Numer czasopisma: 04/94/2020(kwiecień)

Szanowni Czytelnicy

 
W kwietniowym numerze czasopisma znajdziecie Państwo jeden artykuł z zakresu gazownictwa oraz cztery artykuły dotyczące problematyki szeroko pojętej inżynierii środowiska. W pierwszym z nich omówiono zagadnienie optymalizacji systemu przesyłowego przy wykorzystaniu różnych postaci funkcji celu, stosując
z jednej strony funkcje skalarne minimalizujące koszty transportu i maksymalizujące akumulację systemu, z drugiej funkcję dwukryterialną, szukającą kompromisu między przyjętymi kryteriami skalarnymi. Autorzy dokonali analizy porównawczej rezultatów obliczeń tych samych sieci gazowych obydwoma metodami, potwierdzając wstępnie, że optymalizacja dwukryterialna pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji gazowego systemu przesyłowego. W drugim z artykułów przedstawiono wpływ zwiększonej ilości bakterii nitkowatych w osadzie czynnym na działanie oczyszczalni pracującej w technologii membranowej, wykazując, że wysoka liczebność mikroorganizmów nitkowatych skutkuje kolmatacją membran i zmniejszeniem wydajności hydraulicznej reaktora. Zaprezentowano wyniki badań własnych nad skutecznym rozwiązaniem analizowanego problemu poprzez zastosowanie określonej procedury dawkowania koagulantu PAX 18. W kolejnym artykule, wpisując się w propagowaną obecnie ideę gospodarki cyrkulacyjnej, opisano jeden z możliwych sposobów przekwalifikowania osadu ściekowego, stanowiącego odpad procesu oczyszczania ścieków w pełnowartościowy produkt, jakim jest organiczny lub organiczno-mineralny nawóz, który może stanowić alternatywę dla komercyjnych nawozów sztucznych. Autorzy następnego artykułu pokazali potencjalną możliwość wykorzystania ciepła generowanego podczas procesu kompostowania do wytwarzania energii elektrycznej. W pracy zaprezentowano badania nad wykorzystaniem w procesie kompostowania selektywnie zebranych odpadów organicznych specjalnego ogniwa termoelektrycznego TEC1-12706 i powstającego w nim efektu Seebecka, do produkcji prądu elektrycznego. Numer zamyka artykuł dotyczący bardzo aktualnych problemów związanych z niedoborami wody i suszą, w oparciu o dokumenty unijne i krajowe.

 
                                                                                      Zbigniew Heidrich
                                                                                      Redaktor Naczelny
Optymalizacja dwukryterialna gazowego systemu przesyłowego » Zobacz streszczenie Andrzej J. Osiadacz
Niccolo Isoli
Wpływ bakterii nitkowatych na obrastanie błon w zanurzonym bioreaktorze membranowym na przykładzie oczyszczalni ścieków w Mikołajkach » Zobacz streszczenie Adam Drzewicki
Jarosław Pesta
Nawozy organiczne i organiczno-mineralne wytwarzane na bazie komunalnych osadów ściekowych » Zobacz streszczenie Adam Masłoń
Joanna Czarnota
Wykorzystanie efektu Seebecka do produkcji energii elektrycznej podczas kompostowania selektywnie zebranych odpadów kuchennych » Zobacz streszczenie Mariusz Bałajewicz
Sławomir Kasiński
Niedobory wody i susze w polityce wodnej Unii Europejskiej » Zobacz streszczenie Marek Gromiec


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.