Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

NOT dla młodzieży

Naczelna Organizacja Techniczna
dla młodzieży szkolnej !!!

Misją Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, jako wspólnoty Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentujących od 180 lat i integrujących społeczność techniczną, jest działanie na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT realizuje inicjatywy służące wsparciu systemu oświaty, szczególnie w zakresie przygotowania specjalistów potrzebnych w gospodarce oraz działania mające na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży naukami ścisłymi i technicznymi. Działamy na rzecz podwyższenia wiedzy i kultury technicznej oraz pobudzenia kreatywności młodego pokolenia.
W roku szkolnym 2013/14 Naczelna Organizacja Techniczna kieruje do uczniów i nauczycieli propozycje wspierające polską szkołę w jej misji przygotowania wykształconych obywateli naszego Państwa:
1. Kontynuujemy projekt pt. „Innowacyjna Technika – programy zajęć technicznych dla gimnazjów”, rozpoczęty w grudniu 2012 r. Jego celem jest wypracowanie pięciu pilotażowych programów zajęć technicznych o wysokim nasyceniu współczesną techniką. Programy te są adresowane do uczniów gimnazjów. Każdy program jest skoncentrowany wokół takiej osi tematycznej, z którą uczniowie mają kontakt na co dzień. Pozwoli to włączyć treści aktualne z punktu widzenia postępu technicznego i znajdujące zastosowanie w praktyce: „Technika domowa”, „Energia i Robotyka”, „Woda”, „Konstrukcje” oraz „Przepływ informacji”. W XXI wieku nawet ci uczniowie, którzy w przyszłości nie wybiorą zawodu technicznego powinni rozumieć świat techniki. W projekcie finansowanym ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej uczestniczy 20 szkół z pięciu regionów kraju.
2. Po raz czterdziesty organizujemy Olimpiadę Wiedzy Technicznej (pierwsza edycja odbyła się w 1974 r.). Jej celem jest budzenie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej. To jedno z największych przedsięwzięć NOT.
W zawodach szkolnych, które zostaną rozegrane 25 października br., weźmie udział blisko 10 tys. uczniów z prawie 500 szkół ponadgimnazjalnych. Więcej o OWT, sposobie udziału w niej, na stronie www.owt.edu.pl.
3. Rozpoczęliśmy VII edycję konkursu „Młody Innowator”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Hasło konkursu brzmi: „Mam pomysł na innowacyjny projekt”. Konkurs uczy pracy zespołowej – wspólnego realizowania zadań, organizacji i odpowiedzialności. Pobudza dzieci i młodzież do innowacyjnego myślenia i prowadzi do umiejętności rozwiązywania problemów. Więcej o konkursie na stronie: www.not.org.pl.

4. Prowadzimy zapoczątkowany w 2006 r. program „Bezpieczne Praktyki” przygotowujący młodzież do odbywania staży i praktyk oraz do pracy technika i inżyniera. W ramach programu jest przekazywana wiedza oraz pomoc udzielana w organizowaniu praktyk w zakładach produkcyjnych, w pozyskiwaniu fundatorów stypendiów. Uczestnicy programu zaznajamiają się z prawami i obowiązkami pracownika na poszczególnych stanowiskach pracy.
5. Przy współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego organizujemy w I kw. 2014 r. III konferencję nt. szkolnictwa zawodowego. Zaprezentujemy na niej pozytywne rezultaty wprowadzanej od 2012 r. reformy szkolnictwa zawodowego oraz przykłady współdziałania pracodawców ze szkołami w celu kształcenia w zawodach potrzebnych na danym terenie.
6. Bogatą ofertę edukacyjną: lekcje tematyczne, zajęcia, pokazy itp. przygotowało dla dzieci i młodzieży Muzeum Techniki NOT. Oferta znajduje się na stronie: www.muzeumtechniki.warszawa.pl.
7. W wydawanym przez Wydawnictwo NOT-SIGMA czasopiśmie „Aura” są publikowane „Dodatki Ekologiczne dla szkół”, poruszające zagadnienia ekologiczne w nowej podstawie programowej.

Swoje propozycje do szkół mają też Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne sfederowane w Naczelnej Organizacji Technicznej. Są to:

  • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroeklektra”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP). W 2013 r. przeprowadzono 15 edycję tej Olimpiady.
  • Olimpiada Innowacji Technicznych, która jest kontynuacją Turnieju Młodych Mistrzów Techniki. Organizatorem Olimpiady jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (PZSWiR), wspomagający innowacyjność i przedsiębiorczość przez pomoc młodym twórcom projektów wynalazczych.
  • Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości, której organizatorem jest również Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów. Jest to interdyscyplinarny konkurs, mający na celu zainteresowanie problematyką wynalazczą, szczególnie w zakresie prawa własności przemysłowej,  umiejętności dokonywania i zgłaszania projektów wynalazczych, technik twórczego myślenia oraz poznania ważniejszych wynalazków i ich twórców.
  • Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej organizowana w bieżącym roku po raz 35 przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP).

Również terenowe oddziały Naczelnej Organizacji Technicznej są organizatorami wielu przedsięwzięć kierowanych do młodzieży szkolnej oraz nauczycieli. Ich celem jest zapoznanie z wiedzą, kulturą i dorobkiem techniki. Będą to różnorodne przedsięwzięcia takie jak: Dni Techniki, konkursy i pokazy techniki oraz jej aplikacje (zastosowania) w życiu gospodarczym regionów.


Przygotował:
Janusz M. Kowalski
Specjalista ds. PR
FSNT NOT

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Święto Politechniki Warszawskiej

 W ramach celebracji Święto Politechniki Warszawskiej 2023  w dniu 15.11.br. ,na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej w Małej Auli Gmachu Głównego zostały wręczone odznaczenia dla

Czytaj więcej »

Czasopismo 10/2023 (październik)

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 1: Przegląd istniejącej infrastruktury.DOI: 10.15199/17.2023.10.1 Tomasz Cieślik, Piotr Narloch,

Czytaj więcej »