Numer czasopisma: 09/LXXXIX/2015(wrzesień)

Szanowni Czytelnicy

 

 

W kolejnym numerze czasopisma zamieszczonych jest sześć artykułów z szeroko pojętej inżynierii środowiska.

Interesujące treści zawarte są w artykule poświęconym analizie zużycia wody w różnych typach krytych pływalni. Analizując to zagadnienie Autor doszedł do wniosku, że należy dążyć do weryfikacji normatywnego zapotrzebowania na wodę wykorzystując do tego celu wyniki badań o charakterze eksploatacyjnym. Z treści artykułu jednoznacznie wynika, że teoretyczne podstawy projektowania zawarte w różnych wytycznych i zaleceniach odbiegają w istotny sposób od wskaźników zużycia wody w praktyce.

Zapoznając się z treścią czasopisma pozwalam sobie zwrócić uwagę na artykuł zdecydowanie informacyjny dotyczący uruchomionej w Polsce oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem technologii Nereda. Oczyszczalnia ta została uruchomiona w Rykach, do której to dopływają ścieki bytowo-gospodarcze i ścieki z zakładu owocowo-warzywnego. W technologii Nereda wykorzystywany jest tlenowy granulowany osad czynny. Jest to rozwiązanie które, oprócz innych zalet, pozwala na przyjęcie wysokiego stężenia osadu co z kolei przekłada się na ograniczenie pojemności reaktorów biologicznych. Realizując oczyszczalnię ścieków pracującą w układzie przepływowym należy zwrócić również uwagę na sedymentację osadu w osadnikach wtórnych, która trwa nie dłużej niż 15 minut, co pozwala na ograniczenie wielkości osadników wtórnych stosowanych w rozwiązaniach klasycznych. Tą drogą zwracam się do Autora artykułu z prośbą o przygotowanie, wspólnie z Eksploatatorem, artykułu pokazującego pracę oczyszczalni ścieków w dłuższym okresie wskazując jednocześnie na niewątpliwe zalety ale również wady związane z pracą oczyszczalni ścieków. Przygotowując kolejną publikację proszę Autora o przedstawienie informacji dotyczących ilości osadu nadmiernego i jego charakterystyki, jak również sposobu unieszkodliwiania tegoż osadu.

Interesujące dla Czytelników są niewątpliwie interesujące informacje dotyczące biogazowni przeznaczonych dla odpadów komunalnych. Jest to część I artykułu w którym dokonano przeglądu stosowanych metod.

 

                                                                                              Zbigniew Heidrich

                                                                                              Redaktor Naczelny

Analiza zużycia wody w różnych typach krytych pływalni » Zobacz streszczenie Florian G. Piechurski
Zastosowanie wstrzykowej analizy przepływowej do monitorowania zawartości siarczynów w wodzie i ściekach » Zobacz streszczenie Agnieszka Rodak
Malwina Cykowska
Małgorzata Bebek
Uruchomienie pierwszej w Polsce oczyszczalni ścieków z technologią Nereda w Rykach » Zobacz streszczenie Marek Gromiec
Zmienność dobowa liczebności bakteryjnych wskaźników zanieczyszczenia wód rzeki Białki w rejonie oczyszczalni ścieków komunalnych. » Zobacz streszczenie Anna Lenart-Boroń
Justyna Prajsnar
Ekotoksykologiczna ocena wybranych farmaceutyków dla rozwielitki wielkiej (Daphnia magna) przed i po procesie sonifikacji » Zobacz streszczenie Lidia Wolny
Marta Próba
Biogazownie dla odpadów komunalnych – część I. Przegląd stosowanych metod » Zobacz streszczenie Krystyna Lelicińska-Serafin
Urszula Pieniak

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.