Numer czasopisma: 11/94/2020(listopad)

Szanowni Czytelnicy,

 

 

W  listopadowym numerze czasopisma prezentujemy Państwu 4  artykuły z  obszaru inżynierii środowiska, w  tym 3 ściśle związane z  problematyką produkcji biogazu oraz jeden dotykający zagadnienia obecności biofilmów i luźnych osadów w systemach dystrybucji wody. Autor pierwszego z anonsowanych artykułów opisuje społeczne, organizacyjne, techniczno-ekonomiczne i ekonomiczno-prawne bariery rozwoju biogazowi rolniczych, a następnie korzystając z modelu inwestycyjnego dokonuje oceny opłacalności przedsięwzięć komercyjnych rolników indywidualnych w związku z potencjalnie podejmowaną przez nich produkcją biogazu w instalacjach rolniczych. Na przykładzie eksploatowanej rolniczej biogazowi pilotażowej pokazano możliwą do osiągnięcia efektywność produkcji biogazu z 80% udziałem metanu. W drugim artykule dokonano przeglądu opisanych w literaturze metod i technik wykorzystywanych w immobilizacji bakterii metanogennych, traktując je jako tło dla rozważań dotyczących możliwości wzrostu uzyskiwanej efektywności produkcji biogazu w  bioreaktorze beztlenowym, poprzez zwiększenie w nim ilości biomasy odpowiedzialnej za produkcję metanu, np. immobilizując specjalnie adaptowane szczepy bakterii na odpowiednich nośnikach wykonanych z materiałów porowatych. Trzeci z artykułów pozostających w obszarze zagadnień związanych z produkcją biogazu dotyczy wykorzystania biologicznego złoża zraszanego, pracującego w warunkach anoksycznych do usuwania z biogazu siarkowodoru. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań prowadzonych dla trzech różnych wypełnień, stanowiących złoże biologiczne, przy szerokim zakresie obciążenia złoża ładunkiem siarkowodoru. Wskazano warunki, przy których uzyskano 99% redukcję ładunku siarkowodoru. W kolejnym artykule omówiono główne problemy występujące w systemach dystrybucji wody pitnej i związane z obecnością aktywnych stref kumulacji i rozwoju mikroorganizmów, w tym związanych z zagrożeniem zdrowotnym. Przeanalizowano mechanizmy i czynniki środowiskowe wpływające na ryzyko rozwoju biofilmów i luźnych osadów pochodzenia biologicznego, takich jak materiały instalacyjne, występowanie procesów korozyjnych, obecność substancji organicznych itp. Na koniec polecamy ciekawą publikację na temat kształcenia akademickiego w zakresie automatyki i informatyki na kierunku Inżynieria Środowiska

 

                                                                                   Redaktor Naczelny

                                                                                  /Zbigniew Heidrich/ 

Ocena opłacalności przedsięwzięć komercyjnych dla produkcji biogazu w instalacjach rolniczych
Grzegorz Wałowski
Rozkład materii organicznej w warunkach beztlenowych przy zastosowaniu immobilizacji mikroorganizmów metanogennych dla produkcji biogazu rolniczego » Zobacz streszczenie Grzegorz Wałowski
Biologiczne usuwanie siarkowodoru z biogazu w warunkach anoksycznych » Zobacz streszczenie Krzysztof Ziemiński
Biofilmy i osady w systemach dystrybucji wody pitnej » Zobacz streszczenie Dorota Kręgiel
Kształcenie akademickie w zakresie automatyki i informatyki na kierunku inżynieria środowiska » Zobacz streszczenie Andrzej Urbaniak
Eugeniusz M. Sroczan
Perspektywy rozwoju rynku gazu


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.