Czasopismo 11/2022 (listopad)

Efekt Joule’a – Thomsona w procesie redukcji gazu ziemnego. Kwaśniewski Zobacz streszczenie W artykule wskazano wpływ Efektu Joule’a – Thomsona na zmiany temperatury gazu w zależności od wartości redukowanego ciśnienia. Wskazano również urządzenia możliwe do zamontowania w stacji gazowej, które eliminują negatywne skutki znacznego obniżenia temperatury gazu podczas procesu redukcji. Wskazano algorytm obliczeń umożliwiający dobór […]

Czasopismo 10/2022 (październik)

Integracja sieci gazowej z inteligentnym systemem energetycznym jako element efektywności, niezawodności i trwałości systemu multienergetycznego Michał Kałowski Zobacz streszczenie Celem niniejszego artykułu było przedstawienie roli systemu gazowego w zachodzącej transformacji energetycznej. Określenie możliwości wykorzystania paliwa gazowego do bilansowania energii, a także wraz z zachodzącą dekarbonizacją systemu energetycznego oraz realizacją celów klimatycznych Unii Europejskiej wskazanie potrzeby […]

Czasopismo 9/2022 (wrzesień)

100 lat czasopisma „Gaz, Woda i Technika Sanitarna „– historia w skrócie Andrzej J. Osiadacz Rola gazownictwa w transformacji energetycznej w Polsce Maciej Chaczykowski Zobacz streszczenie Niniejszy artykuł dotyczy roli, jaką gazownictwo może odegrać w procesie transformacji energetycznej oraz sposobu, w jaki może wspierać dekarbonizację gospodarki. Wskazano bariery o decydującym znaczeniu w realizacji tych celów, […]

Czasopismo 7-8/2022 (lipiec-sierpień)

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w procesie budowy rurociągów lądowych Maciej Witek, Paweł Wlazło Zobacz streszczenie W artykule przedstawiono zastosowanie opracowań fotogrametrycznych pozyskanych z niskiego pułapu lotniczego przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych. Na podstawie lotu testowego przedstawiony został proces planowania nalotu, pozyskania danych obrazowych i generowania opracowań, którymi były: numeryczny model terenu, numeryczny model pokrycia terenu […]

Czasopismo 06/96/2022 (czerwiec)

GWiTS 6 2022

Wodór – paliwo przyszłości Hydrogen – the fuel of the future Michał Kwaśniewski, Klaudia Żmuda Zobacz streszczenie W artykule przedstawiono analizę ekonomiczną sposobów magazynowania wodoru. Wskazano również metody wytwarzania, magazynowania i transportowania wodoru. W opracowaniu zawarto również kwestię bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem paliwa wodorowego oraz porównano koszty magazynowania oraz transportu. The article presents an economic […]

Czasopismo 05/96/2022 (maj)

Hydraty gazu ziemnego w zapewnieniu przepływu – wersja angielska Natural gas hydrates in flow assurance Ferdinand Uilhoorn Zobacz streszczenie W niniejszej pracy skupiono się na tworzeniu się hydratów w rurociągach gazu ziemnego, co jest uważane za główny problem związany z zapewnieniem przepływu. Model równowagi fazowej hydratów jest połączony z modelem nieustalonego przepływu gazu w celu […]

Czasopismo 04/96/2022 (kwiecień)

Zatłaczanie gazów ze źródeł odnawialnych do sieci gazowych Renewable gas injection into the gas grid Andrzej J. Osiadacz Maciej Chaczykowski Zobacz streszczenie W sytuacji nadwyżek podaży energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, zdolność magazynowania energii będzie odgrywała kluczową rolę w zarządzaniu systemami energetycznymi. W tym kontekście zyskują na znaczeniu kwestie pojemności magazynowej, bezpieczeństwa magazynowania, […]

Czasopismo 03/96/2022 (marzec)

Gaz i woda czasopismo 03.2022

Diagnostyka tłokowa gazociągów przesyłowych Pigging of gas transmission networks Andrzej J. Osiadacz Zobacz streszczenie Uruchomienie inteligentnego tłoka w gazociągu to ważny projekt, który może mieć potencjalne konsekwencje dla bezpieczeństwa i eksploatacji. Każda operacja tłokowania powinna być starannie zaplanowana, aby upewnić się, że używane jest właściwe narzędzie. Paliwa gazowe niekonwencjonalne – nawanianie Non-conventional gas fuels – […]

Czasopismo 02/96/2022 (luty)

Jakość wody w punktach czerpalnych po ponownym rozruchu instalacji wodociągowych wyłączonych z eksploatacji w okresie pandemii Jarosław ChudzickiKaja Niewitecka Zobacz streszczenie Słowa kluczowe: jakość wody pitnej, stagnacja, biofilm, pandemia, budynki użyteczności publicznej Ponowne włączenie do użytkowania instalacji wodociągowych w budynkach użyteczności publicznej, po przerwie związanej z pandemią, może być ryzykowne bez odpowiedniego przygotowania. Ograniczenie działania […]

Czasopismo 01/96/2022 (styczeń)

Koszty eksploatacji gazowych sieci przesyłowych Andrzej J. Osiadacz Zobacz streszczenie Słowa kluczowe: sieci gazowe, optymalizacja, projektowanie, hydraulika sieci gazowych, zarządzanie ryzykiem. W artykule omówiono podstawowe czynniki wpływające na koszty eksploatacji gazowych sieci przesyłowych. Przegląd prac badawczych dotyczących procesu zatłaczania wodoru do istniejących systemów gazowniczych Maciej Chaczykowski Zobacz streszczenie Słowa kluczowe: Systemy gazownicze, Magazynowanie energii chemicznej, […]