Numer czasopisma: 10/92/2018(październik)

Szanowni Czytelnicy

 
W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono osiem artykułów, w tym jeden dotyczący gazownictwa oraz siedem z zakresu szeroko pojętej inżynierii środowiska. Artykuł z zakresu gazownictwa jest nadzwyczaj interesujący. Autorzy artykułu stwierdzają m.in., że na jakość powietrza najbardziej niekorzystnie wpływa wykorzystywanie pieców i kotłów małej mocy, o przestarzałych konstrukcjach i złym stanie technicznym. Metodą zapewniającą natychmiastowe zmniejszenie emisji zanieczyszczeń może być zastosowanie niskoemisyjnych paliw węglowych, tzw. błękitnego węgla. Jego spalanie w urządzeniach grzewczych o przestarzałych konstrukcjach, gwarantuje od kilku do kilkudziesięciu razy mniejsze emisje zanieczyszczeń niż w przypadku stosowania węgla bądź biomasy. Interesujące treści zamieszczone są w artykule dotyczącym dokładności i wiarygodności pomiaru przepływu przez kanały z wykorzystaniem koryta zwężkowego. Warto zwrócić uwagę na pracę poświęconą prognozowaniu zapotrzebowania na wodę, z wykorzystaniem uczenia maszynowego. W artykule opisano zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej i uczenia maszynowego do prognozowania wielkości zapotrzebowania na wodę. Przedstawiony model prognozowania poboru wody może stanowić jedno z narzędzi usprawniających procesy decyzyjne na poziomie zarządzania i eksploatacji sieci wodociągowej. Z punktu widzenia działań dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii, bardzo interesujące są informacje zawarte w artykule poświęconym badaniom składu gazy fermentacyjnego, pochodzącego z różnych źródeł metanizacji ścieków, odpadów i osadów ściekowych. Interesujące jest stwierdzenie końcowe, w którym Autorzy podali, że najlepszym substratem do produkcji biogazu są osady ściekowe oraz stężone ścieki pochodzące z przemysłu rolno-spożywczego. Najmniej przydatnym substartem są odpady komunalne oraz materiał wsadowy do biogazowni.

 
                                                                             Zbigniew Heidrich
                                                                             Redaktor Naczelny
Niskoemisyjne paliwo węglowe dla ogrzewnictwa komunalnego » Zobacz streszczenie Katarzyna Matuszek
Sławomir Stelmach
Zapewnienie ciągłości pracy przedsiębiorstw wodociągowych podczas wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz konieczności wprowadzenia stanów nadzwyczajnych » Zobacz streszczenie Zbigniew Filip
Przygotowanie systemu zaopatrzenia w wodę do działań w warunkach kryzysowych w świetle obowiązujących norm i przepisów prawnych » Zobacz streszczenie Krzysztof Filipek
Marian Kulig
Dokładność a wiarygodność pomiaru przepływu przez kanały przy pomocy koryta zwężkowego » Zobacz streszczenie Wojciech Dąbrowski
Prognozowanie zapotrzebowania na wodę z wykorzystaniem uczenia maszynowego » Zobacz streszczenie Janusz Łomotowski
Joanna Kajewska-Szkudlarek
Justyna Stańczyk
Paweł Rychlikowski
Piotr Lipiński
Tomasz Konieczny
Dobór technologii uzdatniania wody do celów przemysłowych na przykładzie nowej instalacji w Elektrowni Opole » Zobacz streszczenie Katarzyna Kalemba
Maciej Żołnierczyk
Badania składu gazu fermentacyjnego pochodzącego z różnych źródeł metanizacji ścieków, odpadów i osadów ściekowych » Zobacz streszczenie Dominika Wierzbicka
Joanna Głodek
Krzysztof Iskra
Łukasz Krawczyk
Biomasa mikroglonów i cyjanobakterii jako substrat w procesie fermentacji metanowej » Zobacz streszczenie Dawid Szwarc
Marcin Zieliński

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.