Numer czasopisma: 11/92/2018(listopad)

Szanowni Czytelnicy

 
W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono jeden artykuł z dziedziny gazownictwa i pięć artykułów z zakresu szeroko pojętej inżynierii środowiska. W artykule poświęconym gazownictwu przedstawiono zastosowanie, szczególnie w rozliczeniach indywidualnych, gazomierzy elektronicznych, opartych na zasadzie termicznego pomiaru przepływu gazu. Omówiono cechy gazomierza termicznego oraz zwrócono uwagę na jego mocne i słabe strony. Przedstawiono również perspektywę zastosowania gazomierzy termicznych odniesioną do obecnie najpowszechniej stosowanych gazomierzy miechowych. Interesujące treści zawiera artykuł wskazujący na możliwości ograniczenia pojemności reaktorów biologicznych, przeznaczonych do oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Autorka wykazała, że zastosowanie osadników wstępnych chemicznego oczyszczania przed właściwym biologicznym oczyszczaniem wpływa na znaczne obniżenie reaktorów a jednocześnie powoduje to znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na tlen, a co za tym idzie mniejsze zapotrzebowanie na sprężone powietrze oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Przedmiotem kolejnego artykułu była analiza działań prośrodowiskowych w wybranej gminie województwa świętokrzyskiego. Podjęte działania dotyczyły gminy Piekoszów. W tym celu przeanalizowano Program Ochrony Środowiska dla gminy Piekoszów na lata 2016–2020, z perspektywą do 2025 roku, z podaniem celów, zadań środowiskowych, finansowania i sposobu zarządzania. Przedstawiono również aktualną sytuację w odniesieniu do gospodarowania odpadami w gminie. Autorzy artykułu zaproponowali również działania w zakresie edukacji ekologicznej. Ostatni z artykułów poświęcony jest zagadnieniu energochłonności systemów zaopatrzenia w wodę. Wykonana praca pozwoliła na określenie sumarycznej jednostkowej mocy zainstalowanej odniesionej do ilości sprzedanej wody i mieszkańca, obejmującej ujecie wody, stacje uzdatniania oraz pompownie drugiego stopnia. Podano również informacje na temat struktury mocy zainstalowanej. Dalsza część pracy dotyczy jednostkowego zużycia energii elektrycznej, przy uwzględnieniu efektów użytkowych takich jak w przypadku mocy zainstalowanej.

                                                                                     Zbigniew Heidrich
                                                                                     Redaktor Naczelny
Gazomierze termiczne w rozliczeniach indywidualnych. Charakterystyka i perspektywy zastosowania » Zobacz streszczenie Jacek Jaworski
Paweł Kułaga
Zbigniew Gacek
Ocena możliwości ograniczenia pojemności reaktorów biologicznych z osadem czynnym i jego skutki » Zobacz streszczenie Karolina Wójcicka
Oczyszczanie ścieków pochodzących z przydomowej oczyszczalni z wykorzystaniem Chlorella vulgaris i Arthrospira platensis » Zobacz streszczenie Dawid Szwarc
Karolina Szwarc
Marcin Zieliński
Wstępna ocena wpływu odprowadzania zużytych wód termalnych z kompleksu „Chochołowskie Termy” na jakość wód Czarnego Dunajca » Zobacz streszczenie Agnieszka Operacz
Analiza działań prośrodowiskowych w wybranej gminie województwa świętokrzyskiego » Zobacz streszczenie Ida Syjud
Kamila Kucharczyk
Małgorzata Widłak
Energochłonność systemów zaopatrzenia w wodę » Zobacz streszczenie Jakub Wróblewski
Zbigniew Heidrich
Jubileusz Profesora Marka Gromca z okazji 75. rocznicy urodzin i 50-lecia pracy zawodowej

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.