Czasopismo 03/2023 (Marzec)

BioLNG – wyzwania pomiarowe w procesie produkcji i układach rozliczeniowych. Wojciech Kurek, Przemysław Kubaszewski Zobacz streszczenie BioLNG, jeśli chodzi o właściwości, jest niemalże tym samym medium co LNG. Różnice wynikają ze źródła pochodzenia obu. W naszym kraju produkcja LNG, w porównaniu do krajów takich jak Stany Zjednoczone, Katar czy Zjednoczone Emiraty Arabskiejest minimalna. Jednak okazuje […]

Czasopismo 02/2023 (Luty)

Zarządzanie zróżnicowaniem jakości gazu w systemach gazowniczych. Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz Zobacz streszczenie W wielu krajach struktura rynku gazu ulega istotnym zmianom, spowodowanym głównie dążeniem do ograniczenia emisyjności źródeł energii (gaz ze źródeł odnawialnych), rozwojem globalnego i lokalnego handlu gazem (w tym przede wszystkim LNG), działalnością instytucji regulacyjnych (liberalizacja rynków, zasada TPA), czy wreszcie […]

Czasopismo 01/2023 (Styczeń)

Rola technologii CCUS w transformacji energetycznej. Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz Zobacz streszczenie Technologie CCUS mogą potencjalnie odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej UE, mającej na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Istotne znaczenie w związku z tym mają działania w obszarze badań i innowacji. Tworzenie projektów CCUS na skalę przemysłową, pozwoli na zidentyfikowanie […]

Czasopismo 12/2022 (grudzień)

Wyzwania rozliczeniowe związane ze stacjami regazyfikacji LNG z perspektywy OSD Andrzej Żero Zobacz streszczenie Przyjęcie gazu w postaci LNG do zbiorników stacji regazyfikacji LNG wiąże się z prawidłowym określeniem ilości przyjętego LNG. Artykuł przedstawia zmianę w podejściu do określania ilości wprowadzanego do stacji regazyfikacji LNG gazu w postaci skroplonej przez pryzmat rozwoju rynku małego LNG. […]

Czasopismo 11/2022 (listopad)

Efekt Joule’a – Thomsona w procesie redukcji gazu ziemnego. Kwaśniewski Zobacz streszczenie W artykule wskazano wpływ Efektu Joule’a – Thomsona na zmiany temperatury gazu w zależności od wartości redukowanego ciśnienia. Wskazano również urządzenia możliwe do zamontowania w stacji gazowej, które eliminują negatywne skutki znacznego obniżenia temperatury gazu podczas procesu redukcji. Wskazano algorytm obliczeń umożliwiający dobór […]

Czasopismo 10/2022 (październik)

Integracja sieci gazowej z inteligentnym systemem energetycznym jako element efektywności, niezawodności i trwałości systemu multienergetycznego Michał Kałowski Zobacz streszczenie Celem niniejszego artykułu było przedstawienie roli systemu gazowego w zachodzącej transformacji energetycznej. Określenie możliwości wykorzystania paliwa gazowego do bilansowania energii, a także wraz z zachodzącą dekarbonizacją systemu energetycznego oraz realizacją celów klimatycznych Unii Europejskiej wskazanie potrzeby […]

Czasopismo 9/2022 (wrzesień)

100 lat czasopisma „Gaz, Woda i Technika Sanitarna „– historia w skrócie Andrzej J. Osiadacz Rola gazownictwa w transformacji energetycznej w Polsce Maciej Chaczykowski Zobacz streszczenie Niniejszy artykuł dotyczy roli, jaką gazownictwo może odegrać w procesie transformacji energetycznej oraz sposobu, w jaki może wspierać dekarbonizację gospodarki. Wskazano bariery o decydującym znaczeniu w realizacji tych celów, […]

Czasopismo 7-8/2022 (lipiec-sierpień)

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w procesie budowy rurociągów lądowych Maciej Witek, Paweł Wlazło Zobacz streszczenie W artykule przedstawiono zastosowanie opracowań fotogrametrycznych pozyskanych z niskiego pułapu lotniczego przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych. Na podstawie lotu testowego przedstawiony został proces planowania nalotu, pozyskania danych obrazowych i generowania opracowań, którymi były: numeryczny model terenu, numeryczny model pokrycia terenu […]

Czasopismo 06/96/2022 (czerwiec)

GWiTS 6 2022

Wodór – paliwo przyszłości Hydrogen – the fuel of the future Michał Kwaśniewski, Klaudia Żmuda Zobacz streszczenie W artykule przedstawiono analizę ekonomiczną sposobów magazynowania wodoru. Wskazano również metody wytwarzania, magazynowania i transportowania wodoru. W opracowaniu zawarto również kwestię bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem paliwa wodorowego oraz porównano koszty magazynowania oraz transportu. The article presents an economic […]

Czasopismo 05/96/2022 (maj)

Hydraty gazu ziemnego w zapewnieniu przepływu – wersja angielska Natural gas hydrates in flow assurance Ferdinand Uilhoorn Zobacz streszczenie W niniejszej pracy skupiono się na tworzeniu się hydratów w rurociągach gazu ziemnego, co jest uważane za główny problem związany z zapewnieniem przepływu. Model równowagi fazowej hydratów jest połączony z modelem nieustalonego przepływu gazu w celu […]