Numer czasopisma: 03/91/2017(marzec)

Szanowni Czytelnicy

 

            Kolejny numer czasopisma zawiera dwa artykuły dziedziny gazownictwa oraz siedem artykułów z szeroko pojętej inżynierii środowiska.

            Interesujące treści zawiera artykuł poświęcony ryzyku inwestycyjnym budowy źródła gazu niekonwencjonalnego. Jako niekonwencjonalne źródło gazu przyjęto biogazownie. Autorki omówiły zastosowanie analizy SWOT i TOWS do oceny inwestycji w biogazownie rolniczo-przemysłowe. Analizę ryzyka oparto na macierzach krzyżowych, które są podstawą strategii inwestycyjnej w biogazownie o mocy do 2 MW. W końcowej części artykułu Autorki zaprezentowały ocenę opłacalności inwestycji.

            Pragnę zwrócić uwagę na krótki ale rzeczowy artykuł poświęcony celom polityki taryfowej w sektorze usług wodociągowych i kanalizacyjnych, sformułowane w ramach dyskusji toczącej się w środowisku branżowym, samorządowym oraz odbiorców usług, w okresie poprzedzającym wprowadzenie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w pierwszych latach jej obowiązywania.

            Czytelników zainteresowanych modelowaniem matematycznym odsyłam do artykułu poświęconego źródłom danych do budowy i aktualizacji matematycznych modeli sieci wodociągowych. W artykule przedstawiono propozycje rozwiązań dla źródeł danych niezbędnych dla modelu sieci wodociągowej. Celem jest osiągnięcie takiego poziomu poprawności danych, który umożliwi ich bezpośrednie wykorzystanie w modelowaniu. Propozycje dotyczą danych bilingowych, pomiarowych oraz danych strukturalnych.

            W dwóch artykułach zamieszczonych w tym numerze czasopisma zawarto treści dotyczące procesu dezintegracji osadów ściekowych. Jeden z nich to bardzo dobrze zaprezentowany przegląd literaturowy, a drugi dotyczy doświadczeń wynikających z pierwszego roku eksploatacji dezintegracji ultradźwiękowej zastosowanej w oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie.

 

                                                                           Zbigniew Heidrich

                                                                           Redaktor Naczelny

Ryzyko inwestycyjne budowy źródła gazu niekonwencjonalnego » Zobacz streszczenie Kaja Juszczak
Małgorzata Kwestarz
Badania rozkładu temperatury promienników tarasowych zasilanych gazami węglowodorowymi » Zobacz streszczenie Iwona Stachurek
Monika Gorgoń
Zbigniew A. Tałach
Cele polityki taryfowj w sektorze usług wodociągowych i kanalizacyjnych » Zobacz streszczenie Elżbieta Osuch-Pajdzińska
Halina Kłoss-Trębaczkiewicz
Źródła danych dla budowy i aktualizacji matematycznych modeli sieci wodociągowych » Zobacz streszczenie Mirosław Sudoł
Typy rozpylaczy w ochronie przeciwpożarowej, badania » Zobacz streszczenie Agnieszka Malesińska
Wpływ procesu dezintegracji osadów ściekowych na efektywność procesu fermentacji metanowej – przegląd literaturowy » Zobacz streszczenie Agnieszka Garlicka
Monika Żubrowska-Sudoł
Ultradźwiękowa dezintegracja osadów ściekowych w technologii GSD -doświadczenia eksploatacyjne » Zobacz streszczenie Katarzyna Trojanowska
Sylwia Myszograj
Odpady z pojazdów wycofanych z eksploatacji – Cz.I. Charakterystyka i możliwości zagospodarowania » Zobacz streszczenie Krystyna Lelicińska-Serafin
Urszula Pieniak
Krajowa Inteligentna Specjalizacja w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii w gospodarce wodno-ściekowej » Zobacz streszczenie Krzysztof Barbusiński
Monika Żubrowska-Sudoł

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.