5.3.29 GazWoda.pl - Spis treści

Numer czasopisma: 08/93/2019(sierpień)

Szanowni Czytelnicy
 
W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono pięć artykułów dotyczących zagadnień wodociągowych i kanalizacyjnych. W pierwszym z artykułów Autorzy przedstawili zasady prognozowania wysokości opadów do 2050 roku. Uwzględniono przy tym zmiany klimatyczne w aglomeracji wrocławskiej. Materiałem badawczym były archiwalne zapisy pluwiograficzne ze stacji IMGW-PIB we Wrocławiu i obejmujące dane pochodzące z 59. lat. Opracowany model dotyczący maksymalnej wysokości opadów ma zastosowanie do czasów trwania opadów od 5 do 4320 minut i częstości występowania od 1 do 50 lat. Interesujące jest spostrzeżenie, że można przewidywać wzrost wysokości opadów krótkotrwałych i spadek wysokości długotrwałych w perspektywie do 2050 roku. Kolejny artykuł dotyczy analizy mocy hydraulicznej strumienia wody w detekcji stanów pracy sieci wodociągowej. Autorzy artykułu stwierdzają, że deterministyczno-losowy charakter poboru wody, który wpływa na stan eksploatacyjny sieci wodociągowych, powoduje, iż diagnoza rzeczywistych stanów dystrybucji wody jest zagadnieniem wieloaspektowym i trudnym wdrożeniowo. W artykule przedstawiono wyniki badań nad detekcją stanów pracy sieci wodociągowej z wykorzystaniem analizy mocy hydraulicznej strumienia wody. Interesujące treści zawarto w artykule dotyczącym porównania wpływu fal ultradźwiękowych na osad ściekowy pochodzący z różnych układów technologicznych oczyszczalni ścieków. Głównym celem badań było ustalenie różnic dotyczących efektów działania fal ultradźwiękowych na parametry badanych osadów, z uwzględnieniem zmian zawartości suchej masy w osadzie oraz czasu ssania kapilarnego. W ostatnim z artykułów określono zależności pomiędzy poborami chwilowymi a poborami z dłuższych okresów czasu ciepłej wody, na podstawie długotrwałych pomiarów poborów chwilowych ciepłej wody, w ośmiu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, z uwzględnieniem 1060 punktów poboru. W efekcie określono zależności pomiędzy poborami chwilowymi a poborami z dłuższych okresów, wyznaczając jednocześnie stosunki wartości tych drugich do poboru chwilowego. Określono też zależności pomiędzy poborami dla obiektów o różnej liczbie punktów czerpalnych.

 
                                                                                          Zbigniew Heidrich
                                                                                          Redaktor Naczelny
Prognozowane wysokości opadów do 2050 roku w świetle obserwowanych zmian klimatu we Wrocławiu » Zobacz streszczenie Andrzej Kotowski
Bartosz Kaźmierczak
Katarzyna Wartalska
Monika Nowakowska
Analiza mocy hydraulicznej strumienia wody w detekcji stanów pracy sieci wodociągowej » Zobacz streszczenie Ewa Burszta-Adamiak
Justyna Stańczyk
Porównanie wpływu fal ultradźwiękowych na osad ściekowy pochodzący z komory osadu czynnego i sekwencyjnego reaktora biologicznego » Zobacz streszczenie Izabela Bartkowska
Szymon Skarżyński
Zadania obliczeniowe w procesie kształcenia inżynierów urządzeń wodociągowych w zakresie mechaniki płynów i hydrauliki » Zobacz streszczenie Czesław Grabarczyk
Pobory chwilowe a pobory w dłuższych okresach w centralnych instalacjach ciepłej wody budynków mieszkalnych wielorodzinnych » Zobacz streszczenie Jerzy Nejranowski
Władysław Szaflik

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.