Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Innowacyjność w wodociągach i kanalizacji-konferencja

V. międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna pod hasłem

Innowacyjność w wodociągach i kanalizacji

zorganizowana przez: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m st Warszawie SA,

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej oraz czasopismo „Instal” odbyła się w dniach 21-22 kwietnia 2016 r. w Warszawie w Zakładzie Wodociągu Centralnego MPWiK. Tegoroczna konferencja była również ważnym punktem programu obchodów jubileuszu 130–lecia Wodociągów Warszawskich (1886 – 2016) i odbywała się pod patronatem honorowym Prezydent m st Warszawy oraz Ministra Środowiska. 

                Konferencja zgromadziła blisko 150 uczestników w tym, 7 z zagranicy. Przedstawiono 27 referatów i prezentacji firmowych w tym 5 zagranicznych referatów, z których zdecydowana większość po recenzjach została opublikowana w czasopismach Gaz, Woda i Technika Sanitarna oraz Instal, a wszystkie znalazły się na płycie CD. 

Tematyka konferencji wpisuje się w nowoczesny kierunek rozwoju innowacyjności w Polsce w zakresie wodociągów i kanalizacji co jest bardzo istotne w aktualnej perspektywie unijnej – Horyzont 2020, która jest największym z dotychczasowych programów finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej.

Zgodnie z hasłem wiodącym  konferencji, przedstawiono wiele ciekawych i nowych rozwiązań technicznych w szeroko rozumianym obszarze wodociągów i kanalizacji. Innowacyjność, w tym wypadku była identyfikowana z wyrobami, usługami oraz metodami i procesami. Część z nich to pomysły jeszcze na etapie badań weryfikacyjnych jak np. metoda zabezpieczania pomp odśrodkowych przed uderzeniem hydraulicznym, a część to już wdrożone w pełni instalacje i procesy technologiczne jak np. instalacje zapewniające wysoką efektywność oczyszczalni ścieków. Poniżej zamieszczono listę referatów

Równolegle z obradami konferencji prezentowane były urządzenia, instalacje i oprogramowania różnych firm wspomagających i kreujących rozwój nowoczesnych technologii oraz  zarządzania procesami zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków.

Tradycyjnie już na konferencji wyróżniono najlepsze referaty. Główną nagrodę otrzymał referat pt. Efektywność energetyczna jako fundament inteligentnej oczyszczalni ścieków na przykładzie Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach, którego autorem jest Pan Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. Wyróżniono również następujące referaty:

  • Metodyka projektowania ujęć wód podziemnych z uwzględnieniem cyklu życia studni głębinowych i agregatów pompowych.Autorzy:  prof. Anatoli Hurynovich i mgr. Inż. Ekaterina Sycziowa Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny, Mińsk, BIAŁORUŚ
  • Kanalizacja i oczyszczanie ścieków w Warszawie – 130 lat starań o czystość Wisły i Bałtyku.Autor: Wojciech Fronczak,  Dyrektor Pionu Ścieków, MPWiK w m st  Warszawie SA
  • Tlenowy osad granulowany –alternatywa dla klasycznego osadu czynnego. Autorzy: prof. Jolanta Podedworna, mgr inż. Paula Augustyniak, mgr inż. Katarzyna Sytek, Politechnika Warszawska
  • Propozycja metody zabezpieczenia pomp odśrodkowych przed skutkami uderzenia hydraulicznego. Autorzy: prof. Dariusz Kowalski, mgr inż. Artur Choma, Politechnika Lubelska

Warto wspomnieć, iż uczestnicy na gorąco wyrażali swoje pozytywne opinie dotyczące dobrej organizacji konferencji i  wysokiego poziomu naukowego i technicznego referatów jak również jakości prezentacji. Uczestnicy byli pod dużym wrażeniem miejsca, w którym odbywała się konferencja.

Z przebiegu obrad wyłaniają się następujące główne kwestie związane z rozwojem innowacyjności w zakresie wodociągów i kanalizacji:

  • choć obserwuje się już istotne zaangażowanie środowisk naukowych i przedsiębiorstw wodociągowych w rozwój innowacyjnych rozwiązań technicznych, to efekty wdrożeniowe są jeszcze skromne i dalekie od oczekiwań oraz sprostania wyzwaniom jakie stoją przed branżą wodociągów i kanalizacji w kraju na tle Unii Europejskiej
  • niezwykle ważnym i zarazem niezbędnym etapem rozwoju innowacyjności w branży jest tworzenie odpowiednich Jednostek Badawczych w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, które powinny ściśle współpracować z ośrodkami naukowymi

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”