Numer czasopisma: 04/2015

Szanowni Czytelnicy

 

 

W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono jeden artykuł z dziedziny gazownictwa oraz osiem artykułów z szeroko pojętej dziedziny inżynierii środowiska.

W artykule z dziedziny gazownictwa zamieszczono bardzo ciekawe informacje dotyczące  pozyskiwania biogazu w mikroskali. W pracy przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z pozyskiwaniem biogazu w małych lokalnych biogazowniach. Przedstawiono przykładowe rozwiązania komór fermentacyjnych oraz scharakteryzowano substraty dostępne w gospodarstwach domowych i nadających się do produkcji biogazu. W końcowej części artykułu omówiono ograniczenia dotyczące funkcjonowania samoczynnych przydomowych biogazowni.

Interesujące informacje zawarto w artykule poświęconym zagadnieniu dotyczącym zawartości metali ciężkich w wybranych punktach systemu wodociągowego miasta Lublina. Wykazano, że istotny wpływ na stężenie wybranych metali ciężkich miał czas stagnacji wody w instalacji wewnętrznej. Im dłuższy ten czas tym wyższe stężenia pierwiastków potencjalnie toksycznych dla zdrowia człowieka. Autorka artykułu sugeruje aby pobieranie wody z punktu czerpalnego następowało po wypuszczeniu minimum piętnastu litrów wody.

Warto zwrócić uwagę na artykuł poświęcony analizie zmian stężenia utleniacza w końcowych zbiornikach systemu wodociągowego. Autorzy artykułu wykazali, że zatrzymanie wody w zbiorniku wpływa niekorzystnie na jej biostabilność. Wykonane badania testowe wykazały, że rząd kinetyki zmian stężenia utleniacza zależy od składu chemicznego wody. Przyjęcie kinetyki pierwszego rzędu może prowadzić do znacznych różnic między wartościami stężeń pomierzonych i obliczonych na podstawie zaproponowanego modelu. Artykuł kończy istotne stwierdzenie, że przyjmowanie w modelach dystrybucji wody kinetyki pierwszego rzędu dotyczącej zaniku utleniacza może prowadzić do poważnych błędów w oszacowaniu stężenia utleniacza w sieci wodociągowej.

Kończąc lekturę przedstawioną w tym numerze czasopisma warto zapoznać się z artykułem, którego tytuł został zapisany w formie pytania czy odpady medycznopodobne stanowią zagrożenie sanitarne.

 

 

   Zbigniew Heidrich

                                                                                             Redaktor Naczelny

Pozyskiwanie biogazu w mikroskali » Zobacz streszczenie Sebastian Englart
BŁĘDY NORMY ISO 4359 » Zobacz streszczenie Urszula Polak
Wojciech Dąbrowski
Zawartość metali ciężkich w wybranych punktach poboru wody pitnej miasta Lublin » Zobacz streszczenie Justyna Janusz
Analiza zmian stężenia utleniacza w końcowych zbiornikach sieci wodociągowej » Zobacz streszczenie Andrzej Bielski
Wiesław Zymon
Zastosowanie metod wartościowania środowiska przyrodniczego jako instrumentu ekonomicznego w oczyszczaniu ścieków » Zobacz streszczenie Krystyna Rauba
Rafał Miłaszewski
Stabilność metali ciężkich w osadach ściekowych na przykładzie oczyszczalni ścieków X » Zobacz streszczenie Jarosław Gawdzik
Karolina Szymańska
Kompleksowe badania rurociągów odnawianych technologią relining – badania wielkogabarytowe i analiza materiałowa linerów GRP » Zobacz streszczenie Beata Nienartowicz
Czy odpady medycznopodobne stanowią zagrożenie sanitarne? » Zobacz streszczenie Anna Rolewicz-Kalińska
Piotr Manczarski
Trwałość rur z żeliwa sferoidalnego » Zobacz streszczenie Andrzej Kolonko
Dariusz Żuchowski
Leszek Wysocki
Doświadczenia z wykorzystania środków UE w inwestycjach gazowych sieci dystrybucyjnych » Zobacz streszczenie Michał Szpila
Jubileusz 60-lecia pracy zawodowej, badawczej, naukowo-dydaktycznej i społecznej prof. Dr hab. Inż. Andrzeja Królikowskiego

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.