Numer czasopisma: 11/LXXXIX/2015(listopad)

Szanowni Czytelnicy

 

 

W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono 7 bardzo interesujących artykułów w tym 2 z zakresu gazownictwa i 5 z zakresu inżynierii środowiska.

W pierwszym artykule z zakresu gazownictwa Autorzy przedstawili możliwości i zalety wykorzystania technologii ogniw paliwowych w gospodarstwach domowych. Poinformowali też, że ogniwa paliwowe jako źródło energii rozproszonej stosuje się już w gospodarstwach domowych  wielu krajów świata. Drugi artykuł z zakresu gazownictwa dotyczy zastosowania technologii EMAT do diagnostyki gazociągów wysokiego ciśnienia. Szczególnie interesująca jest druga część artykułu w której Autorzy przedstawili obliczenia gazociągu wysokiego ciśnienia z defektem typu pęknięcie wzdłużne półeliptyczne ścianki. Do obliczeń wykorzystano algorytm obliczeniowy dla oceny istotności przykładowych defektów pozwalających stwierdzić wpływ pęknięcia na maksymalne ciśnienie robocze gazociągu.

W dalszej części czasopisma zamieszczono dwa artykuły dotyczące zagospodarowania ścieków deszczowych. Jeden z nich dotyczy dokładności odwzorowania struktury systemu kanalizacji deszczowej na potrzeby modelowania odpływu ze zlewni miejskiej. Autorzy stwierdzili, że wraz ze zmniejszającą się liczbą elementów opisujących system w modelu wzrasta szczytowy odpływ i zmniejsza się jego osiągnięcia. Drugi z artykułów poświęcony jest projektowaniu i modelowaniu działania zbiornika retencyjnego ścieków deszczowych w warunkach hydrologicznych miasta Wrocławia. W artykule tym zaprezentowano badania symulacyjne związane z działaniem zmodyfikowanego systemu kanalizacyjnego, po zaprojektowaniu kolektora odciążającego wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

Interesujące informacje zawarte są w artykule dotyczącym osadów powstających w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej aglomeracji miejskiej. W artykule dokonano analizy ilości i jakości osadów powstających po poszczególnych etapach unieszkodliwiania osadów na podstawie danych z lat 2011-2013. Uzyskany zbiór danych może być wykorzystywany przy bilansowaniu ilości osadów powstających w miejskich oczyszczalniach ścieków.

 

 

                                                                            Zbigniew Heidrich

                                                                            Redaktor Naczelny

Ogniwa paliwowe Cz. 2. Rola i możliwości w gospodarstwach domowych » Zobacz streszczenie Tomasz Karpeta
Witold Warowny
Technologia EMAT w zastosowaniu do diagnostyki ga zociągów wysokiego ciśnienia » Zobacz streszczenie Maciej Witek
Monika Szalęga
Dokładność odwzorowania struktury systemu kanalizacji deszczowej na potrzeby modelowania odpływu ze zlewni miejskiej » Zobacz streszczenie Marcin Skotnicki
Marek Sowiński
Rozwój modeli matematycznych opisujących emisję N 2 0 z procesów biologicznego oczyszczania ścieków » Zobacz streszczenie Jerzy Mikosz
O projektowaniu i modelowaniu działania zbiornika retencyjnego ścieków deszczowych w warunkach hydrologicznych miasta Wrocławia » Zobacz streszczenie Andrzej Kotowski
Andrzej Wartalski
Bartosz Kaźmierczak
Gospodarka osadowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej.Cz. I Charakterystyka układu technologicznego oraz ilość powstałych osadów » Zobacz streszczenie Agnieszka Białach
Grzegorz Rajnert
Katarzyna Umiejewska
Zagrożenia dla infrastruktury miast wynikające ze zmian klimatu » Zobacz streszczenie Andrzej Kotowski

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.