Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 10/94/2020 (październik)

Szanowni Czytelnicy,

W październikowym numerze czasopisma znajdziecie Państwo jeden artykuł z  zakresu gazownictwa oraz dwa z  obszaru szeroko pojętej inżynierii środowiska. W  pierwszym z  artykułów opisano, spotykane w  kraju rozwiązania, w zakresie budowy satelitarnych stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG), odnosząc je do obowiązujących przepisów prawnych. Celem przyświecającym Autorom opracowania było wywołanie branżowej dyskusji w zakresie konieczności stosowania wanien do rozlewiska LNG, z kompleksowym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa pracy stacji regazyfikacji, istniejących przepisów prawnych, ochrony środowiska oraz interesów spółek energetycznych. Dwa kolejne artykuły związane są z  pracą oczyszczalni ścieków. W  pierwszym z  nich przedstawiono analizę efektywności procesu autotermicznej stabilizacji tlenowej osadów ściekowych (ATSO), prowadzonej w  pełnej skali technicznej w  oczyszczalni o  wielkości ok. 50 000 RLM. Uzyskane w tym przypadku wyniki, tej relatywnie rzadko wykorzystywanej dotąd w kraju metody stabilizacji osadu, odniesiono do efektywności powszechnie stosowanej klasycznej stabilizacji tlenowej i fermentacji metanowej. Autorzy drugiego z artykułów, na podstawie danych techniczno-technologicznych zebranych metodą ankietową z ponad siedemdziesięciu obiektów, obsługujących od kilkuset do kilkuset tysięcy mieszkańców, dokonali oceny funkcjonowania krajowych oczyszczalni ścieków. Analizie poddano efektywność oczyszczania, parametry pracy i  efektywność kolejnych urządzeń ciągu technologicznego, w  szczególności parametry technologiczne reaktorów biologicznych oraz ich pojemność całkowitą i  w  podziale na strefy determinowane niezbędnymi warunkami do usuwania związków organicznych i biogennych.

Redaktor Naczelny

Zbigniew Heidrich

Bezpieczeństwo satelitarnej stacji regazyfikacji LNG w kontekście zastosowania wanien rozlewiska LNG

Andrzej J. Osiadacz
Andrzej Żero


Analiza efektywności procesu autotermicznej stabilizacji tlenowej osadów ściekowych w pełnej skali technicznej

Jan M. Miodoński
Katarzyna Citko
Krzysztof Iskra
Łukasz Krawczyk


Analiza funkcjonowania krajowych oczyszczalni ścieków w świetle wybranych obiektów

Karolina Wójcicka
Zbigniew Heidrich

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”