5.3.29 GazWoda.pl - Spis treści

Numer czasopisma: 01/93/2019(styczeń)

Szanowni Czytelnicy

 
Serdecznie pozdrawiam Szanownych Czytelników czasopisma w nowym 2019 roku, życząc jednocześnie dużo zdrowia i sukcesów w pracy zawodowej.
W czasopiśmie zamieszczono cztery artykuły, w tym jeden z zakresu gazownictwa oraz trzy z zakresu szeroko pojmowanej inżynierii środowiska. W artykule z zakresu gazownictwa przeanalizowano możliwości techniczne i ekonomiczne dostawy gazu płynnego oraz gazu skroplonego do zakładu produkcyjnego wyposażonego w gazowe źródła ciepła o mocy 63,7 MW. Autorzy artykułu dokonali obliczeń dotyczących niezbędnych ilości gazu dla zasilania tych źródeł, z uwzględnieniem dwóch postaci gazu. Interesująca jest analiza kosztowa związana z dostawą gazu, obejmująca zarówno koszty zakupu gazu, jak też koszty realizacji instalacji i koszty transportu. Ciekawe treści zawarte są w artykule poświęconym bezwykopowym metodom renowacji przewodów wodociągowych. Autor dokonał oceny stanu technicznego przewodów wodociągowych i na tej podstawie określił skalę potrzeb oraz dokonał oceny dotychczasowych działań. Bardzo wartościowa jest końcowa część artykułu, w której można zapoznać się klasyfikacją bezwykopowych metod renowacji przewodów wodociągowych. Warto zapoznać się z treścią artykułu dotyczącego symbiozy energetycznej oczyszczalni ścieków komunalnych i Wodnego Parku Tychy jako przykładu innowacyjnego podejścia do wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Autorzy wykazali, że wysokowydajna produkcja biogazu stanowiła impuls do realizacji inwestycji Wodny Park Tychy, pierwszy tak innowacyjny aquapark w kraju, zasilany energią pochodzącą z OZE. Dzięki symbiozie energetycznej obu obiektów możliwe okazało się stuprocentowe pokrycie ich zapotrzebowania na prąd i ciepło energią pochodzącą z kogeneracji biogazu powstającego w oczyszczalni ścieków. Pojawiły się też nadwyżki energii, które sprzedawane są do państwowej sieci energetycznej. Polecam Szanownym Czytelnikom artykuł z konkluzjami Najlepszych Dostępnych Technik dla przetwarzania odpadów komunalnych. W artykule przedstawiono najważniejsze, dla przetwarzania odpadów komunalnych, wymagania ogólne o charakterze technologiczno-organizacyjnym. Zdaniem Autorów jak i Redakcji Czasopisma podane wymagania powinny być stosowane w odniesieniu do wszystkich metod przetwarzania odpadów.

 
                                                                        Zbigniew Heidrich
                                                                        Redaktor Naczelny
Analiza techniczno-ekonomiczna możliwości zasilania zakładu produkcyjnego gazem płynnym oraz gazem skroplonym » Zobacz streszczenie Andrzej J. Osiadacz
Michał Kwaśniewski
Rozwój bezwykopowych metod renowacji przewodów wodociągowych » Zobacz streszczenie Andrzej Kolonko
Symbioza energetyczna oczyszczalni ścieków komunalnych i Wodnego Parku Tychy jako przykład innowacyjnego podejścia do wykorzystania OZE » Zobacz streszczenie Agata Karło
Zbigniew Gieleciak
Konkluzje Najlepszych Dostępnych Technik dla przetwarzania odpadów komunalnych » Zobacz streszczenie Anna Rolewicz-Kalińska
Krystyna Lelicińska-Serafin
Piotr Manczarski

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.