Jakość wody w punktach czerpalnych po ponownym rozruchu instalacji wodociągowych wyłączonych z eksploatacji w okresie pandemii
Jarosław Chudzicki
Kaja Niewitecka
  
Słowa kluczowe: jakość wody pitnej, stagnacja, biofilm, pandemia, budynki użyteczności publicznej
Streszczenie
Ponowne włączenie do użytkowania instalacji wodociągowych w budynkach użyteczności publicznej, po przerwie związanej
z pandemią, może być ryzykowne bez odpowiedniego przygotowania.
Ograniczenie działania lub całkowite wyłączenie z eksploatacji instalacji wodociągowych wody zimnej i ciepłej sprzyja stagnacji
wody wewnątrz rurociągów. Zastoje, a co za tym idzie również obniżenie ochronnego działania substancji dezynfekcyjnych,
dodawanych do wody wodociągowej, mogą prowadzić do pogorszenia jej jakości. Prócz zmian fizykochemicznych,
takich jak zmiana barwy, mętności, utlenialności czy przewodnictwa, wzrasta również ryzyko związane z tworzeniem się
środowiska sprzyjającego bytowaniu patogenów.
Celem niniejszej pracy była ocena jakości wody w punktach czerpalnych w budynku użyteczności publicznej, po okresie
tymczasowego wyłączenia z użytkowania spowodowanego pandemią. Oceny jakości dokonano na podstawie wartości
parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody zimnej i ciepłej wody użytkowej w punktach czerpalnych, zróżnicowanych
pod względem rozbioru i czasu stagnacji.
Zwrócono również uwagę na konieczność prawidłowego przeprowadzenia ponownego rozruchu instalacji wodociągowych
w budynku tego typu, po okresie wyłączenia z eksploatacji. Zidentyfikowano kluczowe przewody, które nieobjęte procesem
dezynfekcji czy płukania są miejscem bardziej narażonym na kolonizację przez patogenną florę bakteryjną.
Podjęto również próbę sprecyzowania podstawowych zasad dotyczących m.in. ich płukania i dezynfekcji. Zaproponowano
także działania profilaktyczne, mogące w przyszłości ograniczyć ryzyko związane z pogorszeniem jakości wody wodociągowej
dostarczanej do odbiorców.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.