Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW I PRZERÓBCE OSADÓW

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ INSTALACJI BUDOWLANYCH, HYDROTECHNIKI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

ZAKŁAD ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20

Konferencja Naukowo-Techniczna

„INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW I PRZERÓBCE OSADÓW”

Warszawa, dnia 14 października 2016 r.

Patronat naukowy: prof. nzw. dr hab. inż. Jolanta Podedworna, prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń dotycząca innowacyjnych technologii w oczyszczaniu ścieków i przeróbce osadów możliwych do zastosowania w istniejących oczyszczalniach ścieków, w których konieczna jest rozbudowa i modernizacja układu technologicznego zmierzająca do zwiększenia efektywności działania oczyszczalni ścieków, szczególnie w odniesieniu do usuwania związków biogennych.

Wykaz referatów przewidzianych do prezentacji

A.  Oczyszczanie ścieków

1. Podedworna J., Żubrowska-Sudoł M., Sytek-Szmeichel K.: Uwarunkowania technologiczne symultanicznego usuwania azotu i fosforu w hybrydowym reaktorze porcjowym ze złożem ruchomym (MBSBBR). Politechnika Warszawska.

2. Żubrowska-Sudoł M.: Biogospodarka środowiskowa. Dziś i jutro. Politechnika Warszawska.

3. Zarzycki R., Czumaj P.: Technologia DEMON i S-SELECT. WaWa Tech Sp. z o.o., Warszawa.

4. Czarnota J., Tomaszek J.A., Masłoń A.: Substancje pyliste w technologii tlenowego osadu granulowanego. Politechnika Rzeszowska.

5. Masłoń A.: Usuwanie fosforu z roztworów wodnych za pomocą mleka cementowego. Politechnika Rzeszowska.

6. Pietraszek P.: DIGEFLO – Technologia beztlenowa w oczyszczaniu ścieków z przemysłu spożywczego. Przykład realizacji. PP-EKO Sp. z o.o. Warszawa

7. Piaskowski Krzysztof,Wojciechowski R.: Technologie membranowe jako alternatywa dla klasycznej rozbudowy oczyszczalni gwarantująca maksymalną ochronę środowiska naturalnego.Politechnika Koszalińska,  „EkoWodrol” Sp. z o.o. Koszalin.

8. Cema G., Surmacz-Górska J., Gutwiński P., Ziembińska-Buczyńska A., Płonka L., Tomaszewski M.: Wykorzystanie procesu częściowej nitryfikacji Anammox w oczyszczaniu ścieków. Doświadczenia w Politechnice Śląskiej. Politechnika Śląska.

9. Jaroszyński Ł., Jaroszyński T.: Praktyczne zalety technologii Anammox w układzie z dwoma reaktorami. Politechnika Poznańska.

10.Remiszewska-Skwarek A., Fudala-Książek S.: Ocena skuteczności usuwania azotu amonowego w technologii Anita Mox z wód posadowych na podstawie badań w skali półtechnicznej w GOŚ „Dębogórze”. PWIK Gdynia Sp. z o.o. Politechnika Gdańska.

11.Skonieczny T.: Wysokoefektywna technologia usuwania związków azotowych Anita Mox w procesie de amonifikacji na przykładzie wybranych instalacji referencyjnych. VEOLIA Water Technologies Sp. z o.o. Warszawa.

12.Bereger M.: Actiflo wysokosprawna technologia koagulacji i sedymentacji z wykorzystaniem mikropiasku w oczyszczalniach ścieków. VEOLIA Water Technologies Sp. z o.o. Warszawa.

13.Gieleciak Z.: Eko-innowacyjne technologie w gospodarce kanalizacyjnej jako fundament inteligentnej tkanki miejskiej. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach.

14. Zieliński M., Dębowski M.: Reaktor do beztlenowego oczyszczania Ścieków z mikrofalowym systemem ogrzewania. Uniwersytet  Warmińsko-Mazurski.

15.Zielińska M., Cydzik-Kwiatkowska A., Zieliński M., Dębowski M.: Urządzenie do ultradźwiękowej dezintegracji osadów ściekowych upowszechniane w ramach projektu Record Biomap (Horyzont 2020). Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

B. Przeróbka osadów

1. Bocheński D., Sadecka Z., Sieciechowicz A., Suchowska-Kisielewicz M.: Efektywność energetyczna oczyszczalni ścieków. POŚ Gubin-Guben Sp. z o.o. Uniwersytet Zielonogórski.

2. Żubrowska-Sudoł M., Walczak J., Garlicka A.: Praktyczne aspekty wykorzystania dezintegracji osadów ściekowych jako metody pozyskiwania związków organicznych do intensyfikacji usuwania związków biogennych. Politechnika Warszawska.

3. Spodzieja A.: Plusy i minusy kompostowania osadów ściekowych. Etap inwestycyjny i koszty eksploatacyjne na przykładzie technologii GORE Cover. EQUIPO Sp. z o.o. Łódź.

4. Bartkowska I.: Alternatywne zastosowanie autotermicznej termofilowej stabilizacji osadu. Politechnika Białostocka.

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 02/2024 (Luty)

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 2 – obliczeniaDOI: 10.15199/17.2024.2.1 Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej

Czytaj więcej »

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”