Numer czasopisma: 05/91/2017(maj)

Szanowni Czytelnicy

W kolejnym numerze czasopisma zamieszczonych jest siedem artykułów z szeroko pojętej dziedziny inżynierii środowiska. 
Interesujące treści zawiera artykuł poświęcony metodom usuwania siarkowodoru z bioga-zu, powstającego w trakcie procesu stabilizacji beztlenowej. Rozważania na ten temat bazują na biogazie powstającym w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej. Auto-rzy wskazali, że stosowaną dość powszechnie masę odsiarczającą Sulphurex N można zastąpić sorbentem haloizytowym Halosorb. Ten drugi sorbent charakteryzuje się nie tylko niską ceną ale również tym, że pozwala on na efektywne usuwanie siloksanów. 
Zwracam uwagę Szanownych Czytelników na artykuł poświęcony autorskiemu rozwiąza-niu w QGIS do zarządzania infrastrukturą techniczną w przedsiębiorstwach wodociągów i kana-lizacji na przykładzie PWiK Gliwice. Autorzy artykułu stwierdzają, że wykorzystanie darmowe-go narzędzia jakim jest QGIS, stanowi swoistą graficzną platformę do bieżącej i pewnej wymia-ny danych pomiędzy różnymi działami przedsiębiorstwa.
Spośród artykułów poświęconych oczyszczaniu ścieków przemysłowych warto zwrócić uwagę na opracowanie  poświęcone oczyszczaniu ścieków zawierających formaldehyd z wyko-rzystaniem procesu Fentona. W artykule wykazano, że w przypadku ścieków pochodzących z płyt wiórowych możliwe jest zmniejszenie zawartości formaldehydu o blisko 70%, przy względ-nie niskim obniżeniu wartości ChZT. Większą skuteczność zmniejszenia wartości ChZT można uzyskać przy oczyszczaniu ścieków ogólnozakładowych pobranych z  zakładu produkcji płyt wiórowych.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wprowadzenie tlenowego granulowanego osadu czynnego, jako innowacyjnej metody oczyszczania ścieków, do usuwania bis fenolu A. Przed-stawione wyniki badań maja charakter poznaczy i utylitarny i  mogą stanowić podstawę do pro-jektowania układów technologicznych umożliwiających intensyfikację procesów oczyszczania ścieków o wysokiej zawartości bis fenolu A.


Zbigniew Heidrich
        Redaktor Naczelny

Praktyczne metody usuwania siarkowodoru z biogazu. IV . Cz. 1. Ocena możliwości zastąpienia masy odsiarczającej Sulphurex N przez sorbent haloizytowy w instalacji oczyszczania biogazu w GOŚ ŁAM » Zobacz streszczenie Andrzej Żarczyński
Grzegorz Rajnert
Katarzyna Klemba
Piotr Anielak
Wojciech M. Wolf
Modele integracji narzędzi informatycznych z programem Epanet . » Zobacz streszczenie Andrzej Urbaniak
Jędrzej Bylka
Rafał Brodziak
Autorskie rozwiązania w QGIS do zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstwa PWiK Gliwice » Zobacz streszczenie Katarzyna Neumann
Tomasz Norek
Ocena wpływu wysokości ciśnienia na wielkość awarii sieci wodociągowej z wykorzystaniem modelowania hydraulicznego » Zobacz streszczenie Daria Poor
Ewa Burszta-Adamiak
Justyna Stańczyk
Oczyszczanie ścieków przemysłowych zawierających formaldehyd z wykorzystaniem procesu Fentona » Zobacz streszczenie Jan Bogacki
Jeremi Naumczyk
Paweł Kowalik
Piotr Marcinowski
Oczyszczanie ścieków z produkcji tektury odczynnikiem Fentona oraz w biologiczno-chemicznym układzie utleniania » Zobacz streszczenie Krzysztof Barbusiński
Monika Florczak
Tlenowy osad granulowany jako efektywna technologia usuwania bisfenolu A (BPA) » Zobacz streszczenie Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska
Irena Wojnowska-Baryła
Katarzyna Bułkowska
Katarzyna Bernat
Magdalena Zielińska

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.