Numer czasopisma: 04/92/2018(kwiecień)

Szanowni Czytelnicy

W kolejnym numerze czasopisma bardzo interesujące informacje zostały przedstawione w artykule dotyczącym koncepcji zero-energetycznej stacji gazowej. Przedstawione zostały w nim wyniki pracy badawczej i zaprezentowane zostały rozwiązania techniczne stacji gazowej, w której energia odpadowa dostępna w procesie redukcji ciśnienia gazu jest przekształcana na energię elektryczną i ciepło, odpowiednio do procesów osuszania podgrzewania gazu. Istotne jest to, że opracowana koncepcja została poddana walidacji na podstawie bilansu energetycznego, przeprowadzonego na symulatorze procesowym z wykorzystaniem modeli matematycznych elementów stacji. Istotne i aktualne zagadnienia zostały przedstawione w artykule poświęconym zanieczyszczeniu powietrza związkami toksycznymi, co jest bezpośrednio związane ze smogiem i jego oddziaływaniem na zdrowie człowieka. W artykule opisano składniki smogu, z uwzględnieniem ich wpływu na zdrowie człowieka. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenie wynikające z obecności w smogu pierwistków toksycznych. Interesujące informacje zawarte są w artykule poświęconym zmianom aktywności heterotrofi cznych i nitryfi kacyjnych bakterii tlenowych w osadzie zdezintegrowanym. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu procesu hydrodynamicznej zdeintegracji zagęszczonych osadów nadmiernych na aktywność oddechową mikroorganizmów, obecnych w kłaczkach osadu czynnego. Badania prowadzono dla prób zdezintegrowanych osadów nadmiernych w szerokim zakresie gęstości energii. Ciekawe treści zawarte są w artykule poświęconym problemom unieszkodliwiania ścieków w miejscach obsługi podróżnych. Autorki artykułu zwracają uwagę na to, że oczyszczanie ścieków powstają- cych w miejsca obsługi podróżnych jest zagadnieniem złożonym, przede wszystkim ze względu na dużą nierównomierność powstawania ścieków, będącą wynikiem zmiennej intensywności ruchu.

                                                                                       Zbigniew Heidrich

                                                                                       Redaktor Naczelny

Koncepcja zero-energetycznej stacji gazowej dla przemysłu gazowniczego » Zobacz streszczenie Andrzej J. Osiadacz
Maciej Chaczykowski
Małgorzata Kwestarz
Niccolo Isoli
Zanieczyszczenie powietrza pierwiastkami toksycznymi w wyniku spalania węgla – smog i ich oddziaływanie na zdrowie człowieka » Zobacz streszczenie Faustyna Wierońska
Tadeusz Dziok
Zbigniew Tałach
Analiza ekonomiczna wybranych instalacji dualnych » Zobacz streszczenie Małgorzata Iwanek
Paweł Suchorab
Piotr Kęska
Estymacja respiracji wykorzystująca pomiar stężenia tlenu w SBR » Zobacz streszczenie Robert Piotrowski
Zmiany aktywności heterotrofi cznych i nitryfi kacyjnych bakterii tlenowych w osadzie zdezintegrowanym » Zobacz streszczenie Agnieszka Garlicka
Monika Żubrowska-Sudoł
Problemy oczyszczania ścieków w miejscach obsługi podróżnych » Zobacz streszczenie Aleksandra Bawiec
Katarzyna Pawęska
Zastosowanie metody analizy sensorycznej w ocenie jakości wody » Zobacz streszczenie Artur Jachimowski
Paweł Turek
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu ,,INNOWACYJNOŚĆ W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI” pt. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w miastach – szanse i zagrożenia” – podsumowanie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.