Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Nabór wniosków -dofinansowanie projektów

Utrwalenie efektów ekologicznych w projektach przyrodniczych – nabór wniosków

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie konkursowym w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć mających na celu utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych w projektach przyrodniczych”, jako Część 4) programu Ochrona obszarów cennych przyrodniczo.
Celem głównym jest zachowanie właściwego stanu ochrony zasobów przyrodniczych.
Cele szczegółowe to:
1) zachowanie właściwego stanu ochrony obszarów wodno-błotnych,
2) zachowanie właściwego stanu małej retencji wodnej w lasach,
3) zachowanie właściwego stanu ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk,
4) utrzymanie funkcjonalności małej infrastruktury turystycznej ograniczającej
antropopresję na obszarach przyrodniczo cennych.
Alokacja środków w ramach konkursu wynosi 1 938 200,00 zł.
Beneficjentem są podmioty, które otrzymały wcześniej dotację z Fundacji EkoFundusz lub z NFOŚiGW albo z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na realizację projektów przyrodniczych lub ich następcy prawni w zakresie odnoszącym się do tych projektów.
Rodzaje przedsięwzięć:
1) kontynuacja ochrony walorów przyrodniczych obszarów wodno-błotnych,
2) zachowanie małej retencji wodnej w lasach,
3) kontynuacja ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk,
4) zachowanie właściwego stanu infrastruktury turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 13.05.2013 r. do 03.06.2013 r.

Źródło: nfosigw.gov.pl

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 17 lipca 2023 r. został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Naszemu 

Czytaj więcej »