Rola odzysku energii z odpadów komunalnych w gospodarce o obiegu zamkniętym
Anna Rolewicz-Kalińska
Krystyna Lelicińska-Serafin
Piotr Manczarski
  
Słowa kluczowe: termiczne przekształcanie odpadów komunalnych z odzyskiem energii, gospodarka o obiegu zamkniętym.
Streszczenie
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów
„Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym” COM(2015) 614 final opublikowany w dniu
2 grudnia 2015 r. oraz drugi komunikat „Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym Na rzecz czystszej i bardziej
konkurencyjnej Europy” z marca 2020 r. COM(2020)98 wyznaczają politykę, kierunki działań i określają cele stawiane Państwom
członkowskim UE w zakresie zrównoważonej gospodarki zasobami (w tym surowcami), ewergią i produktami oraz minimalizacją
powstawania i optymalizacją działań w zakresie gospodarki odpadami w gospodarce o obiegu zamkniętym.
Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych z odzyskiem energii jest istotną częścią gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ
pozwala na zagospodarowanie pozostałych odpadów (nie nadających się do ponownego użycia i recyklingu), których składowanie
jest nieuzasadnione z uwagi na właściwości paliwowe (i w warunkach krajowych niemożliwe zgodnie z obowiązującymi
przepisami) i jednocześnie pozwala na odzysk 25% wagowo strumienia odpadów komunalnych.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.