Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 11/94/2020 (listopad)

Szanowni Czytelnicy,

W  listopadowym numerze czasopisma prezentujemy Państwu 4  artykuły z  obszaru inżynierii środowiska, w  tym 3 ściśle związane z  problematyką produkcji biogazu oraz jeden dotykający zagadnienia obecności biofilmów i luźnych osadów w systemach dystrybucji wody. Autor pierwszego z anonsowanych artykułów opisuje społeczne, organizacyjne, techniczno-ekonomiczne i ekonomiczno-prawne bariery rozwoju biogazowi rolniczych, a następnie korzystając z modelu inwestycyjnego dokonuje oceny opłacalności przedsięwzięć komercyjnych rolników indywidualnych w związku z potencjalnie podejmowaną przez nich produkcją biogazu w instalacjach rolniczych. Na przykładzie eksploatowanej rolniczej biogazowi pilotażowej pokazano możliwą do osiągnięcia efektywność produkcji biogazu z 80% udziałem metanu. W drugim artykule dokonano przeglądu opisanych w literaturze metod i technik wykorzystywanych w immobilizacji bakterii metanogennych, traktując je jako tło dla rozważań dotyczących możliwości wzrostu uzyskiwanej efektywności produkcji biogazu w  bioreaktorze beztlenowym, poprzez zwiększenie w nim ilości biomasy odpowiedzialnej za produkcję metanu, np. immobilizując specjalnie adaptowane szczepy bakterii na odpowiednich nośnikach wykonanych z materiałów porowatych. Trzeci z artykułów pozostających w obszarze zagadnień związanych z produkcją biogazu dotyczy wykorzystania biologicznego złoża zraszanego, pracującego w warunkach anoksycznych do usuwania z biogazu siarkowodoru. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań prowadzonych dla trzech różnych wypełnień, stanowiących złoże biologiczne, przy szerokim zakresie obciążenia złoża ładunkiem siarkowodoru. Wskazano warunki, przy których uzyskano 99% redukcję ładunku siarkowodoru. W kolejnym artykule omówiono główne problemy występujące w systemach dystrybucji wody pitnej i związane z obecnością aktywnych stref kumulacji i rozwoju mikroorganizmów, w tym związanych z zagrożeniem zdrowotnym. Przeanalizowano mechanizmy i czynniki środowiskowe wpływające na ryzyko rozwoju biofilmów i luźnych osadów pochodzenia biologicznego, takich jak materiały instalacyjne, występowanie procesów korozyjnych, obecność substancji organicznych itp. Na koniec polecamy ciekawą publikację na temat kształcenia akademickiego w zakresie automatyki i informatyki na kierunku Inżynieria Środowiska.

Redaktor Naczelny

Zbigniew Heidrich

Ocena opłacalności przedsięwzięć komercyjnych dla produkcji biogazu w instalacjach rolniczych

Grzegorz Wałowski


Rozkład materii organicznej w warunkach beztlenowych przy zastosowaniu immobilizacji mikroorganizmów metanogennych dla produkcji biogazu rolniczego

Grzegorz Wałowski


Biologiczne usuwanie siarkowodoru z biogazu w warunkach anoksycznych

Krzysztof Ziemiński


Biofilmy i osady w systemach dystrybucji wody pitnej

Dorota Kręgiel


Kształcenie akademickie w zakresie automatyki i informatyki na kierunku inżynieria środowiska

Andrzej Urbaniak
Eugeniusz M. Sroczan


Perspektywy rozwoju rynku gazu

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”