Numer czasopisma: 01/2015

Szanowni Czytelnicy

 

 

W kolejnym numerze czasopisma dominują artykuły z szeroko pojętej dziedziny inżynierii środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wodociągowych i kanalizacyjnych.

Bardzo interesujące informacje zawarto w artykule poświęconym wpływowi materiału rur polietylenowych na jakość wody. W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, których celem była identyfikacja związków organicznych wchodzących w skład materiału rur oraz analiza wymywania tych związków z materiału do wody. Pomiary laboratoryjne wykonano z wykorzystaniem wielokanałowego chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas. Przeprowadzone badania wykazały, iż występuje wymywanie z materiału do wody różnych związków organicznych. W badanej wodzie zidentyfikowano 19 związków organicznych, w tym 10 występujących w materiale rury. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że materiał przewodu badanych rur może wpływać niekorzystnie na jakość wody wodociągowejbędącej w kontakcie z nimi.

Kolejny interesujący artykuł dotyczy badania krat wlotowych przyjaznych dla ryb. W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących badania krat wlotowych umieszczonych w otwartym kanale. Badaniami objęto kraty o różnych kształtach prętów, prześwitach między prętami i kątach nachylenia. W końcowej części artykułu zaproponowano nową postać równania pozwalającego na określenie wysokości strat ciśnienia przy przepływie wody przez kraty.

Interesującą tematykę zawiera praca dotycząca indukcji drzewa decyzyjnego do oceny wysokości strat ciśnienia w przewodach wodociągowych. W pracy zamieszczono schemat uzyskanego drzewa decyzyjnego oraz wyniki funkcjonowania reguł drzewa w postaci macierzy błędów. Reguły decyzyjne wygenerowane za pomocą drzewa mogą być wykorzystywane w systemach komputerowych, będących połączeniem systemu ekspertowego oraz tradycyjnego programu do obliczeń hydraulicznych systemów dystrybucji wody.

Analizując treści zawarte w czasopiśmie nie sposób pominąć artykułu dotyczącego oceny ryzyka zdrowotnego w efekcie zmian stabilności mikrobiologicznej wody transportowanej miejską siecią wodociągową. W artykule przeprowadzono ocenę ryzyka, na podstawie której sklasyfikowano miejsca poboru próbek wody według zdefiniowanych poziomów ryzyka.

 

                                                                                   Zbigniew Heidrich

                                                                                   Redaktor Naczelny

Wpływ materiału rur polietylenowych na jakość wody » Zobacz streszczenie Anna Musz
Beata Kowalska
Marcin K.Widomski
Badania krat wlotowych przyjaznych dla ryb » Zobacz streszczenie Aleksandra Polok-Kowalska
Barbara Budziło
Indukcja drzewa decyzyjnego do oceny strat ciśnienia na przewodach sieci wodociągowych » Zobacz streszczenie Andrzej Czapczuk
Jacek Dawidowicz
Badania modelowe spływu z utwardzonych powierzchni przepuszczalnych » Zobacz streszczenie Ewa Suchanek
Maciej Mrowiec
Ocena ryzyka zdrowotnego w efekcie zmian stabilności mikrobiologicznej wody w systemie dystrybucji » Zobacz streszczenie Ewa Szymura
Izabela Zimoch
Ocena poziomu niezawodności działania systemu kanalizacyjnego na przykładzie miasta Jarosławia » Zobacz streszczenie Andrzej Królikowski
Karolina Kluza
Zaawansowane narzędzia informatyczne a problematyka niezawodności i bezpieczeństwa systemów wodociągowych i kanalizacyjnych » Zobacz streszczenie Joanna Bąk
Wojciech Dąbrowski
Czy wybór wzoru do obliczania lambda ma znaczenie ? » Zobacz streszczenie Agnieszka Malesińska
Zaopatrzenie w wodę osób niepełnosprawnych w sytuacjach kryzysowych na przykładzie Rzeszowa » Zobacz streszczenie Janusz R. Rak

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.