Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

XI edycja Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 2021-podsumowanie

W Kielcach odbyły się (15-16 września br.) XI Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS, zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa i Targi Kielce.

Targom towarzyszyła konferencja, której tematem było „ Zielone gazownictwo – wyzwania systemowe i technologiczne” a także warsztaty techniczne w zakresie standaryzacji.

W tegorocznej edycji EXPO-GAS wzięło udział prawie 3000 zwiedzających, 60 wystawców pochodzących z Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec i Włoch.

Targi EXPO-GAS otworzyli: dr Andrzej Mochoń, Prezes Targów Kielce, Bogdan Wenta, Prezydent Miasta Kielce, Rafał Nowak Wicewojewoda Świętokrzyski, dr Robert Perkowski, Prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa, Paweł Majewski, Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii dr Marek Niedużak.

Pierwsza sesja konferencji poświęcona była „Wyzwaniom systemowym Europejskiego Zielonego Ładu”. Prezentacje w tej sesji przedstawili: dr Paweł Pikus, dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Szymon Byliński, dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Mówcy omawiali europejskie i polskie ramy dla transformacji sektora gazu i wskazali na szanse i wyzwania tego procesu podkreślając, jak ważne jest partnerstwo sektorowe jako odpowiedź na te wyzwania oraz lobbing w Brukseli dla zrównoważonej transformacji w Polsce. Prezes Zarządu GK PGNiG SA Paweł Majewski zaprezentował korporacyjne spojrzenie na zieloną transformację  w Polsce, omawiając  strategiczne plany w zakresie zielonego gazownictwa we wszystkich obszarach działania Grupy Kapitałowej.

W dyskusji panelowej, prowadzonej przez prof. Józefa Paska z Politechniki Warszawskiej, udział wzięli: dr Marek Niedużak, podsekretarz stanu (Ministerstwo Rozwoju i Technologii), dr Paweł Pikus, dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu (Ministerstwo Klimatu i Środowiska), Szymon Byliński, dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej (Ministerstwo Klimatu i Środowiska),  Paweł Majewski, prezes zarządu (PGNiG SA), dr Maciej Bukowski, prezes zarządu (WiseEuropa), Piotr Dowżenko ( p.o. dyrektora Departament Innowacji i Wodoryzacji Gospodarki, (NFOŚiGW),Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, (NCBR) .  Uczestnicy panelu koncentrowali się na strategicznych obszarach problemowych dla rozwoju nowego gazownictwa, w tym konieczności określenia przejrzystych celów rozwoju regulacji i tworzeniu ram prawnych dla rozwoju rynku nowych gazów. Poruszono także regionalne aspekty finansowania dekarbonizacji gospodarki. Skala nakładów jakie samorządy będą musiały ponieść by osiągnąć cele klimatyczne jest znacząca. W sprostaniu temu zadaniu będzie musiało im pomóc zrównoważone finansowanie ze strony banków, wsparcie z dedykowanych funduszy krajowych (np. Niskoemisyjnego Transportu), odpowiednio skonstruowane gwarancje bankowe oraz liczne ułatwienia regulacyjne ze strony rządu. Zwrócono uwagę na rolę dwóch instytucji państwowych – NCBR oraz NFOŚiGW – które zawarły alians i budują platformy konkursowe dla innowacyjnych projektów Green Deal. W ich działaniu bowiem pojawiają się nowatorskie metody finansowania innowacji w trybie zamówień przedkomercyjnych, dotyczących bezpośrednio ciepłownictwa, efektywności energetycznej oraz produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Druga sesja konferencji  poświęcona  „Uwarunkowaniom technologicznym dla rynku gazu” moderowana przez prof. Wojciecha Suwałę z AGH, poświęcona była szeroko rozumianemu rynkowi energii w kontekście obniżania emisji i rozwoju technologii bezemisyjnych. Prezentacje przedstawili i uczestniczyli w dyskusji panelowej: Artur Cieślik, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Regulacji (PGNiG SA), prof. Andrzej Osiadacz, (Politechnika Warszawska), dr hab. Grzegorz Tchorek (Uniwersytet Warszawski), Dariusz Koc, dyrektor zarządzający (Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.), Tobiasz Adamczewski, kierownik ds. OZE (Forum Energii), Wacław Bilnicki, (MAR-BUD) oraz Adam Wawrzynowicz (kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy). W analizie statystycznej pokazano wielkość rynku energii w kontekście emisji we wszystkich jego segmentach i wskazano kierunki i możliwości jej ograniczenia. Wskazywano na nowe technologie w produkcji energii, pokazano rosnące znaczenie „zielonych gazów” oraz programy wdrażania nowych technologii w zakresie biometanu i wodoryzacji gospodarki. Podkreślono, że wyzwania technologiczne dla rynku gazu mają aspekt nie tylko techniczny, ale wymagają również regulacji prawnych.

Trzecia sesja konferencji poświęcona „Wyzwaniom naukowym dla sektora energii i gazu”, moderowana przez prof. Stanisława Nagy z AGH, który dokonał obszernego wprowadzenia do debaty panelowej na przykładzie AGH, poświęcona była kwestii potencjału naukowo-badawczego krajowych i międzynarodowych ośrodków naukowych w zakresie „zielonych innowacji”. W panelu uczestniczyli: prof. Stanisław Nagy (AGH), dr Arkadiusz Sekściński – wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju (PGNIG SA), Robert Więckowski – prezes zarządu (Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,), Jarosław Maślany –  Członek Zarządu, Wiceprezes ds. operacyjnych (PGNiG Termika SA), dr hab. inż. Jakub Kupecki – kierownik Centrum Technologii Wodorowych (Instytut Energetyki), dr Jacek Jaworski – zastępca dyrektora ds. Gazownictwa (INIG-PIB), Robert Wojtowicz – kierownik Laboratorium Badania Urządzeń Gazowych i Grzewczych (INiG-PIB),  Aneta Korda-Burza – dyrektor Pionu Laboratoriów (Gaz-System S.A.), Paweł Jabłoński – dyrektor (PGNIG Termika SA), Robert Kwiatkowski – zastępca Dyrektora Departament Rozwoju (PSG Sp. z o.o.). W dyskusji omówiono kluczowe obszary badawcze dla procesu transformacji energetycznej, w tym program wdrożeń biometanu do systemu gazowniczego, gospodarki wodorowej, program wdrożenia CCS/CCUS.  W panelu prezentowane były konkretne projekty dotyczące stworzenia nowego paliwa gazowego, projekty dotyczące gospodarki wodorowej, prezentowano programy w zakresie Power to Gas, wielkoskalowe magazynowanie energii w kawernach solnych czy też technologie biogaz – bioCNG. Innowacyjność podkreślano też prezentując planowane rozwiązania w zakresie dystrybucji gazów zdekarbonizowanych. Plany krajowe konfrontowane były z analogicznymi projektami zagranicznymi w tej dziedzinie.

Komitet Standardu Technicznego działający w Izbie Gospodarczej Gazownictwa tradycyjnie przygotował warsztaty techniczne w zakresie standaryzacji.

Podczas gali kończącej targi EXPO-GAS 2021 wręczone zostały odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla polskiego gazownictwa. Dokonano również wręczenia stopni górniczych oraz odznak honorowych  Izby Gospodarczej Gazownictwa. Wręczono dyplomy ukończenia programu MBA przy IGG.

Tradycyjnie też w konkursie o medale i wyróżnienia targów  EXPO-GAS Komisja Konkursowa przyznała  Medale Targów Kielce za produkty i usługi oraz atrakcyjną i nowoczesną ekspozycję targową. Medale otrzymało 11 wystawców.

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”