Numer czasopisma: 03/93/2019(marzec)

Szanowni Czytelnicy

 
W kolejnym numerze czasopisma zamieszczonych jest sześć artykułów dotyczących istotnych zagadnień związanych z szeroko pojętą inżynierią środowiska. Istotne informacje zamieszczone są w artykule dotyczącym zagadnienia związanego z jakością wykonawstwa przewodów kanalizacyjnych z rur PVC. Autor sformułował wymagania stawiane nowo budowanym przewodom kanalizacyjnym z rur PVC i zaproponował metodykę zestawiania nieprawidłowości i uszkodzeń występujących w przewodach kanalizacyjnych. W artykule zamieszczono wyniki badań przewodów kanalizacyjnych w konkretnej jednostce osadniczej. Treść artykułu to w istocie przewodnik dla wykonawców i eksploatatorów przewodów kanalizacyjnych wykonanych z rur PVC. Interesujące treści zawarte są w artykule dotyczącym analizy nierównomierności dopływu ścieków do rzeszowskiej oczyszczalni ścieków. Autorzy tego artykułu stwierdzają i udowadniają, że znajomość nierównomierności dopływu ścieków do oczyszczalni na etapie budowy bądź rozbudowy jest nieodzowna. Stwierdzają też, i słusznie, że dopływ ścieków do oczyszczalni charakteryzuje się dużymi wahaniami w cyklu godzinowym, tygodniowym, miesięcznym i kwartalnym. Dlatego też ważna jest znajomość pełnej dynamiki dopływu ścieków do oczyszczalni. Kolejny artykuł dotyczący stabilizacji osadów pochodzących z czyszczenia kanalizacji i zawarte w nim informacje o charakterze technologicznym i technicznym powinien stanowić bazę dla eksploatatorów systemów kanalizacyjnych, których jednym z zadań jest czyszczenie sieci kanalizacyjnej. W artykule przedstawiono wyniki badań stabilizacji biologicznej, chemicznej i fizycznej, które wskazują drogi poszukiwań naukowych i przebieg realizacji projektu, z prezentacją wstępnych badań z opisem algorytmu technologicznego.

 
                                                                                             Zbigniew Heidrich
                                                                                             Redaktor Naczelny
Zastosowanie optymalizacji dwukryterialnej do sterowania systemem przesyłowym gazu ziemnego » Zobacz streszczenie Andrzej J. Osiadacz
Niccolo Isoli
Jakość wykonawstwa nowo wybudowanych przewodów kanalizacyjnych z rur PVC na wybranym przykładzie » Zobacz streszczenie Andrzej Kuliczkowski
Analiza nierównomierności dopływu ścieków do oczyszczalni w Rzeszowie » Zobacz streszczenie Adam Masłoń
Paulina Szczyrba
Wpływ rozbioru wody na parametry fizykochemiczne » Zobacz streszczenie Jacek Doskocz
Joanna Wysocka
Piotr Kardasz
Aspekty zdrowotne stosowania domowych filtrów powietrza » Zobacz streszczenie Anita Staroń
Jolanta Pulit-Prociak
Marcin Banach
Michał Zielina
Wojciech Dąbrowski
Stabilizacja osadów pochodzących z czyszczenia kanalizacji » Zobacz streszczenie Agata Sikorska

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.