Numer czasopisma: 07/91/2017(lipiec)

Szanowni Czytelnicy

W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono sześć artykułów z których jeden związany jest z gazownictwem natomiast pozostałe – z szeroko pojętą inżynierią środowiska.
Interesujące rozważania przedstawiono w artykule poświęconym skojarzonej generacji energii w gospodarstwie domowym. Omówiono kwestię przydomowej mikrosiłowni kogenera-cyjnej rozpoczynając od przedstawienia terminologii i podstawowych zagadnień związanych z tą tematyką. Interesujące informacje dotyczą stanowiska do badań polowych dostępnego na rynku systemu mikrokogeneracyjnego o osiąganych mocach umożliwiających wykorzystanie w gospo-darstwie domowym. 
Kolejny artykuł dotyczy problemu korozyjności armatury wodociągowej wraz z propozy-cją metody oceny pod tym kątem jakości materiału, adoptując standardy badań korozyjnych w sztucznych atmosferach rozwinięte dla powłok antykorozyjnych.
Zachęcam Czytelników do zapoznania się z artykułem dotyczącym porównania danych opadowych z sieci deszczomierzy i radaru meteorologicznego dla Wrocławia.  Analizie poddano szeregi opadowe z letniego okresu 2014 roku. Zidentyfikowano współrzędne komórek siatki zo-brazowania radarowego, które odpowiadają lokalizacji deszczomierzy należących do MPWiK we Wrocławiu. Na tej podstawie wydzielono 10-cio minutowe szeregi czasowe zarejestrowanych odbiciowości radarowych, które zostały transponowane w docelowe szeregi natężeń opadów na podstawie przyjętej zależności Z-R. Szeregi wartości natężeń opadów według radaru zostały po-równane z odpowiadającymi im szeregami wartości natężeń opadów zarejestrowanych za pomo-cą deszczomierzy. Podsumowanie stanowi identyfikacja czynników wpływających na badaną korelację danych opadowych z analizowanych źródeł dla Wrocławia.
Ostatni z artykułów dotyczy szacowania wielkości zrzutu nieoczyszczonych ścieków w wyniku uszkodzenia sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z wykorzystaniem metod analizy nieza-wodnościowej.  Autorzy artykułu zaproponowali zastosowanie metody równań stanów bądź też metody dekompozycji i ekwiwalentowania.

     Zbigniew Heidrich
            Redaktor Naczelny

Przegląd współczynników emisji metanu dla gazociągów » Zobacz streszczenie Ewa Kukulska-Zając
Jadwiga Holewa-Rataj
Skojarzona generacja energii w gospodarstwie domowym » Zobacz streszczenie Maciej Basiura
Próba porównawczej oceny korozyjności armatury wodociągowej » Zobacz streszczenie Anna Kolonko-Wiercik
Wpływ regulacji ciśnienia oraz wybranych czynników zewnętrznych na awaryjność sieci wodociągowych » Zobacz streszczenie E. Kuliński
M. Mrowiec
T. Herczyk
Porównanie danych opadowych z sieci deszczomierzy i radaru meteorologicznego dla Wrocławia » Zobacz streszczenie Janusz Zaleski
Katarzyna Siekanowicz-Grochowina
Paweł Licznar
Tomasz Konieczny
Szacowanie wielkości zrzutu nieoczyszczonych ścieków w wyniku uszkodzenia sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z wykorzystaniem metod analizy niezawodnościowej » Zobacz streszczenie Andrzej Królikowski
Dariusz Wawrentowicz
Jadwiga Królikowska

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.