Numer czasopisma: 09/91/2017(wrzesień)

Szanowni Czytelnicy

W kolejnym numerze czasopisma zamieszczony został jeden artykuł dotyczący gazownictwa oraz kilka artykułów z dziedziny związanej z inżynierią środowiska.
Artykuł związany z gazownictwem dotyczy porównania metody obliczeń zapotrzebowa-nia na gaz w instalacjach gazowych z kotłami dwufunkcyjnymi. W artykule przedstawiono zasa-dę pracy kotłów dwufunkcyjnych. Wykonano analizę możliwości wykorzystania różnych metod obliczeniowych dla budynku mieszkalnego z dwom wariantami wyposażenia.
Kolejny artykuł poświęcony jest automatycznej konwersji danych przy budowie modeli numerycznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W prezentowanym opracowaniu przedsta-wione zostały studia przypadku budowy modelu numerycznego sieci wodociągowej (EPANET) i kanalizacyjnej (SWMM). Za podstawę modeli posłużyła zbudowana w przedsiębiorstwie wodo-ciągowym baza GIS. Modele powstały z wykorzystaniem programu Model Manager. 
W czasopiśmie zamieszczono trzy artykuły dotyczące energochłonności miejskich oczysz-czalni ścieków, która to tematyka jest kontynuacją artykułów z tej dziedziny zamieszczonych w poprzednim numerze. W jednym z artykułów zamieszczono wyniki rozważań na podstawie da-nych pochodzących z 26 miejskich oczyszczalni ścieków, w kolejnym ? efektywność energetycz-ną warszawskich oczyszczalni ścieków, a w następnym omówiono energochłonność napowie-trzania w procesie osadu czynnego. Wydaje się, że informacje zawarte w numerze 8 i 9 czasopi-sma mogą stanowić podstawę do daleko idących działań zmierzających do ograniczenia zużycia energii elektrycznej w istniejących miejskich oczyszczalniach ścieków, ze szczególnym zwróce-niem uwagi na optymalizację zużycia energii elektrycznej w reaktorach biologicznych. 
Ostatni z artykułów poświęcony jest archeonom utleniającym amoniak w osadzie czyn-nym i błonie biologicznej. Praca ta dotyczy przeglądu literatury związanej z tematem oraz prezen-tacji wyników badań wstępnych. W końcowej części artykułu zaproponowano kierunki dalszych badań, których wyniki mogą się przyczynić do wprowadzenia istotnych zmian w przebiegu pro-cesów usuwania związków azotu.


     Zbigniew Heidrich
            Redaktor Naczelny

Porównanie metod obliczeń zapotrzebowania na gaz w instalacjach gazowych z kotłami dwufunkcyjnymi » Zobacz streszczenie Sebastian Englart
Andrzej Jedlikowski
Automatyczna konwersja danych przy budowie modeli numerycznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – studium przypadku » Zobacz streszczenie Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
Katarzyna Miszta-Kruk
Norbert Wronowski
Paweł Suchorab
Możliwość zastosowania mikroskopii elektronowej do badania struktury rur żeliwnych » Zobacz streszczenie Anna Wassilkowska
Wojciech Dąbrowski
Energochłonność miejskich oczyszczalni ścieków Cz. II Badania własne » Zobacz streszczenie Jakub Wróblewski
Zbigniew Heidrich
Energochłonność napowietrzania w procesie osadu czynnego » Zobacz streszczenie Michał Roksela
Zbigniew Heidrich
Efektywność energetyczna warszawskich oczyszczalni ścieków » Zobacz streszczenie Agnieszka Bisak
Aleksandra Cyganecka-Wilkoszewska
Dominika Raszkiewicz
Archeony utleniające amoniak w osadzie czynnym i błonie biologicznej – przegląd literatury i badania wstępne » Zobacz streszczenie Adam Muszyński
Łucja Przysiecka
Monika Żubrowska-Sudoł
Paula Piechna

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.