Numer czasopisma: 07/LXXXIX/2015(lipiec)

Szanowni Czytelnicy

 

 

Spośród artykułów zamieszczonych w kolejnym numerze czasopisma zwraca uwagę praca dotycząca gazu łupkowego a w szczególności wpływu wierceń na środowisko. Autorzy artykułu zaprezentowali metody unieszkodliwiania wyprodukowanych odpadów.

Kolejny artykuł dotyczy badań zużycia wody w przykładowym szpitalu neuropsychiatrycznym. Autorzy artykułu wykazali, że nie zawsze dane dotyczące zużycia wody zawarte w rozporządzeniach i wytycznych odpowiadają wartością rzeczywistym. Dotyczy to w szczególności obiektów użyteczności publicznej. W związku z tym Autorzy artykułu uznali za celowe przeprowadzenie badań zużycia wody w obiekcie służby zdrowia a konkretnie w szpitalu neuropsychiatrycznym. Przeprowadzone rozważania w oparciu o dokonane pomiary wykazały, że rzeczywiste zużycie wody w badanym obiekcie było zdecydowanie niższe od wartości podawanych w rozporządzeniach i wytycznych. Takie spostrzeżenia powinny dać asumpt do prowadzenia badań w innych obiektach użyteczności publicznej i w konsekwencji opracowania nowych zasad określenia zapotrzebowania na wodę.

Interesujące treści zawarte są w artykule poświęconym samooczyszczaniu przyłączy kanalizacyjnych działających okresowo. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących zasięgu skutecznego samooczyszczania przyłączy i początkowych odcinków kanalizacji sanitarnej oraz wynikających z tego warunków gwarantujących samooczyszczanie. Przeprowadzone symulacje pracy przyłączy dają podstawę do innego niż dotychczas podejścia do realizacji tego elementu systemów kanalizacyjnych.

Szanownych Czytelników zachęcam do zapoznania się z treścią artykułu poświęconego zastosowania reaktora ze złożem ruchomym do realizacji procesu denitryfikacji odniesionego do ścieków po oczyszczaniu na złożach zraszanych. Autor artykułu określił zależność szybkości denitryfikacji od dostępnego źródła węgla organicznego i dokonał oceny urządzenia w kontekście zastosowania w inżynierii środowiska.

 

 

 

                                                                                           Zbigniew Heidrich

                                                                                           Redaktor Naczelny

Gaz łupkowy: wpływ wierceń na środowisko » Zobacz streszczenie Artur Pawłowski
Lucjan Pawłowski
Marek Gromiec
Stanisław Baran
Zasadność poddania gazociągów przesyłowych i technologicznych dozorowi technicznemu » Zobacz streszczenie Andrzej Barczyński
Badania zużycia wody w wybranym szpitalu neuropsychiatrycznym » Zobacz streszczenie Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
Marian Kwietniewski
Waldemar Walkowiak
Samooczyszczanie przyłączy kanalizacyjnych działających okresowo » Zobacz streszczenie Cezary Bednarczyk
Maciej Ways
Jak można określać stopień inwestycji kanalizacyjnych » Zobacz streszczenie Dariusz Latawiec
Badania skuteczności trzystopniowej domowej baterii filtrów wyposażonej w lampę UV-C » Zobacz streszczenie Agnieszka Rożej
Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
Zastosowanie reaktora ze złożem ruchomym do procesu denitryfikacji w ściekach po złożach zraszanych » Zobacz streszczenie Łukasz Kopeć

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.