Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

V Kongres Wodociągowców Polskich

Wnioski Kongresowe:

Zdaniem Członków IGWP zgromadzonych na V Kongresie Wodociągowców Polskich, branża wodociągowo-kanalizacyjna oraz gminy sukcesywnie wypełniają zobowiązania akcesyjne podpisane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzone są liczne inwestycje, których celem jest ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa jakości wody spożywanej przez ludzi. W ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
w 2010 r. wybudowane zostało ok. 8 983 km sieci kanalizacyjnej, zmodernizowano
ok. 476,4 km sieci kanalizacyjnej oraz wybudowano 32 nowe oczyszczalnie ścieków komunalnych. Koszt tych inwestycji to 8,05 mld zł.
Powszechna jest także świadomość branży wodociągowo-kanalizacyjnej o konieczności mądrego inwestowania, bo wydawane są pieniądze podatników polskich i unijnych. Podjęto się ogromu zadań, które trzeba zrealizować w stosunkowo krótkim czasie i z dobrym efektem ekologicznym.
Nie wszystko jednak zależy od branży. Dla wypełnienia zobowiązań akcesyjnych, w zakresie realizacji zadań wykonywanych przez branżę wod-kan, konieczna jest pomoc władz kraju
w zakresie:
• Pilnego przygotowania „Oceny stanu wypełnienia zobowiązań zapisanych
w Traktacie Akcesyjnym w zakresie dyrektywy 91/271/EWG na rok 2010 ”(ściekowej), w celu oceny stopnia zaawansowania prowadzonych inwestycji od momentu podpisania przez Polskę traktatu akcesyjnego. Konieczna jest, nie tylko dla branży, powszechnie dostępna informacja o stopniu zaawansowania inwestycji potrzebnych w tym zakresie. Równie pilne jest ostateczne, końcowe rozliczenie inwestycji już zakończonych, z instytucjami przyznającymi środki. W zależności od wyników tej analizy podjęcie działań, które ograniczą negatywne skutki opóźnień (w tym kary unijne) w przełożeniu na koszty, a pośrednio na ceny, jakie ponosić będą mieszkańcy.

• Wpisania, do Strategii „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko” w działaniu 3.2, rozbudowy infrastruktury związanej z oczyszczaniem ścieków  i wykorzystaniem osadów ściekowych, jako źródła  energii odnawialnej oraz  zapisu zapewniającego  finansowanie tej infrastruktury ze środków funduszy unijnych i krajowych (w tym w ramach perspektywy finansowej po roku 2013). Działanie takie, zapewniające traktowanie osadów ściekowych, jako źródła energii odnawialnej, zapewni środki finansowe dla sprawnego gospodarowania tymi osadami (ograniczy koszty ponoszone przez odbiorców usług).

Najważniejszym zadaniem dla naszej branży, a obowiązkiem administracji państwowej, samorządowej i wszystkich instytucji, których praca przekłada się na poziom życia ludzi, jest prowadzenie działalności tak, aby to życie było zdrowsze i łatwiejsze, lecz przy zachowaniu optymalnych kosztów.
Branża wod-kan, reprezentowana przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, aby realizować postawione cele, powinna w najbliższym czasie:
1. Pilnie zakończyć pracę nad projektem nowej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, podejmie konsultacje branżowe w celu ustalenia ostatecznej wersji projektu, a następnie zainicjuje obywatelski projekt uchwalenia ustawy.
2. We współpracy z Parlamentem i przedstawicielami Rządu RP podjąć się uporządkowania ustaw około branżowych i koniecznych rozporządzeń, np. ustawy
o planowaniu przestrzennym, ustawy o korytarzach przesyłowych, warunków techniczno-budowlanych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich usytuowania.
3. Podjąć się uporządkowania stanu prawnego gospodarki wodami opadowymi
i roztopowymi. Brak rozstrzygnięć prawnych w tym zakresie powoduje, iż na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi nie przewidziano środków finansowych, a stan kanalizacji deszczowej jest bardzo zły. Wszelkie działania w tym zakresie wymagają więc zarówno inwentaryzacji infrastruktury, pieniędzy, jak
i regulacji formalno-prawnych.
4. Podjąć działania zmierzające do poszerzenia KPOŚK o zakres gospodarowania osadami ściekowym.
5. Ponadto przygotować analizę potrzeb i możliwości konsolidacji branży z uwagi na konieczność zwiększenia zdolności inwestycyjnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i zmniejszenia kosztów tak inwestycyjnych, jak i organizacyjnych.
6. V Kongres Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” zobowiązuje władze Izby do podjęcia działań lobbujących na rzecz przyporządkowania branży wodociągowo-kanalizacyjnej do Ministerstwa Środowiska,

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”