Numer czasopisma: 04/90/2016(kwiecień)

Szanowni Czytelnicy


 W kolejnym numerze czasopisma zamieszczonych zostało 8 interesujących artykułów z dziedziny szeroko pojętej inżynierii środowiska.
 Zapoznając się z tytułami i streszczeniami zamieszczonych artykułów warto zwrócić uwa-gę na pracę dotyczącą metodyki projektowania ujęć wód podziemnych z uwzględnieniem cyklu życia studni głębinowych i agregatów pompowych. Treść artykułu nawiązuje do aktualnych pro-blemów związanych z oceną efektywności inwestycji nowych oraz modernizacji istniejących ujęć wód podziemnych z uwzględnieniem optymalizacji kosztów. 
 Interesujące treści zawarto w artykule poświęconym regulacji pracujących cyklicznie studni głębinowych połączonych bezpośrednio z siecią wodociągową lub zbiornikiem wodno-powietrznym, szczególnie w przypadku cyklicznej pracy układu.
 Zdecydowanie innowacyjny charakter ma artykuł poświęcony tlenowemu osadu granu-lowanemu stanowiącemu alternatywę lub konkurencję dla klasycznego osadu czynnego. W arty-kule zaprezentowano nie tylko właściwości tlenowego osadu granulowanego oraz zalety tej tech-nologii ale także główne koncepcje mechanizmów granulacji i czynniki warunkujące przebieg tego procesu. Omówiono też pierwsza opatentowaną technologię tlenowego osadu granulowane-go zastosowaną w skali technicznej w wielu krajach, w tym także w Polsce oraz nowy typ reakto-ra przepływowego pracującego z tlenowym osadem granulowanym.
 Analizując treść kolejnego numeru czasopisma pragnę zwrócić uwagę na artykuł poświę-cony monitoringowi sieci wodociągowej jako gwarantu niezawodności dostawy wody. Autor artykułu stwierdza, że monitoring przepływów i ciśnień w wybranych punktach sieci wodocią-gowej i aktywna kontrola wycieków w istotny sposób wpływa na zwiększenie niezawodności dostawy wody do odbiorców.


                                                                           Zbigniew Heidrich
                                                                           Redaktor Naczelny

Wybrane aspekty zarządzania systemami zaopatrzania w wodę, jako element „smart city” » Zobacz streszczenie Agnieszka Szuster-Janiaczyk
Jędrzej Bylka
Tomasz Schiller
Metodyka projektowania ujęć wód podziemnych z uwzględnieniem cyklu życia studni głębinowych i agregatów pompowych » Zobacz streszczenie Anatoli Hurynovich
Ekaterina Sycziowa
Regulacja pracujących cyklicznie studni głębinowych połączonych bezpośrednio z siecią wodociągową » Zobacz streszczenie Wojciech Koral
Propozycja metody zabezpieczenia pomp odśrodkowych przed skutkami uderzenia hydraulicznego » Zobacz streszczenie Artur Choma
Dariusz Kowalski
Tlenowy osad granulowany – tylko alternatywa czy już konkurencja dla klasycznego osadu czynnego » Zobacz streszczenie Jolanta Podedworna
Katarzyna Sytek
Paula Augustyniak
Rozważania na temat bezpieczeństwa wodnego i bezpiecznej wody » Zobacz streszczenie Janusz R. Rak

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.