Numer czasopisma: 06/92/2018(czerwiec)

Szanowni Czytelnicy

 
W kolejnym czerwcowym numerze czasopisma zamieszczono osiem artykułów naukowych i technicznych, w tym dwa artykuły poświęcone gazownictwu. Bardzo interesujące treści zawiera artykuł, dotyczący gazownictwa, w którym przedstawione zostały wyniki pracy badawczej, mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej stacji gazowych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do podgrzewania gazu. Przyjęto, że instalacja podgrzewania gazu będzie zasilana ciepłem z kolektorów słonecznych oraz ciepłem ze sprężarkowej pompy ciepła typu powietrze – woda. Przeprowadzone obliczenia pokazały możliwość znacznego obniżenia kosztów eksploatacji stacji gazowej. W pierwszym z artykułów z dziedziny inżynierii środowiska przedstawiono i zinterpretowano wyniki dwuletnich badań, dotyczących efektywności działania osadników wstępnych, stosowanych w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Interesującą treść zawarto w artykule dotyczącym kondycjonowania wód osadowych, powstających przy odwadnianiu osadów ściekowych z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych. Wskaźnikami, na które zwrócono szczególną uwagę, były związki biogenne, ogólny węgiel organiczny i zawiesina ogólna. Według Autorów przedstawione wyniki badań mają charakter wstępny i będą kontynuowane. Innowacyjny charakter mają badania dotyczące oznaczania chlorofilu a w wodach pochodzących ze zbiorników antropogenicznych. Na podstawie wyników badań podkreślono wartości podstawowych cech jakościowych i ilościowych zastosowanej metody badawczej (granica wykrywalności, granica oznaczalności, precyzja i poprawność). Ciekawe informacje dotyczą racjonalnej gospodarki wodnej i ściekowej w obiektach basenowych, z uwzględnieniem zagospodarowania ścieków pochodzących z płukania filtrów. Przeprowadzone badania wykazały, że ścieki powstające przy płukaniu filtrów nie mogą być odprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania, ze względu na wysoką wartość ChZT, wysokie stężenie zawiesin oraz wysokie stężenie chloru.

 
                                                                                 Zbigniew Heidrich
                                                                                 Redaktor Naczelny
Hybrydowa instalacja OZE do podgrzewania gazu w stacjach gazowych » Zobacz streszczenie Andrzej J. Osiadacz
Maciej Chaczykowski
Małgorzata Kwestarz
Analiza CFD przepływu gazu ziemnego w rurze wysokiego ciśnienia z zakłóceniem w postaci annubary » Zobacz streszczenie Daniel Gerwatowski:
Mateusz Mostowy,
Oczyszczanie wstępne w przydomowych oczyszczalniach ścieków » Zobacz streszczenie Jakub Mazurkiewicz
Maciej Pawlak
Małgorzata Makowska
Kondycjonowania falami ultradźwiękowymi, a stężenie wybranych wskaźników w odcieku z odwadniania osadów ściekowych » Zobacz streszczenie Izabela Bartkowska
Szymon Skarżyński
Oznaczanie chlorofilu a w wodach ze zbiorników antropogenicznych » Zobacz streszczenie Małgorzata Bebek
Beata Kostka
Ocena jakości popłuczyn z obiegów basenowych » Zobacz streszczenie Joanna Wyczarska-Kokot
Paulina Germanek
Osady ściekowe źródłem zielonej energii odnawialnej » Zobacz streszczenie Anna M. Anielak
Zastosowanie zewnętrznego źródła węgla do wspomagania procesu denitryfikacji na oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie » Zobacz streszczenie Weronika Jęksa
Monika Filipowicz-Wrocławska
Katarzyna Umiejewska
Bartłomiej Batkowski

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.