacz streszczenie Maciej Chaczykowski
Paweł Zarodkiewicz
Wpływ zanieczyszczeń środowiska na jakość wód w wiejskich rejonach województwa śląskiego » Zobacz streszczenie Elwira Zajusz-Zubek
Mariola Rajca
Analiza efektywności procesu biologicznego oczyszczania ścieków w złożu tarczowym napędzanym powietrzem » Zobacz streszczenie Adam Rak
Joanna Ryschka
Wpływ dezintegracji osadu nadmiernego suchym lodem na uwalnianie materii organicznej i nieorganicznej » Zobacz streszczenie Alicja Machnicka
Ewelina Nowicka
Porównanie różnych metod analizy wielokryterialnej wykorzystanych w wyborze systemu gospodarki odpadami » Zobacz streszczenie Agnieszka Generowicz
Krzysztof Gaska
Klasyfikacja odpadów dla potrzeb ich transgranicznego przemieszczania » Zobacz streszczenie Andrzej Kulig
Krystyna Lelicińska-Serafin
Instrumenty prawne odpowiedzialności administracyjnej w ochronie środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód, cz. 3 » Zobacz streszczenie Anna Budny
Marcin Sobota
Analiza zmian stężenia WWA podczas fermentacji osadów ze ścieków przemysłowych » Zobacz streszczenie Bartłomiej Macherzyński
Maria Włodarczyk-Makuła
Marta Janosz-Rajczyk
Składowanie odpadów - planowane zmiany wymagań » Zobacz streszczenie Piotr Manczarski

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.