Numer czasopisma: 11/2014

Szanowni Czytelnicy

 

 

W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono trzy artykuły dotyczące gazownictwa oraz sześć artykułów związanych z szeroko pojętą dziedziną wodociągów i kanalizacji.

W artykułach  dot. Gazownictwa warto zwrócić uwagę na prezentację   wybranych metod szacowania emisji metanu na tłoczniach gazu. Zaprezentowano dwie metody: metodę szacowania wielkości emisji przy zastosowaniu współczynników aktywności i współczynników emisji oraz metodę korelacyjną, bazującą na pomiarze stężenia metanu w rejonie wycieku.

W artykule poświęconym wpływowi właściwości reologicznych osadów na pracę filtrów o skokowo zmiennej wydajności, przedstawiono metodę badania wpływu zmian reologicznych osadów zatrzymanych w porach filtru pospiesznego na opory hydrauliczne przepływu. Opisana metoda bazuje na recyrkulacji filtratu na końcu filtrocyklu i wprowadzaniu zmiennej prędkości filtracji w czasie tej recyrkulacji. W podsumowaniu Autorzy artykułu stwierdzają, że przeprowadzone badania reometryczne są zgodne z obserwacjami poczynionymi wcześniej na kolumnach filtracyjnych.

Spośród pozostałych artykułów zwracam uwagę Szanownych Czytelników na pracę poświęconą metodyce badania i ocenie jakości osadów dennych zbiorników wodnych. Badania przeprowadzono na przykładzie zbiornika Klimkówka. Przeprowadzone badania i ich interpretacja pozwoliły na stwierdzenie, że osady denne jako urobek, są niezanieczyszczone i mogą być zagospodarowane na terenach przemysłowych, użytkach kopalnianych czy też terenach komunikacyjnych.

Analizując treści zawarte w czasopiśmie warto zapoznać się z pracą, w której dokonano oceny możliwości wykorzystania informacji pochodzących z monitoringu on-line w celu zwiększenia efektywności pracy przykładowej oczyszczalni ścieków i możliwości przewidywania zmian w jej funkcjonowaniu.

 

                                                                                          Zbigniew Heidrich

                                                                                          Redaktor Naczelny

Wybrane metody szacowania emisji gazu ziemnego na tłoczniach gazu » Zobacz streszczenie Grzegorz Demusiak
Wyzwania metrologii prawnej w gazownictwie » Zobacz streszczenie Jacek Jaworski
Ocena wymienności mieszanek biogazu rolniczego z LNG lub LPG z gazami drugiej rodziny grupy E i Lw metodą Weavera » Zobacz streszczenie Robert Wojtowicz
Nowe spojrzenie na metodę wartości oczekiwanej niedoborów wody » Zobacz streszczenie Janusz R. Rak
Wpływ właściwości reologicznych osadów na pracę filtrów o skokowo zmiennej wydajności » Zobacz streszczenie Jacek Kaniewski
Maria Kaniewska
Wojciech Dąbrowski
Analiza pracy zbiorników kontaktowych do dezynfekcji wody » Zobacz streszczenie Andrzej Bielski
Wiesław Zymon
Wdrożenie metodyki badania i oceny jakości osadów dennych zbiorników wodnych » Zobacz streszczenie Agnieszka Jancewicz
Urszula Tomczuk
Urszula Dmitruk
Użytkowe wartości danych pochodzących z monitoringu on-line średniej wielkości oczyszczalni ścieków » Zobacz streszczenie Agnieszka Zarzycka
Magdalena Kuśnierz
Odwadnianie pofermentu z biogazowni rolniczych » Zobacz streszczenie Andrzej Białowiec
Dariusz Wiśniewski

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.