Numer czasopisma: 04/93/2019(kwiecień)

Szanowni Czytelnicy

 
W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono pięć artykułów, w tym dwa bardzo istotne artykuły dotyczące gazownictwa oraz trzy artykuły związane z inżynierią sanitarną. Pierwszy z zamieszczonych artykułów dotyczy prognozy zapotrzebowania na gaz ziemny oraz na moce przesyłowe gazu ziemnego przez segment elektroenergetyki gazowej w Polsce w perspektywie 2040 roku. W artykule zaprezentowano kwestie związane z wpływem zmiany technologii w zakresie źródeł wytwórczych energii elektrycznej na zapotrzebowanie na paliwo gazowe w kraju, jak również na zapotrzebowanie na moce przesyłowe systemu gazowniczego. Bazując na założeniach Polityki Energetycznej Autorzy oszacowali zapotrzebowanie na gaz ziemny, jak również zapotrzebowanie na szczytowe moce przesyłowe dla gazu ziemnego w perspektywie 2040 roku. Drugi z artykułów zakresu gazownictwa obejmuje prognozy zużycia gazu do roku 2040 w podziale na poszczególne grupy odbiorców. Przeprowadzona analiza dała podstawę do oszacowania szczytowego popytu krajowego na gaz, co można utożsamiać ze szczytowym zapotrzebowaniem na usługę przesyłową. Interesujące informacje zawarte są w artykule dotyczącym oznaczania stężenia zapachu metodą olfaktometrii terenowej. Metoda ta polega na analizie powietrza bezpośrednio ze źródła. W artykule opisano techniki pomiarowe ze szczególnym uwzględnieniem metod olfaktometrii terenowej i wykorzystania olfaktometrów NasalRanger i Scentroid SM100. Dokonano również zestawienia wyników badań oznaczenia wartości stężenia zapachu przy użyciu tych olfaktometrów w porównaniu z innymi metodami badawczymi. Bardzo istotne treści zamieszczone zostały w artykule dotyczącym roli mechaniki płynów i hydrauliki w kształceniu inżynierów zaopatrzenia w wodę. Treść artykułu obejmuje przede wszystkim takie zagadnienia jak cele i charakterystykę kształcenia w uczelniach politechnicznych, znaczenie ogólnej stosowanej mechaniki płynów i hydrauliki oraz założenia programowe i metodyczne wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych. W zakończeniu Autor przedstawił konieczne warunki pozwalające na osiągnięcie celów kształcenia w zakresie stosowanej mechaniki płynów i hydrauliki.

 
                                                                               Zbigniew Heidrich
                                                                               Redaktor Naczelny
Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny oraz na moce przesyłowe gazu ziemnego przez segment elektroenergetyki gazowej w Polsce w perspektywie 2040 roku » Zobacz streszczenie Andrzej J. Osiadacz
Jacek Ciborski
Prognoza zapotrzebowania krajowego na gaz ziemny oraz na usługę przesyłową gazu ziemnego na potrzeby rynku krajowego w perspektywie 2040 roku » Zobacz streszczenie Andrzej J. Osiadacz
Jacek Ciborski
Oznaczanie stężenia zapachu metodą olfaktometrii terenowej » Zobacz streszczenie Mirosław Szyłak-Szydłowski
Rola mechaniki płynów i hydrauliki w kształceniu inżynierów zaopatrzenia w wodę » Zobacz streszczenie Czesław Grabarczyk
Oczyszczalnie ścieków w technologii złóż obrotowych, jako alternatywa dla małych jednostek osadniczych oraz pojedynczych obiektów mieszkalnych » Zobacz streszczenie Krzysztof Falkowski

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.