Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 12/94/2020 (grudzień)

Szanowni Czytelnicy,

W grudniowym numerze czasopisma przedstawiono pięć artykułów, z których pierwsze dwa dotyczą problematyki związanej z systemami gazowniczymi, kolejne trzy pozostają w obszarze zagadnień związanych z systemami wodociągowymi lub kanalizacyjnymi. Rozbudowana analiza nierównomierności zużycia gazu, odbieranego z  systemu przesyłowego wysokiego ciśnienia przez różne kategorie odbiorców, przeprowadzona w pierwszym z artykułów, na podstawie rzeczywistych danych uzyskanych w siedmioletnim okresie na wszystkich stacjach red-pom I-go stopnia, posłużyła Autorom do określenia metodologii szacowania wymaganych parametrów Podziemnych Magazynów Gazu, w  zakresie ich pojemności, na podstawie prognozy zużycia gazu. Autor drugiego artykułu dokonał szerokiego porównania gazomierzy miechowych i  termicznych, wcześniej potwierdzając, na podstawie przeglądu prawa polskiego i europejskiego, możliwość stosowania gazomierzy termicznych do rozliczeń w Polsce na tych samych zasadach jak gazomierze miechowe. Opracowanie zawiera szereg ciekawych spostrzeżeń, w tym dotyczących omówionych przez Autora niezgodności taryf gazowych, z Rozporządzeniem o Taryfach, wpływu rzeczywistych warunków pomiaru na uzyskiwane wartości zużycia gazu i propozycji wprowadzenia zmian w istniejących zapisach, umożliwiających właściwą, nie obarczoną błędami, kontrolę pomiaru gazu w warunkach eksploatacji. W kolejnym artykule przedstawiono różne warianty rozwiązania systemu kanalizacyjnego w gminie o  rozproszonej zabudowie, na przykładzie jednej z  krajowych gmin wiejskich. Na podstawie dokonanej analizy techniczno-ekonomicznej proponowanych wariantów, z uwzględnieniem kosztów budowy i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów zużycia energii elektrycznej i transportu ścieków (wykorzystano poziomy cen obowiązujące w 2018 roku), wskazano jak dokonać wyboru najkorzystniejszego rozwiązania. Celem kolejnego artykułu jest przedstawienie, na podstawie danych empirycznych, wskaźników jednostkowych nakładów inwestycyjnych i jednostkowych kosztów eksploatacji stacji uzdatniania wód powierzchniowych, określonych dla poziomu cen z  2019 roku. Mogą one być wykorzystane do analiz ekonomicznych we wstępnych etapach projektowania przyszłych inwestycji wodociągowych. Ostatni z prezentowanych w tym numerze artykułów porusza problem rtęci w systemach kanalizacji. Autor omawia źródła rtęci w ściekach oraz wprowadzane zmiany prawne, mające na celu ograniczenie stosowania tego pierwiastka i jego migracji do wód.

Z  okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i  Nowego Roku, w  imieniu swoim oraz kolegium redakcyjnego składam Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności oraz sukcesów zawodowych.

Redaktor Naczelny

Zbigniew Heidrich

Podziemne Magazyny Gazu – rola w systemie gazowniczym i określenie ich niezbędnych parametrów

Andrzej Kiełbik
Andrzej Osiadacz


Analiza porównawcza gazomierzy miechowych i termicznych w realnych warunkach eksploatacji

Marek Pinkas


Propozycja wariantowych rozwiązań systemu kanalizacyjnego w gminie wiejskiej o rozproszonej zabudowie

Andrzej Witkowski
Zbigniew Heidrich


Wskaźniki nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji stacji uzdatniania wód powierzchniowych

Ewa Rauba
Rafał Miłaszewski


Problem związków rtęci odprowadzanych do systemów kanalizacyjnych

Damian Panasiuk

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 02/2024 (Luty)

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 2 – obliczeniaDOI: 10.15199/17.2024.2.1 Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej

Czytaj więcej »

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”