Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

PRAWO CZŁOWIEKA DO ŻYCIA W ZDROWYM ŚRODOWISKU

24 PAŹDZIERNIKA 2018 – OBCHODY DNIA ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (UN DAY)

W 2018 r. obchodzimy 70-lecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Można do nich zaliczyć również prawo do życia w zdrowym środowisku. Choć termin „ochrona środowiska” nie został przywołany bezpośrednio w tym dokumencie, nie da się cieszyć prawami człowieka i dobrą jakością życia w zanieczyszczonym, zdegradowanym otoczeniu. Dowodzi tego fakt, że co roku siedem milionów osób umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza (szacunki WHO), a w Polsce takich osób jest ponad 40 tys. (Komisja Europejska).

W ramach obchodów Dnia Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN Day) Centrum UNEP/GRID-Warszawa organizuje we współpracy z firmą Samsung wydarzenie dotyczące zwiększania świadomości społecznej w zakresie Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz debatę „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju”. Partnerami głównymi wydarzenia są Grupa Żywiec S.A. oraz Fundacja VEOLIA.

Prawa człowieka i ochrona środowiska są ze sobą ściśle powiązane – tylko w zdrowym środowisku człowiek ma szansę na zdrowie, dobrobyt i prawdziwy rozwój. Dobitnie pokazują to klęski żywiołowe takie jak powodzie czy huragany, które są wynikiem postępujących zmian klimatu, susze potęgujące problem głodu na świecie oraz zanieczyszczenie powietrza przyczyniające się do śmierci tysięcy ludzi w samej Polsce – mówi Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Zdrowe środowisko a zdrowie i dobrobyt człowieka

Od stanu środowiska naturalnego zależy realizacja wielu praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej w 1948 r. Klęski naturalne będące skutkiem zmian klimatu przyczyniają się do śmierci oraz utraty bezpieczeństwa ogromnej rzeszy osób. W sposób szczególny zagrożone jest również prawo każdej osoby do poziomu życia zapewniającego zdrowie i dobrobyt (w tym wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską).

Na zdrowie człowieka ogromny wpływ mają także zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, z powodu których przedwcześnie umierają miliony ludzi na całym świecie. Coraz więcej osób prywatnych i organizacji na całym świecie walczy o prawo do życia w zdrowym środowisku.

ONZ o konieczności ochrony środowiska

Na ograniczenia w realizacji praw człowieka wynikające ze stanu środowiska naturalnego Organizacja Narodów Zjednoczonych zwracała uwagę już wielokrotnie. Przyjęta w roku 1972 deklaracja Konferencji Sztokholmskiej ONZ kompleksowo przedstawiła powiązania między człowiekiem a naturą, wskazując na odpowiedzialność ludzkości za zachowanie Ziemi w dobrym stanie oraz udowadniając, że tylko realizacja tego celu może pozwolić ludziom cieszyć się wysoką jakością życia i prawami człowieka. To właśnie podczas konferencji sztokholmskiej powołano Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UN Environment).

Dwadzieścia lat później, na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w roku 1992, przyjęta została kolejna deklaracja dotycząca środowiska i rozwoju, a zawarte w niej zasady znalazły swe odzwierciedlenie w przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2015 r.  Agendzie 2030, zawierającej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Cele te, uwypuklające znaczenie jednoczesnego wdrażania pozytywnych rozwiązań środowiskowych, społecznych i gospodarczych, wyznaczają kierunki rozwoju do roku 2030. Wyznaczają one drogę do świata, w którym wszyscy mają prawo do wysokiej jakości życia w zdrowym środowisku.

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

Centrum UNEP/GRID-Warszawa promuje w Polsce idee i działania Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, w tym Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W tym roku w ramach corocznych obchodów Dnia Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN Day) organizacja zwraca szczególną uwagę na rolę edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Im większa jest świadomość społeczna w tym zakresie, tym większa szansa na pozytywne zmiany.

Podczas wydarzenia odbywającego się 25 października w Warszawie zaplanowano przeprowadzenie warsztatów na temat działań edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców (np. młodzieży, konsumentów) oraz debatę „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju” z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, biznesu i sektora edukacji. Oprócz tego zostaną wyróżnieni najaktywniejsi partnerzy działań Centrum UNEP/GRID-Warszawa i nowi uczestnicy Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”.

Wydarzenie organizowane jest przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Współorganizatorem spotkania jest firma Samsung. Partnerami głównymi są Grupa Żywiec S.A. oraz Fundacja VEOLIA Polska. Patronat honorowy sprawują Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Minister Edukacji Narodowej i Ministerstwo Środowiska.

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 03/2024 (Marzec)

Porównania międzylaboratoryjne w zakresie wzorcowania gazomierzy na wysokim ciśnieniuDOI: 10.15199/17.2024.3.1 Yuriy Brodyn, Aneta Korda-Burza, Daniel Wysokiński Zobacz streszczenie Jednym z działań, na podstawie którego laboratoria

Czytaj więcej »

Czasopismo 02/2024 (Luty)

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 2 – obliczeniaDOI: 10.15199/17.2024.2.1 Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej

Czytaj więcej »

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”