Wpływ kofermentacji substratów rolniczych na produkcję biogazu oraz skład odcieków z odwadniania pofermentu
Anna Wilińska-Lisowska
Krzysztof Czerwionka
  
Słowa kluczowe: biogazownia, frakcje azotu organicznego, DON, CON, kofermentacja, fermentacja metanowa.
Streszczenie
Celem pracy było określenie wpływu fermentacji odpadów wykorzystywanych w biogazowniach rolniczych na wielkość
produkcji biogazu oraz stężenie azotu w odciekach z odwadniania masy pofermentacyjnej. Szczególną uwagę zwrócono na
frakcje azotu organicznego. W badaniach wykorzystano dwa rodzaje substratów: gnojowicę bydlęcą oraz kiszonkę kukurydzy.
Wykazano, że substraty te przyczyniły się do wzrostu produkcji biogazu i zawartości metanu. W trakcie badań nie zaobserwowano
zahamowania procesu fermentacji. We frakcji ciekłej pofermentu niezależnie od składu substratu, dominującą
formą azotu był azot amonowy (od 60% do 90% azotu ogólnego). W odniesieniu do frakcji azotu organicznego stwierdzono,
że dla odcieków zdecydowanie dominowała frakcja koloidalna (CON), która dla wszystkich testów odnotowała znaczący
wzrostu w stosunku do wartości początkowych. Dla testu kofermentacji wykazano wzrost stężenia biogazu i metanu, jednak
dozowanie gnojowicy bydlęcej oraz kiszonki kukurydzy przyczynił się do przyrostu stężeń frakcji azotu organicznego
w stosunku do stężeń w teście kontrolnym (samego inokulum), co może wiązać się ze wzrostem kosztów jego usuwania
w części biologicznej oczyszczalni.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.