Numer czasopisma: 01/94/2020(styczeń)

Szanowni Czytelnicy

 
W dobie dużych zmian klimatycznych coraz bardziej stają się aktualne rozwiązywanie problemów ochrony środowiska. W naszym czasopiśmie wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. Numer otwiera artykuł, w którym Autor przekonuje, że wprowadzenie gospodarki cyrkulacyjnej jest konieczne ze względu m.in. na ograniczoną dostępność surowców. Znalazło to wyraz w szeregu dokumentach Unii Europejskiej. Dotyczy to również systemów wodno-ściekowych, ich nową rolą będzie produkcja różnego rodzaju zasobów, głównie wody, wodoru, substancji biogennych, bioplastików, itp., a w zakresie produkcji energii będzie to odzysk energii ze ścieków i osadów ściekowych. W kolejnym artykule zostały przedstawione podstawy bilansowania ilości osadów ściekowych, odniesionych do suchej masy i objętości, które powstają w miejskich oczyszczalniach ścieków, obsługujących do 15000 mieszkańców. Wzięto pod uwagę, że ze względu na wielkość obiektów ,nie jest konieczne usuwanie związków azotu i fosforu. Kolejny temat to „Dezodoryzacja powietrza – obowiązek czy potrzeba?” Ogólne zasady i warunki w świetle wytycznych zrównoważonego rozwoju. Podjęto rozważania na temat metod zmniejszania uciążliwości odorowej powietrza oraz przedstawiono ogólne zasady i rodzaje dezodoryzacji. Opisano obowiązujące warunki dezodoryzacji w odniesieniu do wytycznych zrównoważonego rozwoju. Pokazano potencjalne zagrożenia negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i równowagę ekosystemu na przykładzie procesów zamgławiania. W ostatnim artykule potwierdzono przydatność procesu koagulacji do usuwania materii organicznej będącej prekursorem tworzenia trihalometanów. Potencjał tworzenia THM w wodach oczyszczonych był o 39–65% niższy niż w nieczyszczonych wodach powierzchniowych poddawanych chlorowaniu. W części praktycznej numeru znalazł się Poradnik „Jak segregować odpady” oraz spis aktualnych krajowych ustaw i rozporządzeń związanych z tematyką naszego miesięcznika

 
                                                                                 Zbigniew Heidrich
                                                                                 Redaktor Naczelny
Gospodarka wodno-ściekowa w gospodarce cyrkulacyjnej » Zobacz streszczenie Marek Gromiec
Bilansowanie ilości osadów ściekowych powstających w miejskich oczyszczalniach ścieków obsługujących do 15000 mieszkańców » Zobacz streszczenie Anna Tabor
Zbigniew Heidrich
Dezodoryzacja powietrza – obowiązek czy potrzeba? Ogólne zasady i warunki w świetle wytycznych zrównoważonego rozwoju. Zamgławianie jako metoda dezodoryzacji o najwyższym ryzyku społecznym i ekologicznym » Zobacz streszczenie Agata Sikorska
Usuwanie prekursorów trihalometanów w procesie koagulacji chlorkami poliglinu » Zobacz streszczenie Lidia Dąbrowska

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.